Òrgan Defensor de les Persones Col·legiades

Presentació

L'Òrgan Defensor de les Persones Col·legiades és un òrgan col·legial unipersonal, que actua amb plena independència, objectivitat i autonomia funcional.

Funcions

  • Estudiar i canalitzar les queixes que els col·legiats i col·legiades formulin, ja sigui pel funcionament anormal dels serveis col·legials o per l’actuació dels diferents òrgans del COPC.

  • Podrà actuar també en aquelles qüestions concretes que la Junta de Govern li pugui delegar per actuacions de les administracions públiques, empreses, entitats i particulars relatives a la professió de psicologia.
Objectius

  • Formular advertiments, recordatoris de deures legals, recomanacions i suggeriments per adoptar noves mesures, o modificar les normes de les quals la seva estricta aplicació pugui generar situacions injustes o perjudicials per als col·legiats i col·legiades.

  • Iniciar i continuar, d’ofici, qualsevol investigació que tingui per finalitat l’esclariment dels actes i resolucions dels òrgans col·legials, amb relació als col·legiats i col·legiades.


Composició

Càrrec Nom
Defensor de les Persones Col·legiades
Oriol Verdú Polo

La Junta General de Col·legiats i Col·legiades va ratificar el nomenament del col·legiat Sr. Oriol Verdú i Polo com a Defensor de les Persones Col·legiades, en un acord de la Junta General del 18 de desembre de 2019.


Informació destacada i reglament

Qualsevol persona col·legiada pot sol·licitar la intervenció de l'Òrgan Defensor de les Persones Col·legiades si considera que, dins de l’àmbit d’actuació de l’òrgan col·legial, s’han vulnerat els seus drets o s’han lesionat els seus legítims interessos.

Per tal de posar-se en contacte amb el defensor o defensora de les persones col·legiades només cal adreçar un missatge a l’adreça de correu electrònic defensor@copc.cat. Posteriorment, l'Òrgan Defensor respon el missatge per tal de valorar la consulta, queixa o suggeriment i s’acorda el procediment més adequat per respondre de manera satisfactòria.

Malgrat que al reglament vigent de l'Òrgan Defensor de les Persones Col·legiades s’estableixen uns procediments d’actuació per sol·licitar la intervenció, l’actual defensor facilita la participació de totes les persones col·legiades per tal que puguin fer-ho només amb l’enviament d’un missatge per correu electrònic.


Memòria d'activitat

L'Òrgan Defensor de les Persones Col·legiades redacta una memòria anual sobre la gestió realitzada durant l’exercici. Aquesta memòria contindrà, com a mínim, el nombre i tipus de queixes realitzades, aquelles que hagin estat objecte d’investigació, el resultat de les mateixes i les decisions adoptades al respecte per la Junta de Govern, així com les recomanacions i suggeriments generals per a la millora del funcionament del Col·legi.

Podeu consultar les memòries de l'Òrgan Defensor de les Persones Col·legiades prement el següent enllaç.

        REWEGLAMENT