Informació i tràmits 
Societats professionals

    Tràmits administratius


    Alta


    Per registrar una societat professional és imprescindible donar-la d'alta amb una adreça de correu electrònic exclusiva, que no pot coincidir amb la de cap persona col·legiada.  

    Registrar una nova societat professional


    Modificació de dades


    Modificar les dades de la societat

    Quines societats s’han de registrar al COPC?


    Les societats professionals, constituïdes a l'empar de la llei 2/2007, que tinguin per objecte social l’exercici en comú de prestació de serveis de psicologia, de les quals formi part com a soci almenys un psicòleg o psicòloga col·legiat al Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, i el domicili social en l'àmbit territorial del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, hauran de constituir-se en societats professionals, i inscriure’s tant al Registre Mercantil o Registre de Cooperatives, segons correspongui, com al Registre de Societats Professionals del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.

    Aspectes a destacar de les societats professionals
    • Proporcionen serveis que només poden oferir professionals de col·legiació obligatòria.

    • La majoria del seu capital (51%) ha de ser propietat de professionals col·legiats.

    • Poden ser serveis exclusius de psicologia, o compartits amb altres professionals, sempre que siguin compatibles (multidisciplinàries).

    • Poden donar-se en qualsevol forma societària (SL, SA, SCP, etc...).

    • Han de tenir una escriptura pública inscrita al Registre Mercantil o Registre de Cooperatives, segons correspongui.

    • Han de tenir assegurança de responsabilitat civil professional, específica per a la societat en vigor.*

    * Si encara no tens contractada a aquesta assegurança, el COPC pot oferir-te'n una, subjecte a que la societat professional que la contracta estigui registrada al COPC. Per veure les condicions i els passos a seguir per contractar-la segueix el següent enllaç    Quins són els documents necessaris per a fer el registre de la societat professional al COPC?


    La documentació necessària per poder registrar la societat al Col·legi és la següent:

    • Escriptura de constitució segellada pel Registre Mercantil o Registre de Cooperatives, segons correspongui.

    • Escriptures d’altres canvis que s’hagin presentat al Registre (administradors, nous socis, canvi de domicili, etc.) 

    • Pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil professional específica de la societat (no dels socis) en vigor.

    • Còpia document del CIF de la societat. 


    El Col·legi recorda que les dades que consten en aquest registre han de ser actualitzades d’acord amb les escriptures de la societat que figuren al Registre Mercantil o Registre de Cooperatives, segons correspongui. Per tant, qualsevol modificació de les dades al Registre de Societats Professionals del COPC, ha d’estar acompanyada del corresponent document acreditatiu de modificació de les escriptures (presentat al Registre Mercantil  o Registre de Cooperatives)

    Qui pot fer les gestions administratives de la societat professional al COPC?


    Les gestions administratives de les societats professionals en l'àmbit col·legial es duran a terme sempre mitjançant la persona administradora de la societat i si aquest no fos psicòleg o psicòloga, a través de la persona sòcia o sòcis professionals pertanyents a aquest Col·legi. 

    En cas que la persona que realitza la gestió administrativa de la societat professional no sigui l’administrador o administradora cal emplenar el el següent document d’autorització: 


     (prem damunt de la icona per descarregar-lo)    Quin és l’import de la quota per a una societat professional? 

    La quota per a les societats professionals és de 200 € anuals, que es pagaran mitjançant rebut semestral, de 100 € cadascun, els mesos de gener i juliol de cada any.

    El pagament de la quota per una societat professional és independent del pagament de la quota com a persones col·legiades dels seus membres.    Reglament de les societats professionals del COPC

    La Llei imposa als col·legis professionals l’obligació de constituir un Registre de Societats Professionals a efectes que el col·legi professional pugui exercir sobre aquestes societats les competències que li atorguen l’ordenament jurídic i els Estatuts Col·legials sobre les persones professionals col·legiades. 

    El present reglament té per objecte la regulació del Registre de Societats Professionals del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, que es constitueix en compliment de la disposició transitòria segona de la Llei 2/2007, de 15 de març, de societats professionals.

    Pots consultar el reglament en aquest enllaç.

     

    reglament