Eleccions

Junta de Govern     | Eleccions
Són principis essencials de l'estructura interna i del funcionament del Col·legi la igualtat dels seus membres, l'elecció democràtica dels seus òrgans de govern, l'adopció dels acords per majoria i la seva llibertat d'actuació dins del respecte a les lleis.

Eleccions a juntes rectores de les delegacions territorials 2022

Els membres de la junta rectora de cada delegació els elegeixen les persones col·legiades que hi ha adscrites, per a un període de quatre anys.


Consultes sobre el procés electoral
Qualsevol pregunta o demanda d’informació relativa a la convocatòria es pot adreçar a la Junta Electoral al correu electrònic:  eleccions22_delegacions@copc.cat .

Eleccions a juntes directives de les seccions professionals 2022

Els membres de les juntes directives de les seccions professionals del COPC els elegeixen les persones col·legiades que hi ha adscrites, per a un període de quatre anys. Els càrrecs electes de les seccions, dins la setmana posterior elegiran el president o la presidenta i el vicepresident o la vicepresidenta del Consell Professional.


Consultes sobre el procés electoral
Qualsevol pregunta o demanda d’informació relativa a la convocatòria es pot adreçar a la Junta Electoral al correu electrònic:  eleccions22_seccions@copc.cat .


Eleccions a Junta de Govern 2022

La Junta de Govern està constituïda per membres elegits directament per totes les persones col·legiades amb dret a vot, seguint un procediment electoral en què totes les persones col·legiades són electores i elegibles. El mandat és per un període de 4 anys.

Els Estatuts del COPC estableixen que la Junta de Govern ha de tenir una composició paritària i un mínim de 9 membres: degà o degana, vicedegà o vicedeganana, secretari o secretària, tresorer o tresorera, vicesecretari o vicesecretària i un mínim de 4 i fins un màxim de 6 sis vocals.

La convocatòria d'eleccions es fa amb un mínim de dos mesos d'antelació a la data de les eleccions i especifica el calendari electoral i el procediment de votació, l'escrutini i la proclamació. Poden presentar-se candidatures completes durant el mes posterior a la convocatòria mitjançant un escrit adreçat a la Junta de Govern i avalat per un mínim de cinquanta signatures de persones col·legiades.

La Junta de Govern de 23 de març de 2022 va acordar la data de la nova convocatòria electorial a Junta de Govern de 2022, els dies 1 i 2 de juny de 2022


Consultes sobre el procés electoral
Per consultes adreçades a la Junta Electoral, podeu escriure al correu electrònic: eleccions22_jejg@copc.cat

Candidatures a les eleccions a Junta de Govern

Eleccions a Junta de Govern 2018

L'any 2018 es van celebrar les últimes eleccions a Junta de Govern, i es van presentar les següents candidatures:


Programa candidatura
Més i millor 


Programa candidatura
Renovació


Programa candidatura
Psi-R


Programa candidatura
ElCOPC ets tu 

Eleccions a juntes rectores de les delegacions territorials 2018

Els membres de la junta rectora de cada delegació els elegeixen les persones col·legiades que hi ha adscrites, per a un període de quatre anys. Les eleccions a les delegacions territorials s'han de fer coincidir, si és possible, amb les eleccions a la Junta de Govern, i si no dins el període de tres mesos següents.

Eleccions a juntes directives de les seccions professionals 2018

Les seccions professionals han de celebraran eleccions en un termini màxim de 3 mesos des de la convocatòria d'eleccions a la Junta de Govern, i els càrrecs electes de les seccions, dins la setmana posterior elegiran el president o la presidenta i el vicepresident o la vicepresidenta del Consell Professional.

L'any 2018, només la Secció de Psicologia de l'Esport va fer eleccions, en ser l'única en què va presentar-se més d'una candidatura.


Candidatura Marcela Herrera

Candidatura Sandra Nogués

Eleccions a la junta directiva de la Secció de Psicologia Coaching 2020

L'any 2020, la Junta de Govern del COPC va convocar eleccions a la Junta Directiva de la Secció de Psicologia Coaching perquè es va necessitar renovar alguns dels seus membres.