Consell social

Definició

El Consell Social del COPC és l'òrgan consultiu en què conflueixen tots els òrgans col•legials, persones col•legiades que hi han exercit, amb anterioritat funcions directives o han tingut un paper rellevant en el desenvolupament de la professió del psicòleg o del COPC.

Funcions

  1. Pronunciar-se i assessorar, com a òrgan consultiu, la Junta de Govern envers tot el que les normatives vigents del COPC estableixin.

  2. Deliberar i proposar a la Junta de Govern les mesures o línies d'actuació que es considerin especialment pertinents per al desenvolupament de l'organització col·legial d'acord amb l'evolució dels requeriments socials a la professió del psicòleg.

  3. Facilitar i potenciar les relacions amb les instàncies col·legials anàlogues de les restants corporacions professionals de l'Estat o internacionals d'acord amb la Junta de Govern.

  4. Col·laborar amb la Junta de Govern en totes les tasques de relacions representacions institucionals que se li deleguin.

  5. Presentar un informe anual a la Junta General de col·legiats i col·legiades en què consti la tasca realitzada pel Consell així com l'anàlisi de l'actualitat i les perspectives de futur de la praxi professional del psicòleg.Composició

Càrrec Actual Anterior
President
Joaquim Serrabona
Núria Casanovas
Vicepresident
Adolfo Jarne
Josep Vilajoana
Degà
Guillermo Mattioli
Guillermo Mattioli
Vicedegana primera
Dolors Liria
Dolors Liria
Vocal i president de la Delegació Territorial de Girona
Àngel Guirado
Paco Molinero
Vocal i president de la Delegació Territorial de Lleida Jaume L. Celma
Jaume L. Celma
Vocal i president de la Delegació Territorial de Tarragona
Eva Llatser
Eva Llatser
Pres. Comissió Deontològica
Pilar Bonasa
Raquel Cuevas
Pres. Consell Professional Mònica Algueró
Joaquim Serrabona
Presidències de les seccions professionals
Pres. Secció d'Alternatives per a la Resolució de Conflictes Javier Wilheim
Núria Mestres
Pres. Secció de Psicologia Clínica, de la Salut i Psicoteràpia
Carmen Ferrer Carmen Ferrer
Pres. Secció de Psicologia Coaching Yolanda Artero Carmen Santos
Pres. Secció de Psicologia de les Dones, Gèneres i Diversitats Sara Morreres Montse García
Pres. Secció de Psicologia de l'Educació Olga Piazuelo
Joaquim Serrabona
Pres. Secció de Psicologia de les Emergències Beatriz Pujante Anna Maria Romeu
Pres. Secció de Psicologia de l'Esport Oliver Martínez Sandra Nogués
Pres. Secció de Psicologia de la Intervenció Social Mònica Algueró Mònica Algueró
Pres. Secció de Psicologia Jurídica
Elena Garrido Josep Ramon Juárez
Pres. Secció de Psicologia de la Mobilitat i la Seguretat
Sebastià Sánchez Sebastià Sánchez
Pres. Secció de Neuropsicologia Marta Balagué
Marta Balagué
Pres. Secció de Psicologia de les Organitzacions i del Treball Francisco Solano Romero Francisco Solano Romero
Candidats a degà amb més del 10% dels vots
María Palacín Dolors Marín
  Miquel Pallarés
Andrés Cuartero

Ricard Cayuela


Lliure elecció Josep Vilajoana Josep Vilajoana

Maite Sánchez-Mora Maite Sánchez-Mora

Carmen Tello Carmen Tello

Oriol Verdú Oriol Verdú