Exercici professional saludable
amb la Fundació Galatea

Des del 14 de desembre de 2015, el COPC forma part de la Fundació Galatea. Aquesta fundació va ser constituïda amb la finalitat principal de promoure la salut i prevenir les malalties dels professionals sanitaris. 

La Fundació Galatea desenvolupa dos tipus de programes per promoure la salut física i emocional de les persones col·legiades. En primer lloc, els programes de prevenció, que d'una banda promouen les habilitats i capacitats de les persones en favor de la cura de la pròpia salut. D'altra banda, la Fundació estudia la salut, els estils de vida i condicions de treball dels psicòlegs i psicòlogues i les altres professions sanitàries.

En segon lloc, la Fundació Galatea també té programes assistencials, que el Col·legi finança per tal que els col·legiats i col·legiades que els necessitin puguin utilitzar-los de forma gratuïta, que donen suport especialitzat als professionals de la salut. En són exemple el servei de telesuport psicològic, que complementa el preexistent servei de suport emocional, i que és un telèfon gratuït on trucar en cas de necessitar suport psicològic; l’Àgora Galatea, un espai telemàtic pensat per a la intervenció entre iguals i en el qual els professionals de la salut de tota mena poden parlar i escoltar, compartir experiències, emocions i reflexions que els ajudin a afrontar la nova realitat; finalment, les càpsules, un conjunt de vídeos breus que aporten recomanacions específiques per a la salut psicològica dels professionals de la salut, de les persones que cuiden de la salut de les altres persones, com són els psicòlegs i psicòlogues. Et convidem a consultar tot el que la Fundació Galatea pot fer per a tu en aquest enllaç al seu web.

Per últim, el programa assistencial per a psicòlegs i psicòlogues col·legiats amb malalties mentals i/o conductes addictives, el programa assistencial PSYQUE per a la salut i benestar del psicòleg o psicòloga col·legiat.  

El programa PSYQUE

Aquest programa, té com a finalitat assistir de manera integral els psicòlegs i psiòlogues col·legiats que pateixen problemes de salut mental o conductes addictives, per tal d'assegurar que rebin el tractament adient i que puguin exercir la pràctica de la psicologia en les millors condicions possibles per als seus pacients i clients. El programa és estrictament rehabilitador i busca oferir a la persona psicòloga professional una alternativa constructiva per superar el moment conflictiu.

Els programes assistencials impulsats pels col·legis professionals i la Fundació Galatea són pioners a Europa. Disposen de procediments exclusius com són l'accés directe, la confidencialitat, l'ús de contractes terapèutics per al seguiment de casos complexos, entre d'altres, i d'una unitat assistencial, amb serveis d'internament, d'hospital de dia i de tractament ambulatori especialitzats i confidencials, específics per a les persones professionals de la psicologia.

Objectius

Els objectius del programa PSYQUE són:

 • Prevenir

 • Protegir

 • Vetllar

 • Ajudar

 • Assegurar la qualitat assistencial

 • Garantir la confidencialitat

A qui va dirigit el programa PSYQUE?

El programa assistencial PSYQUE va dirigit a aquells psicòlegs i psicòlogues col·legiats que, al llarg de la seva vida professional, poden patir problemes de salut mental o conductes addictives.


Perquè s'impulsa des del COPC?


És responsabilitat de les organitzacions professionals estimular els seus membres en el compliment dels deures ètics en la cura de la salut en tots els àmbits i, especialment, en la prevenció i la cura de la seva pròpia salut.

El Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, garant de la professionalitat dels seus col·legiats i col·legiades, treballa per assegurar l'ordenació de la professió i la qualitat òptima del servei i de l'atenció a la ciutadania.

Què ofereix PSYQUE?

 • Confidencialitat en tot el procés.

 • Informació, assessorament i canalització de les vies d'accés a l'atenció assistencial.

 • Assistència mèdica i psicològica especialitzada.

 • Suport legal i jurídic.

 • Assessorament laboral.

Com es pot accedir al programa

Hi ha 3 possibles maneres d'accedir al programa PSYQUE:

1. Per una demanda voluntària per part del psicòleg o psicòloga que sol·licita l'ajut. Aquesta demanda pot ser:

 • Espontània: quan el/la professional sol·licita el tractament per la seva pròpia voluntat.

 • Induïda: quan el/la professional accedeix al programa per pressió d'algú del seu entorn familiar o laboral.

 • Induïda de risc: es qualifica de risc quan l'inductor no ho comunica a la Unitat d'Acollida i Seguiment de Processos ni al COPC i el psicòleg/òloga tampoc ho explica en el moment de la seva acollida.

2. Per una comunicació confidencial. Es produeix quan una tercera persona informa d'un psicòleg/òloga que requereix atenció. En aquesta situació, s'estudia el cas i s'estableix una estratègia per procurar que el psicòleg/òloga demani l'ajuda voluntàriament.

3. Per una denúncia formal. Es produeix quan una tercera persona comunica per escrit al Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya el cas d'un psicòleg o psicòloga que requereix atenció.

Via d'accés al Programa PSYQUE

Dra. Carme Bule
Unitat d'acollida i seguiment de processos
Telèfon: 935 678 856
Correu electrònic: fgalatea@fgalatea.org 

El COPC i la Fundació Galatea

Al gener de 2017, els màxims responsables de les dues institucions, el degà del COPC Josep Vilajoana i el president de la Fundació Galatea, el Dr. Vilardell, van resumir les aportacions del conveni existent entre les dues institucions i van fer balanç de les fites assolides en una entrevista que podeu seguir en el vídeo següent.