Junta de Govern

Són principis essencials de l'estructura interna i del funcionament del Col·legi la igualtat dels seus membres, l'elecció democràtica dels seus òrgans de govern, l'adopció dels acords per majoria i la seva llibertat d'actuació dins del respecte a les lleis.
La Junta de Govern està constituïda per membres elegits directament per totes les persones col·legiades amb dret a vot, seguint un procediment electoral en què totes les persones col·legiades són electores i elegibles. 

Correspon a la Junta de Govern la representació del Col·legi, la seva direcció i administració i l'execució dels acords adoptats per la Junta General.

Són atribucions de la Junta de Govern, entre d'altres: complir i fer complir els acords de la Junta General; administrar els béns del Col·legi i recaptar les quotes que hagin de fer efectives les persones col·legiades; confeccionar els pressupostos anuals; adoptar mesures que es considerin convenients per defensar el Col·legi i la professió; crear les seccions, les comissions i els grups de treball necessaris perquè es compleixin millor les funcions col·legials; designar els representants del Col·legi davant dels organismes, les entitats i les institucions, o en actes públics o privats; informar a les persones col·legiades de les activitats i els acords del Col·legi i preparar la memòria anual de la seva gestió.

Junta de Govern
2022-2026


Guillermo Mattioli i Jacobs

Degà


Dolors Liria i Zamora

Vicedegana


Teresa Moratalla i Gellida

Secretària


Roger Ballescà i Ruiz

Vicesecretari


Ona Palau i Domingo

Tresorera


Oscar Pino i López

Vocal, comissionat de recerca i universitats


Elisa Micciola

Vocal i comissionada de desenvolupament professional


Carme Calafat i Siquier

Vocal


Carolina Palma i Sevillano

Vocal


Ariadna Vilà i Castelló

Vocal


Mònica Algueró i Nieto

Presidenta del Consell Professional i vocal


Marta Balagué i Marmaña

Vicepresidenta del Consell Professional i vocal


Àngel Guirado i Serrat

Vocal i president de la Delegació Territorial de Girona


Jaume L. Celma i Merola

Vocal i president de la Delegació Territorial de Lleida


Eva Llatser i Gaya

Vocal i presidenta de la Delegació Territorial de Tarragona

Juntes rectores de les delegacions territorials

Les juntes rectores de les delegacions del COPC tracten els assumptes que afecten la demarcació i decideixen sobre tot allò que afecta exclusivament la demarcació territorial. 

Delegació Territorial de Girona


Àngel Guirado i Serrat

President de la Delegació Territorial de Girona


Susana Mantas i Jiménez

Secretària de la Delegació Territorial de Girona


Pilar Mateos i Poch

Tresorera de la Delegació Territorial de Girona


Ester Mas i Marquès

Vocal de la Delegació Territorial de Girona


Anny Escatllar i Soler

Vocal de la Delegació Territorial de Girona


Marianna Lozano i Soto

Vocal de la Delegació Territorial de Girona

Delegació Territorial de Lleida


Jaume L. Celma i Merola

President de la Delegació Territorial de Lleida


Antonio Alcantara i Tadeo

Secretari de la Delegació Territorial de Lleida


Thelma Hernando i Mallien

Tresorera de la Delegació Territorial de Lleida


Núria Vita i Barrull

Vocal de la Delegació Territorial de Lleida


Olga Gelonch i Rosinach

Vocal de la Delegació Territorial de Lleida


Jorge Moya i Higueras

Vocal de la Delegació Territorial de Lleida

Delegació Territorial de Tarragona


Eva Llatser i Gaya

Presidenta de la Delegació Territorial de Tarragona


Luis Heredia i Santaella

Secretari de la Delegació Territorial de Tarragona


Montserrat Domènech i Auqué

Tresorera de la Delegació Territorial de Tarragona


Paco Díaz i Arévalo

Vocal de la Delegació Territorial de Tarragona


Raquel Duque i Gómez

Vocal de la Delegació Territorial de Tarragona


Anna Morros i Boronat 

Vocal de la Delegació Territorial de Tarragona

 Eleccions a òrgans de govern 

La Junta de Govern, les juntes rectores de delegació territorial i les juntes directives de les seccions professionals estan formats per membres electes per elecció democràtica. Prem aquest apartat per consultar la documentació dels processos electorals passats.

 Acords de Junta de Govern 

La Junta de Govern es reuneix almenys set vegades l'any i les vegades que la convoqui el degà o la degana. 
Els principals acords de cada junta es poden consultar en aquest apartat.