Consell social

Definició

El Consell Social del COPC és l'òrgan consultiu en què conflueixen tots els òrgans col•legials, persones col•legiades que hi han exercit, amb anterioritat funcions directives o han tingut un paper rellevant en el desenvolupament de la professió del psicòleg o del COPC.

Funcions

  1. Pronunciar-se i assessorar, com a òrgan consultiu, la Junta de Govern envers tot el que les normatives vigents del COPC estableixin.

  2. Deliberar i proposar a la Junta de Govern les mesures o línies d'actuació que es considerin especialment pertinents per al desenvolupament de l'organització col·legial d'acord amb l'evolució dels requeriments socials a la professió del psicòleg.

  3. Facilitar i potenciar les relacions amb les instàncies col·legials anàlogues de les restants corporacions professionals de l'Estat o internacionals d'acord amb la Junta de Govern.

  4. Col·laborar amb la Junta de Govern en totes les tasques de relacions representacions institucionals que se li deleguin.

  5. Presentar un informe anual a la Junta General de col·legiats i col·legiades en què consti la tasca realitzada pel Consell així com l'anàlisi de l'actualitat i les perspectives de futur de la praxi professional del psicòleg.Composició

Càrrec Actual Anterior
Presidenta
Núria Casanovas

Vicepresident
Josep Vilajoana

Degà
Guillermo Mattioli

Vicedegana primera
Dolors Liria

Vocal i president de la Delegació Territorial de Lleida
Jaume L. Celma

Pres. Comissió Deontològica
Raquel Cuevas

Pres. Consell Professional
Joaquim Serrabona

Pres. Secció d'Alternatives per a la Resolució de Conflictes
Núria Mestres Núria Mestres
Pres. Secció de Psicologia Clínica, de la Salut i Psicoteràpia
Carmen Ferrer
Guillermo Mattioli
Pres. Secció de Psicologia de les Dones, Gèneres i Diversitats
Gemma Altell
Alba Orteu
Pres. Secció de Psicologia Coaching
Carmen Santos
Carmen Santos 
Pres. Secció de Psicologia Jurídica Josep Ramon Juárez Marisol Ramoneda
Pres. Secció de Psicologia de les Emergències Anna Maria Romeu  Farners Cantalozella
Pres. Secció de Psicologia de l'Esport Sandra Nogués  Oliver Martínez
Pres. Secció de Psicologia de les Organitzacions i del Treball Francisco Solano Romero M. José Poza
Pres. Secció de Psicologia de l'Educació Joaquim Serrabona  Joaquim Serrabona
Pres. Secció de Neuropsicologia Marta Balagué  Oscar Pino
Pres. Secció de Psicologia de la Intervenció Social Mònica Algueró N´úria Casanovas
Pres. Secció de Psicologia del Trànsit i de la Seguretat Francisco Solano Romero Sebastià Sánchez
Candidats a degà amb més del 10% dels votsDolors Marín

Andrés Cuartero

Ricard Cayuela
Lliure elecció


Josep Vilajoana

Maite Sánchez-Mora

Carmen Tello

Adolfo Jarne

Oriol Verdú