Comissió Sènior

Introducció

La Comissió Sènior,a partir d’ara Comissió,és una unitat funcional amb l’objecte d’impulsar l’activitat col·legial i el desenvolupament de la professió en tots aquells àmbits específics i transversals del col·lectiu sènior de col·legiats i col·legiades del COPC. El Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya estructura una Comissió Sènior amb la finalitat de conservar el coneixement dels psicòlegs i psicòlogues que més experiència tenen i de fomentari les relacions socials entre col·legues de professió que actualment no estan plenament en exercici.  


Funcions

La Comissió té assignades les funcions i activitats següents, sens perjudici d’altres que es pugui impulsar i organitzar d’acord amb els objectius propis de la Comissió:

1.-  Dur  a  terme  activitats  formatives i culturals  dirigides  a  persones  sènior específicament,  si bé sempre es podran dirigir a totes les persones col·legiades i a tercers. 

2.-  Assessorar  especialment  a  aquest  col·lectiu  en  aspectes  jurídics,  econòmics i de desenvolupament social i humà.

3.-  Oferir un espai d’encontre i d’intercanvi que possibiliti un marc de trobada, comunicació i foment d’iniciatives, de manera que els col·legiats i col·legiades adscrits amb experiències, objectius i interessos compartits puguin intercanviar-los a la seu col·legial.

4.-  Potenciar  el  desenvolupament  científic,  tècnic i professional dels col·legiats i col·legiades adscrits mitjançant l’organització d’activitats d’intercanvi científic i   professional.

5.- Promoure la cooperació, l’intercanvi d’informació i l’experiència professional entre els seus membres, estimulant la cooperació amb altres òrgans de COPC, i també  promoure l’intercanvi intergeneracional i interdisciplinari en l’àmbit del COPC i de la psicologia.

6.- L’organització d’esdeveniments, trobades i activitats lúdiques i formatives. Per acomplir aquestes finalitats la Comissió durà a terme es activitats  que  acordi dirigides  a  conèixer la situació social i econòmica  dels  seus  membres,  organitzarà  reunions periòdiques dels seus membres de caràcter cultural o recreatiu, informarà de les disposicions legals, col·laborarà amb entitats que tinguin objectius semblants, i serà un òrgan de consulta i d’assessorament permanent de la Junta de Govern del COPC


Objectius

Els objectius concrets de la Comissió Sènior no estan plenament desenvolupats perquè es vol que les persones que s’integrin a la Comissió participin en la seva elaboració, però sí que s’han definit unes finalitats que emmarquen aquests objectius.

  • D’una banda, el Col·legi espera que la Comissió Sènior aporti a l’organització els coneixements i l’experiència dels psicòlegs i psicòlogues amb més anys de recorregut, a través de la seva participació en un òrgan de la institució que pugui ser font d’inspiració o consulta per a la resta.

  • D’altra banda, en una etapa vital en què els membres de la Comissió han reduït o acabat la seva pràctica professional, la Comissió Sènior vol generar un espai de relació entre col·legues de professió que esdevingui un espai de relacions socials i salut emocional.

Organitzar i/o assistir a activitats culturals, cursos o tallers per desenvolupar altres àrees de la vida al marge de la psicologia, visites i viatges culturals, o el llarg etcètera de possibilitats que de la Comissió Sènior puguin sorgir, poden ser maneres de vincular-se amb companys i companyes de professió en contextos que l’exercici professional no ha pogut obrir anteriorment.


Composició de la junta 

Nom Càrrec
Florencia Sola Presidència
Griselda Andújar Secretaria
Juan Carlos Jiménez Tresoreria
M. Mercedes Delgado Vocalia

Informació destacada