Convocatòria PIR

Què és el PIR

És la via d'accés als psicòlegs i psicòlogues que volen obtenir l’especialitat en psicologia clínica, a partir d'una formació teòrica i pràctica amb una residència a qualsevol dispositiu de la xarxa assistencial sanitària durant 4 anys. És l'única via per obtenir el títol d'especialista en psicologia clínica des del 3 de desembre de 1998, data de l'entrada en vigor del Reial decret 2490/1998, del 20 de novembre, pel qual es crea i regula el títol oficial de psicòleg especialista en psicologia clínica.

Prova d'accés

El sistema de selecció consisteix en una prova de caràcter estatal i amb periodicitat anual, en què les persones aspirants obtenen una puntuació total, que s'obté a partir de la nota de l'examen i de la valoració dels mèrits acadèmics. L'adjudicació de les places es realitza en ordre de més a menys puntuació total de cada aspirant.

L'examen consta de 225 preguntes tipus test, amb 5 opcions de resposta. Les últimes 10 preguntes són de reserva, com a previsió d'errors i impugnacions. La durada de la prova és de 5 hores.

Còmput de l'examen

 • Cada resposta correcta: 3 punts

 • Cada resposta incorrecta: -1 punt

 • Preguntes no contestades: no descompten

L'examen correspon al 90% de la puntuació global obtinguda per cada aspirant. L'altre 10% correspon a l'expedient acadèmic.Càlcul de l'expedient acadèmic

Càlcul de l'expedient acadèmic

S'aplica la mitja aritmètica de les assignatures troncals i obligatòries de la Llicenciatura, sense tenir en compte les assignatures convalidades, optatives o de lliure elecció.

 • Matrícula d'honor: 4 punts

 • Excel·lent: 3 punts

 • Notable: 2 punts

 • Aprovat: 1 punt

La fòrmula a aplicar serà: 1 Ca+2 Cn+3 Cs+4 Cmh / Ca + Cn+Cs+Cmh

(Els valors 1, 2, 3 i 4 corresponen a les puntuacions assignades, respectivament a les qualificacions d'aprovat, notable, excel·lent i matrícula d'honor. No es puntua l'excel·lent quan s'hagi obtingut matrícula d'honor)

En el cas d'estar en possessió del títol de Doctor, han de sumar-se els següents punts al còmput de l'expedient acadèmic (màxim 4 punts):

 • Excel·lent "Cum Laude": 1 punt

 • Excel·lent: 0,75

 • Notable: 0,50

 • Apte: 0,25

Accés a la formació

El programa va ser elaborat per la Comissió Nacional de l'Especialitat i aprovat per la Secretaria d'Estat d'Universitats i Investigació del Ministeri d'Educació i Ciència el 25 d'abril de 1996.

El contingut inclou una part teòrica i les rotacions pels diferents dispositius assistencials d'infants, adolescents i persones adultes, en àmbits tant hospitalaris com comunitaris.

Situació laboral dels PIR

Durant els quatre anys de formació, els PIR pertanyen a la plantilla de la unitat docent a què estan assignats amb la categoria de residents. El salari i els horaris són els estipulats per a residents en el conveni de cada empresa.

Sol·licituds per realitzar l'examen


Documentació a presentar a la sol·licitud telemàtica:
 • Titulació universitària (adjuntada en format pdf a la sol·licitud)

 • Certificació acadèmica (també si s'ha fet el doctorat adjuntada en format pdf a la sol·licitud)

 • Acreditació del coneixement de l’idioma espanyol: l’hauran d’acreditar aquelles persones aspirants nacionals d’Estats en els quals l’idioma oficial no sigui l’espanyol.

 • Model de sol·licitud 790.

 • Abonament de la taxa de 31,10 € per a les persones que participen a les proves mitjançant el sistema general d'accés lliure. En el model 790 haurà de constar la realització de l’ingrés acreditat amb el nombre de referència complet (en cas de pagament electrònic), amb la validació de l’entitat col·laboradora a través de certificació mecànica o, en el seu defecte, amb segell i firma autoritzada a través de la mateixa entitat.

IMPORTANT: La presentació de la sol·licitud es realitzarà via telemàtica en el següent enllaç. Només s’admetrà el registre presencial de sol·licituds de persones que no disposin de DNI/NIE i, conseqüentment, no puguin disposar d’un sistema d’identificació electrònic permès a Espanya. L’absència de signatura en la sol·licitud, sigui a través de firma electrònica o mitjançant rúbrica personal, serà causa de no admissió a les proves selectives.


Termini i lloc de presentació: 

Per participar en aquestes proves selectives, serà obligatori l'emplenament electrònic de la sol·licitud d'admissió per a totes aquelles persones que disposin d'un DNI/NIE. El registre presencial de les sol·licituds únicament serà admès per a les persones que no comptin amb DNI/NIE, atès que no poden disposar d'un sistema d'identificació electrònic permès a Espanya. 

Termini de presentació de les sol·licituds: des de les 10:00:00 hores del dia 13 de setembre de 2021 fins les 14:00:00 hores del dia 27 de setembre del 2021, segons l'hora peninsular espanyola del Reial Institut i Observatori de l'Armada.

Publicació de la relació provisional de persones admeses: a partir del 16 de novembre de 2021

Esmena de documentació: 10 dies hàbils a comptar des del dia següent de la publicació de la relació provisional

Publicació de la relació definitiva de persones admeses:  En un termini màxim de dos mesos, des del termini finalitzat per esmenar documentació. En la relació definitiva d'admesos s'indicarà la localitat en què es realitzarà l’exercici, la taula i centre d'examen en la qual cada aspirant ha de realitzar l'exercici. 

Aprovades les relacions definitives d'admesos i no admesos, la persona titular de la Direcció General d'Ordenació Professional, ha de dictar resolució que es publicarà en el «Butlletí Oficial de l'Estat», ratificant o, en el seu cas modificant, la data de realització de l’exercici previst el 29 de gener de 2022 i nomenant les Comissions Qualificadores.

Dates clau de la convocatòria PIR

Durant el tercer trimestre de l'any s'obre el període d'inscripció per a dur a terme la prova anual. Tan bon punt disposem de tota la informació al respecte - entre els mesos d'agost i setembre - la publicarem per tal que la puguis consultar.

Acadèmies on us podeu preparar per obtenir el títol de PIR

PERSEVER

C/ Anglí, 8 - 08017 Barcelona

Tlf: 93 205 47 10

www.persever.esCEDEC/ Cartagena 129 - 28002 Madrid

Tlf: 915 64 42 94

www.cede.es


Cop Asturias(Colegio Oficial de Psicólogos de Asturias)

Ildefonso Sánchez del Río, 4º 1º B

33001 Oviedo - Asturias

Tel: + 34 98 528 57 78

InformacióCop Bizkaia (Colegio Oficial de Psicologos de Bizkaia)Rodríguez Arias 5, 2º

48008 Bilbao - Bizkaia

Tel: + 34 94 479 52 70/ 1

Informació


FOCO Centro de Psicoloxía Clínica

c/ García Prieto, Nº 3, Entresuelo A

15705 - Santiago de Compostela - Galícia

Tel: 686 416 426 Adreça electrònica foco@foco-pir.es

Informació


PREPARACIÓN PIR - Estrella Munillo Suárez

Informació

Convocatòria PIR 2024

Tota la informació de la convocatòria està publicada al Boletín Oficial del Estado. 

Evolució de les places PIR

Any de la convocatòria
Places convocades
Sol·licituds presentades
Sol·licituds per plaça
1994
52
3500
67,3
1995
56
1630
29,1
1996
56
1650
29,5
1997
64
1300
20,3
1998
61
1250
20,5
1999
60
1800
30.0
2000
67
1600
23,9
2001
71
1500
21,1
2002
70
1327
19,0
2003
74
1654
22,4
2004
74
1663
22,5
2005
81
2098
25,9
2006
89
2040
22,9
2007
98
2077
21,2
2008 107 1953 18,3
2009 126
2313
18,4
2010
131
2659
20,3
2011 136
3113   
22,9
2012   
141   
3693   
26,1
2013
128   
3853    30,1
2014
130   
3974   
30,5
2015
127       
4098 32,3
2016
129       
4025 31,2
2017
128       
4103 32,1
2018
135       
4207 31,2
2019
141    
4225 30
2020
189    
4540 24
2021
198    
4401 22,2
2022
231
4147 17,95
2023 247 3929 15,9

Adjunts

 Convocatòria PIR 2018-2019