Eleccions

Junta de Govern     | Eleccions
Són principis essencials de l'estructura interna i del funcionament del Col·legi la igualtat dels seus membres, l'elecció democràtica dels seus òrgans de govern, l'adopció dels acords per majoria i la seva llibertat d'actuació dins del respecte a les lleis.

Eleccions a juntes directives de les seccions professionals 2023 (convocatòria extraordinària)

Aquestes eleccions es convoquen de manera extraordinària i excepcional ja que, tot i que no va presentar-se cap candidatura en la convocatòria anterior per a les seccions de Esport i Coaching , la Junta de Govern considera que cal fer aquesta excepció ja que hi ha la possibilitat que ara s’hi presenti alguna candidatura.  No fer-ho, podria implicar perdre tota la feina feta durant molts anys en aquestes dues seccions per configurar-les, tirar-les endavant i crear els corresponents grups de treball que les conformen.

Els membres de les juntes directives de les seccions professionals del COPC els elegeixen les persones col·legiades que hi ha adscrites, per a un període de quatre anys. 

Reglament eleccions seccions 2023 

Manual d'ús - Vot telemàtic   

Eleccions a juntes rectores de les delegacions territorials 2022

Els membres de la junta rectora de cada delegació els elegeixen les persones col·legiades que hi ha adscrites, per a un període de quatre anys.


Consultes sobre el procés electoral
Qualsevol pregunta o demanda d’informació relativa a la convocatòria es pot adreçar a la Junta Electoral al correu electrònic:  eleccions22_delegacions@copc.cat .

Eleccions a juntes directives de les seccions professionals 2022

Els membres de les juntes directives de les seccions professionals del COPC els elegeixen les persones col·legiades que hi ha adscrites, per a un període de quatre anys. Els càrrecs electes de les seccions, dins la setmana posterior elegiran el president o la presidenta i el vicepresident o la vicepresidenta del Consell Professional.


Consultes sobre el procés electoral
Qualsevol pregunta o demanda d’informació relativa a la convocatòria es pot adreçar a la Junta Electoral al correu electrònic:  eleccions22_seccions@copc.cat .


Eleccions a Junta de Govern 2022

La Junta de Govern està constituïda per membres elegits directament per totes les persones col·legiades amb dret a vot, seguint un procediment electoral en què totes les persones col·legiades són electores i elegibles. El mandat és per un període de 4 anys.

Els Estatuts del COPC estableixen que la Junta de Govern ha de tenir una composició paritària i un mínim de 9 membres: degà o degana, vicedegà o vicedeganana, secretari o secretària, tresorer o tresorera, vicesecretari o vicesecretària i un mínim de 4 i fins un màxim de 6 sis vocals.

La convocatòria d'eleccions es fa amb un mínim de dos mesos d'antelació a la data de les eleccions i especifica el calendari electoral i el procediment de votació, l'escrutini i la proclamació. Poden presentar-se candidatures completes durant el mes posterior a la convocatòria mitjançant un escrit adreçat a la Junta de Govern i avalat per un mínim de cinquanta signatures de persones col·legiades.

La Junta de Govern de 23 de març de 2022 va acordar la data de la nova convocatòria electorial a Junta de Govern de 2022, els dies 1 i 2 de juny de 2022


Consultes sobre el procés electoral
Per consultes adreçades a la Junta Electoral, podeu escriure al correu electrònic: eleccions22_jejg@copc.cat

Candidatures a les eleccions a Junta de Govern

Eleccions a Junta de Govern 2018

L'any 2018 es van celebrar les últimes eleccions a Junta de Govern, i es van presentar les següents candidatures:


Programa candidatura
Més i millor 


Programa candidatura
Renovació


Programa candidatura
Psi-R


Programa candidatura
ElCOPC ets tu 

Eleccions a juntes rectores de les delegacions territorials 2018

Els membres de la junta rectora de cada delegació els elegeixen les persones col·legiades que hi ha adscrites, per a un període de quatre anys. Les eleccions a les delegacions territorials s'han de fer coincidir, si és possible, amb les eleccions a la Junta de Govern, i si no dins el període de tres mesos següents.

Eleccions a juntes directives de les seccions professionals 2018

Les seccions professionals han de celebraran eleccions en un termini màxim de 3 mesos des de la convocatòria d'eleccions a la Junta de Govern, i els càrrecs electes de les seccions, dins la setmana posterior elegiran el president o la presidenta i el vicepresident o la vicepresidenta del Consell Professional.

L'any 2018, només la Secció de Psicologia de l'Esport va fer eleccions, en ser l'única en què va presentar-se més d'una candidatura.


Candidatura Marcela Herrera

Candidatura Sandra Nogués

Eleccions a la junta directiva de la Secció de Psicologia Coaching 2020

L'any 2020, la Junta de Govern del COPC va convocar eleccions a la Junta Directiva de la Secció de Psicologia Coaching perquè es va necessitar renovar alguns dels seus membres.