Informació i normes generals de la Formació del COPC


Informació i normes generals

1. Les inscripcions a les formacions s'han de formalitzar a través de la web del COPC dins del termini d’inscripció. Per fer-ho, cal accedir a la pàgina de l'activitat formativa a què es vol inscriure's, que es troba a la secció de formació de la web del COPC, i clicar el botó "inscriure's". 

2. Si ets persona col·legiada del COPC, o persona usuària no col·legiada, la inscripció només es pot formalitzar des de l'àrea privada del web, a la qual es podrà accedir amb el nom d'usuari i contrasenya. Com a persona col·legiada gaudiràs de quotes reduïdes d'inscripció.

En el moment de formalitzar la inscripció o preinscripció rebràs un correu electrònic automàtic de confirmació. Uns dies previs a la realització de la formació, rebràs un correu electrònic per fer el registre a la plataforma formativa utilitzada pel COPC (Zoom); és imprescindible realitzar aquest registre com a molt tard el dia abans de la sessió formativa.

No s'acceptaran inscripcions per telèfon ni per correu electrònic, amb l’excepció de les inscripcions a nom d’entitat/empresa que es tramitin excepcionalment per transferència bancària, prèvia petició per correu electrònic.

El pagament de la quota d'inscripció es podrà realitzar per VISA en el moment de formalitzar la inscripció des del web del COPC.

El COPC dona l’opció de fraccionar el pagament dels cursos amb un import elevat. El fraccionament del import es realitza en dues quotes del 50% cadascuna. Aquesta informació estarà publicada en el programa de la formació que ofereix aquesta opció. El primer pagament es realitza en el moment de formalitzar la inscripció, el segon s’ha de formalitzar als 30 dies des de la data d’inici del curs. La persona que es matricula es compromet a fer el segon pagament en el termini establert. En el moment que una persona tria l’opció de fraccionar el pagament s’entén l’obligatorietat d'abonar l’import total del curs.

Tota inscripció no anul·lada per escrit 7 dies abans de l'inici de la formació comportarà la no devolució de l’import abonat.  

3. Les factures es poden emetre a nom de la persona que s'ha inscrit a la formació o a nom d'una entitat. En aquest cas, en el moment de formalitzar la inscripció, cal seleccionar l'opció d'entitat a la finestra de facturació i pagament de la pàgina d'inscripció, on se sol·licitaran les dades de l'entitat necessàries per emetre la factura.  

4. Les formacions tenen un nombre de places limitades, que seran cobertes per rigorós ordre d'inscripció i de pagament.

En cas que les places s'hagin exhaurit, es pot obrir una llista d'espera. Si quedessin places vacants, el Departament de Formació es posaria en contacte per correu electrònic amb les persones en llista d'espera per rigorós ordre d'inscripció per oferir-los la possibilitat d'inscriure's.  

5. En finalitzar la formació es lliurarà el certificat d'assistència de les activitats de pagament que s’hagi establert. És requisit per poder obtenir el certificat d'assistència haver assistit com a mínim al 80% de les hores de la formació. El certificat d'assistència es pot descarregar des de l'àrea privada. En algunes activitats formatives es podrà afegir al requisit d’assistència la superació satisfactòria de casos, treballs, proves o altres tasques. Per a activitats gratuïtes no es lliurarà certificat d’assistència.

6. Les anul·lacions de les inscripcions a les activitats gratuïtes hauran de ser notificades per correu electrònic indicant nom i cognoms, número de col·legiació o DNI i la referència de la formació a les adreces següents:

Formació a Barcelona: formacio@copc.cat 
Formació a Girona: copc.gi@copc.cat 
Formació a Lleida: copc.ll@copc.cat 
Formació a Tarragona: copc.t@copc.cat 
 
Per tenir dret a la devolució de la quota d'inscripció, les anul·lacions s'han de sol·licitar amb 7 dies d'antelació a la data d'inici de la formació.

7. Per gaudir de la quota d'estudiant de grau o de màster en PGS, s'ha de fer arribar per correu electrònic el document acreditatiu de matriculació als estudis de psicologia corresponent a l'any en curs.

La tarifa d’inscripció de col·legiat o col·legiada en situació d'atur s'aplicarà exclusivament als col·legiats o col·legiades que tinguin aprovada i assignada pel COPC la quota especial bonificada en l’actualitat per trobar-se en situació d’atur i que per tant hagin acreditat al Departament d’Atenció col·legial del COPC estar en aquesta situació. 

8. En finalitzar algunes de les formacions, el COPC podrà sol·licitar que s'ompli una breu enquesta. És important per al COPC conèixer l'opinió de les persones que segueixen les formacions per tal de poder continuar millorant la qualitat de la formació que oferim i el nostre servei. T’agrairíem que dediquessis uns minuts a omplir aquesta enquesta.

9. En cas de no arribar al nombre mínim d'inscripcions o per qualsevol altra causa aliena al COPC, el Col·legi es reserva el dret de suspendre la formació. En aquest cas, es retornarà a totes les persones inscrites el preu de la inscripció mitjançant transferència bancària, en 30 dies. En el cas de les persones col·legiades l’abonament es realitzarà al número de compte que disposem a la base de dades on s’abonen les quotes col·legials.

10. Les activitats formatives es realitzaran principalment en català excepte en cas que el ponent determini el contrari i sempre en pro a la qualitat formativa i docent de l’activitat.

11. El COPC es reserva el dret a modificar les dates i horaris programats de les formacions en les quals s’hagi inscrit quan sobrevinguin causes organitzatives que puguin afectar al correcte desenvolupament de la mateixa. Així mateix es podran modificar aquestes dates i/o horaris per causes de força major, imprevisibles, sobrevingudes o alienes a l’organització i que no permetin adaptar la situació sense causar un perjudici a la qualitat de la mateixa.  Els dies i horaris de recuperació i/o reprogramació es comptabilitzaren per calcular el percentatge total d’assistència a la formació.Política de protecció de dades a aplicar a les formacions en línia

Aquesta política de protecció de dades és la d'aplicació a participants registrats a seminaris o cursos del COPC, el contingut del qual no es gravarà per a la seva visualització o difusió posterior. L'avís legal està dissenyat sobre la base que no es realitza cap enregistrament de les sessions formatives, que són totes en directe. 


1.1 Aspectes generals

D’acord amb allò disposat a les normatives vigents en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (GDPR) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), el/la sol·licitant queda informat de:   

El Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya (COPC), és el responsable de tractament de les dades personals. 

Sobre la finalitat del tractament, el COPC l'informa que només la informació que ens facilita per al registre al curs o seminari es tractarà amb la finalitat de gestionar correctament el servei formatiu sol·licitat, per a respondre les seves consultes del curs o seminari així com poder contactar-lo/-la per via telefònica o electrònica si així ho sol·licités. El COPC també l'informa que no realitzem cap enregistrament de les sessions (no es fan gravacions de vídeo o àudio). Si vol, també pot obtenir més informació consultant el nostre web www.copc.cat o enviant un correu electrònic a lopd@copc.cat

No obstant això, algunes de les activitats formatives podran ser enregistrades amb la finalitat de difondre les sessions a la plana web, xarxes socials o altres mitjans de comunicació social finalitats divulgatives. En tal cas, el COPC advertirà d’aquesta gravació i disposarà dels mecanismes oportuns per sol·licitar el consentiment dels participants a l’ús de la seva imatge i/o veu. 


La base jurídica per al tractament de les seves dades de caràcter personal amb la finalitat de poder respondre les seves consultes i atendre els nostres serveis formació és l'aportació del seu consentiment per la prestació del servei sol·licitat (segons el RGPD, la base jurídica del tractament és l’execució del contracte de prestació del servei formatiu). 

Les dades personals que ens proporcioni per a la finalitat esmentada anteriorment, es conservaran fins que siguin necessàries per complir amb les obligacions de la prestació del servei formatiu i per resoldre de manera adequada les seves consultes del curs o seminari. 

Les dades en cap cas seran comunicades a tercers no autoritzats per l’interessat, excepte obligació legal. Les dades de contacte dels participants a les activitats formatives es posaran a disposició de l’equip docent per gestionar la impartició de les sessions.  

En cas necessari, pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició de les seves dades, dirigint-se per escrit o per correu electrònic i acompanyant còpia del document oficial que us identifiqui, al COL·LEGI OFICIAL DE PSICOLOGIA DE CATALUNYA, amb domicili al carrer Rocafort, n. 129, 08015, Barcelona, o enviant un correu electrònic a lopd@copc.cat. Si considera que el tractament no s'ajusta a la normativa vigent, podrà presentar una reclamació davant l'autoritat de control a https://apdcat.gencat.cat/ca/inici/index.htm o del nostre delegat de protecció de dades, al correu electrònic dpo@copc.cat.

1.2 Dinàmica de les sessions formatives

Les preguntes als ponents del curs/seminari es podran realitzar al  xat disponible en el sistema de videoconferència, una vegada us connecteu.  El moderador de l'acte recollirà les preguntes i les traslladarà al ponent corresponent. Preguem que quan formuleu la pregunta indiqueu, si teniu preferència, a quin ponent voleu formular la vostra pegunta (si hi hagués diversos ponents). 

Atès que la retransmissió de l'acte és en directe, i amb la finalitat que es desenvolupi amb la màxima qualitat, us preguem que els micròfons dels dispositius a través dels quals us connecteu a la sessió estiguin desactivats. 

L'informem que la sessió no serà gravada. No obstant això, preguem que totes les persones que no vulguin que la seva imatge i comentaris siguin difosos a través de la plataforma online de formació en l'emissió en directe, es connectin a la sessió amb la vídeo càmera i micròfon desactivats. 

Finalment, li comuniquem que l'organitzador de les sessions formatives prohibeix expressament el registre audiovisual i posterior difusió i exhibició de la seva imatge en qualsevol suport, ja sigui material o electrònic, així com per a la producció, edició i/o emissió o difusió, mitjançant reproducció, íntegra o parcial de la conferència.

Aquesta prohibició es fa extensiva a qualsevol document que consti annexat a la sessió, amb independència del seu format i suport, tals com fotografies, diapositives, imatges, incloses en vídeo, presentacions o qualsevol altre mitjà d'exhibició o difusió pública sense restricció. 

Els assistents a l’activitat formativa, per la seva sola participació a la mateixa, es comprometen responsablement a no fer-ne difusió o publicació en cap medi de comunicació social ni a utilitzar la documentació i/o material facilitat pel ponent per altres finalitats diferents. En qualsevol cas, el COPC s’exonera de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l’ús indegut o no autoritzat que del contingut de l’activitat formativa poguessin realitzar aquests alumnes sense el seu consentiment. Així mateix, el COPC no es fa responsable de les opinions o comentaris que els participants a les activitats formatives puguin expressar durant les sessions formatives. 

A continuació pot accedir i consultar en les versions ampliades la nostra política de privacitat, al peu de pàgina del nostre web (https://www.copc.cat/).