Bonificacions a la quota del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya

Bonificacions a la quota del COPC per a l’any 2024 
(les quotes es cobren el gener i el juliol) 

Podeu sol·licitar una bonificació 

Si ja esteu col·legiats

 a la secció:

Sol·licitud de bonificacions

Recordeu que si esteu gaudint
d'un descompte, no en podreu sol·licitar un altre de forma simultània.
Per tal que una bonificació sigui efectiva el següent semestre, la
sol·licitud s’ha de realitzar (aportant la documentació requerida) i
aprovar, abans del 30/06 o 31/12 del semestre anterior.


o

Si us col·legieu o recol·legieu

 al formulari de

Col·legiació en línia


Les bonificacions que es llisten a continuació s’aplicaran només a la quota del COPC. Aquestes no són acumulables. 

Bonificacions a la quota exercent:


Bonificació per naixement o adopció:

S'aplica a les persones col·legiades que hagin tingut un nadó, durant els sis mesos posteriors a la data del naixement i sempre que treballin per compte propi. Es podrà aplicar retroactivament però sempre que es demani dins els sis mesos posteriors al naixement del nadó. S'haurà d'aportar la següent documentació: certificat de naixement i vida laboral. Aquesta bonificació també s'aplicarà a les persones col·legiades que siguin cònjuges o parella de la mare que ha tingut el nadó (o tutor/a legal). Amb les mateixes condicions que en cas de naixement, també s'aplicarà aquesta quota en cas d'adopció, a comptar des del moment en què efectivament existeixi convivència amb el fill/a adoptat. Aquesta bonificació es farà efectiva a partir del semestre posterior a la sol·licitud. 

Alta col·legial: 52,07 €*  Quota semestral: 74,33 € / 1 semestre (inclou l’aportació al Consejo de 23,78 €)


 

Bonificació júnior:

S'aplica a les persones sol·licitants d'alta que han acabat els seus estudis de grau, sempre que faci menys de 2 anys que l'hagin finalitzat. Aquesta bonificació finalitzarà automàticament passats dos anys des de la data de finalització del grau (la data que es tindrà en compte és la que figura en la documentació oficial) i s'aplicarà automàticament (sense necessitat de sol·licitar-la) si es compleixen els requisits indicats.

Alta col·legial júnior: 52,07 €* | Quota semestral: 71,42 € (inclou l’aportació al Consejo de 23,78 €) 


Bonificació especial per atur:

S'aplica a les persones sol·licitants d'alta i persones col·legiades que estiguin en situació d'atur (no compatible amb treball a temps parcial *No aplicable a persones en ERTO), que no estiguin exercint. 

La bonificació per a les persones col·legiades a l’atur estableix 2 trams: un primer tram de 64,22 € semestrals per a les persones que no perceben el 50% del salari mínim interprofessional i un segon tram de 94,55 € per a les persones que perceben una prestació d’entre el 51% i el 100% del salari mínim interprofessional. 

 1. La bonificació es sol·licita i renova semestre a semestre, fins a un període màxim de 2 anys.

 2. El tràmit de renovació es realitza a través de l’Àrea Privada de la pàgina web del COPC.

 3. És necessari presentar la següent documentació: DARDO, vida laboral actualitzada i certificat de prestacions amb imports mensuals expedit pel SEPE.

 4. Si et col·legies o recol·legies pots sol·licitar-la al formulari de "Col·legiació en linia".

 5. Es pot realitzar una nova sol·licitud de bonificació per atur en qualsevol moment de l’any. Per a les noves sol·licituds, la bonificació s'aplicarà en la següent quota, però tindrà efecte immediat en la resta de serveis o avantatges derivats de la bonificació com el descompte en activitats formatives. D'altra banda, la renovació es podrà demanar en els períodes indicats:

  1. De l'1 al 25 de juny

  2. De l'1 al 25 de desembre

Tram 1: Alta col·legial: 52,07 €* | Quota semestral: 64,22 € (inclou l’aportació al Consejo de 23,78 €) 
Tram 2: Alta col·legial: 52,07 €* | Quota semestral: 94,55 € (inclou l’aportació al Consejo de 23,78 €) 


Bonificació sènior:

S'aplica a les persones sol·licitants d'alta i persones col·legiades que han arribat a l'edat de 70 anys, independentment de la seva situació laboral o professional.

Alta col·legial: 52,07 €* | Quota semestral: 23,78 € (corresponent només a la quota del Consejo) 


Bonificació exercent per jubilació:

S’aplica a les persones jubilades sigui en el règim general de la Seguretat Social o en el règim d'autònoms i que tot i estar jubilats desenvolupen alguna activitat professional compatible amb la situació de jubilació. S'haurà d'aportar resolució acreditativa i positiva de jubilació.

Alta col·legial: 52,07 €* | Quota semestral: 0 €


Bonificació per discapacitat

S'aplica a les persones sol·licitants d'alta i persones col·legiades amb una discapacitat reconeguda. S'haurà d'acreditar mitjançant documents oficials que les reconeguin tals com declaracions de discapacitat laboral. Les bonificacions s’aplicaran en funció del grau de discapacitat, establint-se 3 trams diferenciats:

Tram 1: 65% de discapacitat o més, aplicació del 100% de bonificació en la quota COPC
Tram 2: 46-64% de discapacitat, aplicació del 60% de bonificació en la quota COPC
Tram 3: 33-45% de discapacitat, aplicació del 10% de bonificació en la quota COPC

Tram 1: Alta col·legial: 52,07 € * | Quota semestral: 23,78 € (corresponent a la quota del Consejo) 
Tram 2: Alta col·legial: 52,07 € * | Quota semestral: 64,22 € (inclou l’aportació al Consejo)
Tram 3: Alta col·legial: 52,07 € * | Quota semestral: 114,77 € (inclou l’aportació al Consejo)


*L'import corresponent a la quota d'alta s'aplica a les noves col·legiacions i a les reincorporacions. En el moment de la col·legiació s'abonaran els imports corresponents a la quota d'alta, la proporció diària del semestre de la quota del COPC, la quota Consejo i, si es correspon, la fracció de la Derrama. Els posteriors cobraments s'abonaran per rebut domiciliat.


Bonificacions a la quota no exercent:


Avís:
si ets membre d'una societat professional abans de sol·licitar una bonificació no exercent si us plau contacta amb Gestió Col·legial.


Bonificació no exercent:

S'aplica a les persones sol·licitants d'alta i persones col·legiades que voluntàriament es col·legien en aquesta situació i implica que si bé tenen la titulació per poder-se col·legiar, no exerceixen ni tenen intenció d'exercir la professió ni prestar serveis com a psicòlegs, però volen gaudir dels altres serveis que ofereix el col·legi.  El seu carnet col·legiat dirà expressament que són col·legiats no exercents i que no poden exercir la professió. Caldrà aportar certificat de vida laboral actualitzat i un document on s'acrediti que la seva categoria laboral no és de psicòleg/òloga (capçalera de la nòmina, contracte, certificat d'empresa...).

Alta col·legial: 52,07 € * | Quota semestral: 74,33 € (inclou l’aportació al Consejo de 23,78 €) 


Bonificació no exercent per jubilació:

S'aplica a les persones sol·licitants d'alta i persones col·legiades que estan jubilades, sigui en el règim general de la Seguretat Social o en el règim d'autònoms i a més ho justifiquin i declarin que no exerceixen la professió. S'haurà d'aportar resolució acreditativa i positiva de jubilació i declaració responsable. En els casos que no hagin estat mai d’alta a la seguretat social caldrà que aportin la següent documentació: document de baixa d'activitat professional i declaració responsable.

Alta col·legial: 52,07 € * | Quota semestral: 0 €

*L'import corresponent a la quota d'alta s'aplica a les noves col·legiacions i a les reincorporacions. En el moment de la col·legiació s'abonaran els imports corresponents a la quota d'alta, la proporció diària del semestre de la quota del COPC, la quota Consejo i, si es correspon, la fracció de la Derrama. Els posteriors cobraments s'abonaran per rebut domiciliat.

Derrama del local social

La Junta General Ordinària de Col·legiats i Col·legiades celebrada a Barcelona el 19 de desembre de 2018 va aprovar l’eliminació de la derrama del local social per a les persones que es col·legiïn a partir de l’1 de gener de 2019.

Totes les persones col·legiades amb anterioritat a l’1 de gener de 2019 hauran de fer efectiu el pagament de la derrama tal i com estava establert. Així doncs, hauran d’abonar 100 € repartits en quatre rebuts semestrals de 25 € cadascun. Els recol·legiats que no hagin pagat la totalitat de l'import de la derrama hauran de fer-la efectiva en reincorporar-se al COPC.

 

Avantatge especial

Per a tots el psicòlegs i psicòlogues que us vulgueu col·legiar: Si obriu un compte Expansió PRO al Banc de Sabadell podreu gaudir d'un descompte de 60 € que rebreu en forma d'ingrés al vostre compte de Banc Sabadell. Serà necessari enviar còpia del contracte a copc@copc.cat. A més, si obriu un compte Expansió PRO al Banc de Sabadell i domicilieu les quotes col·legials, us retornaran el 10% de l'import de la quota fins a un màxim de 50 € (12 primers mesos).

  

Taula de quotes i bonificacions

  La quota d’alta s'aplica a totes les noves col·legiacions i a les reincorporacions.

  En el moment de la col·legiació s'abonaran els imports corresponents a la quota d'alta, la proporció diària del semestre de la quota del COPC, la quota Consejo i, si es correspon, la fracció de la Derrama. Els posteriors cobraments s'abonaran per rebut domiciliat.

  L'assegurança de responsabilitat civil obligatòria per exercir no està inclosa en la quota col·legial. Més informació i contractació en aquest enllaç.


  Quota d'alta 86,78 € | Quota d'alta amb bonificació 52,07 €

TIPUS DE QUOTA I BONIFICACIÓ
QUOTA COPC
QUOTA CONSEJO
SEMESTRAL (sense quota d'alta)
EXERCENT
101,10 € 23,78 € 124,88
      NAIXEMENT O ADOPCIÓ 50,55 € 23,78 € 74,33 €
      JÚNIOR 47,64 €
23,78 €
71,42 €
      SÈNIOR
0 € 23,78 € 23,78 €
      ATUR TRAM 1 40,44 € 23,78 € 64,22 €
      ATUR TRAM 2 70,77 € 23,78 € 94,55 €
          DISCAPACITAT TRAM 1
0 €  23,78 €
23,78 €
      DISCAPACITAT TRAM 2
40,44 €
23,78 €
64,22 €
          DISCAPACITAT TRAM 3 
90,99 € 23,78 €
114,77 €
     PER JUBILACIÓ
0 € 0 € 0 €
NO EXERCENT
50,55 €
23,78 €
74,33 €
     PER JUBILACIÓ 0 €
0 €
0 €
     PRECOL·LEGIAL
30,00 €
----
----
SOCIETAT PROFESSIONAL
200,00 €
----
100,00 €