Normativa d’ús de les biblioteques del COPC

Les biblioteques del COPC volen facilitar el coneixement, la recerca i la difusió de la informació sobre psicologia i ciències afins per tal de contribuir al seu desenvolupament professional. 

Condicions d’accés i ús de les biblioteques i les seves instal·lacions 

En compliment de la seva missió de biblioteca especialitzada, és una biblioteca privada gestionada pel Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya i reservada a les seves persones col·legiades i precol·legiades.

Això no obstant, per una decisió de la Junta de Govern, també és oberta al públic general amb algunes limitacions.

Utilitzar la biblioteca comporta acceptar aquesta normativa d’ús i les normatives específiques que es desenvolupin a cada biblioteca per utilitzar espais concrets.

La biblioteca no es fa responsable dels objectes personals de les persones usuàries.

Cal tenir cura dels espais i fer un bon ús del mobiliari en general i de l’equipament de la biblioteca.

No es pot entrar a la biblioteca amb animals, excepte amb gossos d’assistència.

Drets dels usuaris i usuàries 

Els drets dels usuaris i usuàries de la biblioteca són els següents:

 •  Sol·licitar informació sobre el fons de la biblioteca i el funcionament dels serveis.

 • Accedir lliurement a tots els documents i serveis, excepte a algunes obres que, per les seves característiques, cal demanar-les al personal de la biblioteca: tests psicològics, programes d’intervenció, fulls de respostes i correccions informàtiques de tests psicològics.

 • Ser informats sobre l’horari d’atenció al públic.

 • Ser informats i disposar de la normativa d’ús de la biblioteca, així com de la regulació general dels preus vigents dels serveis de pagament.

 • Utilitzar els espais i els serveis de la biblioteca d’acord amb les normes establertes en aquesta normativa d’ús, i en altres normes específiques de funcionament d’espais.  

 • Obtenir el suport necessari per utilitzar els serveis del personal de la biblioteca.

 • Proposar suggeriments i expressar queixes, a través dels canals adequats, sobre el funcionament de la biblioteca.

 • Proposar la incorporació de documents per a la millora del fons bibliogràfic, tot i que no suposa l’adquisició de forma obligatòria.

Deures dels usuaris i usuàries 

Els deures dels usuaris i usuàries de la biblioteca són els següents: 

 • Complir la normativa d’ús de la biblioteca i dels seus serveis.

 • Respectar els altres usuaris i usuàries i el personal de la biblioteca.

 • Respectar el fons i els béns de la biblioteca i els de la resta d’usuaris i usuàries.

 • Deixar els documents, en acabar la consulta, al lloc que la biblioteca hagi destinat a aquesta finalitat (carretons, taules, etc.).  

 • Retornar els documents deixats en préstec en el termini establert i en bones condicions, sense desenquadernar ni guixar els documents.

 • Mantenir una actitud correcta a la biblioteca per tal de no molestar els altres usuaris i usuàries. Els telèfons mòbils i altres dispositius sonors han d’estar en silenci i s'ha d'evitar mantenir converses telefòniques dins la biblioteca.

 • Abstenir-se de:

  • Menjar o beure. La biblioteca autoritza aquest tipus d’activitats en algun dels seus espais senyalitzats amb aquesta finalitat. Per tal de no malmetre els documents, l’única beguda autoritzada és l’aigua.

  • Entrar a la biblioteca amb objectes voluminosos com patinets o bicicletes, excepte si estan plegats i no interfereixen en la circulació de la biblioteca, i els utilitzats per persones amb mobilitat reduïda

El servei de préstec 

L’objectiu del servei de préstec és facilitar la consulta del fons bibliogràfic de les biblioteques del COPC perquè els usuaris puguin treure un nombre determinat de documents durant un període limitat de temps. El préstec està reservat exclusivament per als psicòlegs i psicòlogues col·legiades a Catalunya per a tots els documents i, per als precol·legiats i precol·legiades de Catalunya, el préstec de llibres i audiovisuals.

El nombre de documents i la durada del préstec poden variar en casos excepcionals que són determinats per la persona responsable de la biblioteca. Els precol·legiats i precol·legiades només tindran accés al préstec de llibres en format físic, audiovisual, llibres electrònics o audiollibres:

Tipologia de document
Quants en puc agafar a la vegada
Durada del préstec
Prorrogable
Test, programa, joc
3
15 dies
Depèn segons llicència
Llibre, audiovisual
4
15 dies

Llibre electrònic, audiollibre
4
15 dies
Depèn segons llicència


La devolució dels documents de forma presencial s’ha de realitzar obligatòriament a la biblioteca si aquesta està oberta. En cas que estigui tancada, es pot realitzar la gestió a la recepció del COPC amb previ avís al personal bibliotecari. Cal ser respectuosos amb els terminis (sobretot amb els dels tests), ja que altres usuaris i usuàries els poden necessitar o bé poden estar en llista d'espera. Si un document està en préstec, es pot reservar de manera que, quan el tornen, el personal de la biblioteca avisa a través d'una notificació de correu electrònic a l'usuari o usuària que l'ha reservat, per a la retirada de la biblioteca o se li notifica quan ha estat enviat a través de la missatgeria, en funció de la modalitat de préstec escollida.

Es podran realitzar devolucions del préstec a domicili, utilitzant el servei de transport de la Biblioteca del COPC, per a cada comanda que es faci.

En el cas que es renovi el préstec d'un dels articles i se'n demani la devolució amb enviament dels altres articles, la persona col·legiada o precol·legiada haurà de gestionar la devolució amb l'empresa que cregui convenient o realitzar la devolució de forma presencial.

Si el material no està en bon estat o no es retorna, es cobrarà a la persona col·legiada responsable l’import total del document per fer la reposició al fons. En aquest cas, aquesta persona romandrà exclosa del servei de préstec durant un any.

El retard en la devolució dels documents és motiu de sanció. Per cada dia de retard, s'exclourà dos dies del servei préstec. A la tercera sanció se l’exclourà duran un any.

Està totalment prohibida la reproducció parcial o total dels documents que integren els fons -a través de qualsevol mitjà- així com guixar-los, marcar-los, desenquadernar-los, escanejar-los, etc., ja que es tracta d’obres protegides per la Llei de Propietat Intel·lectual.

Reserves

Les reserves s’hauran de fer a través del catàleg en línia de la biblioteca, amb prèvia identificació a 'El meu compte' de col·legiat o col·legiada.

Accés a l'àrea privada 

Es permetrà reservar a cada usuari o usuària un màxim de 6 documents de qualsevol tipologia documental, tot i que quedarà subjecte al nombre màxim de documents que la biblioteca permet endur-se en préstec de forma concurrent.

Les reserves les ha de realitzar cada persona usuària de forma personal i intransferible, i no es poden canviar d’usuari o usuària. En el moment en què es duu a terme la reserva, es pot autoritzar una persona a realitzar la recollida a qualsevol de les biblioteques del COPC.

Normativa del servei de préstec de tests psicològics i programes d’intervenció

És requisit imprescindible acceptar les condicions d’ús del servei de préstec de tests psicològics i l’ acord de confidencialitat per al servei de correccions informàtiques de tests psicològicis anualment.

Document de condicions d'ús 

Els usuaris i usuàries es poden emportar un total de tres tests psicològics, programes d’intervenció o jocs terapèutics durant 15 dies no prorrogables un sol cop i un màxim de 15 vegades.

Préstec amb copagament:

El préstec amb copagament està pensat per a aplicacions individuals de tests de forma esporàdica i són en format pack. Aquest inclou: el préstec de tots els manuals, materials manipulatius i quadern de preguntes (material que cal retornar a la Biblioteca) i a més a més inclou un full de respostes i una correcció informàtica per a utilitzar per part del psicòleg o psicòloga en l’aplicació del test.

Els preus del copagament es poden consultar un cop es realitza la corresponent sol·licitud a través del catàleg en línia o bé podeu consultar el llistat de preus. També hi ha la opció d’agafar en préstec els manuals dels test, sense cap altre materials, de manera gratuïta. Dins el fons bibliogràfic també hi ha alguns tests, programes i jocs no inclouren cap full de respostes, quadern de preguntes o correcció. 


Consultar la llista de preus del copagament

Perquè no manqui cap peça ni material del test, serà revisat per la persona col·legiada a l’hora d’emportar-se’l i a l’hora de retornar-lo. En cas que li falti algun material al test, s’ha de comunicar de seguida a la biblioteca. Si el material no està en bon estat o no es pot reposar, es cobrarà al col·legiat o col·legiada l’import total del test o programa.

No es prestaran les peces per separat que puguin formar part d’un test psicològic i/o programa sinó que s’hauran d’endur dins la maleta o carpeta amb la qual vinguin per defecte i no estarà permès endur-se per separat els diversos materials que integren les proves.

Els tests, programes i jocs es guardaran tres dies hàbils a partir de la data en què s’avisa de la disponibilitat. Per a la resta de documents, es guardaran 7 dies hàbils. Si no es retiren dins aquests terminis, la reserva quedarà anul·lada. En cap cas la Biblioteca retornarà els diners abonats per un pack si no es passa a recollir, excepte causa justificada dins el termini en què el document està esperant ser retirat de la Biblioteca.

El COPC vetllarà pel compliment de les normes deontològiques en l’ús de tests psicològics i els principis ètics que dicta la Comisión Nacional de Tests Psicológicos del Consejo General de Psicología de España i la American Psychology Association.  

Està totalment prohibida la reproducció parcial o total dels materials que integren els tests psicològics o programes d’intervenció a través de qualsevol mitjà, així com guixar-los, marcar-los, desenquadernar-los, escanejar-los, etc. per tractar-se d’obres protegides per la Llei de Propietat Intel·lectual.

El servei de correccions informàtiques de tests psicològics i compra de fulls de respostes de tests 

Algunes de les proves s'han de corregir a través d'aplicacions informàtiques. La Biblioteca no realitzarà correccions informàtiques sinó s’ha adquirit prèviament el pack del test corresponent i s’ha agafat en préstec el manual en consulta, donat que es recolza l’ús del manual en tot el procés d’avaluació.

Per a aquest servei, s'ofereixen diverses modalitats en funció del proveïdor de la prova que cada col·legiat o col·legiada sol·licitarà a través del web.

 • Modalitat presencial: la persona col·legiada realitza ella mateixa la introducció de dades als equips informàtics de la biblioteca.  
   

 • Modalitat no presencial per a les proves de PEARSON, Grupo Albor-Cohs, CEPE i altres: el col·legiat o col·legiada sol·licita la correcció a través de l’Àrea privada del web del COPC, adjuntant el full de respostes escanejat i havent codificat qualsevol informació sensible sobre tercers, per no vulnerar la normativa sobre protecció de dades personals. Cal adjuntar el full indicant les dades necessàries, segons la prova que es desitja corregir (consulteu tarifes segons test). En un termini màxim de 48 h es podrà descarregar el document resultat de la correcció, i es disposarà de 7 dies per a descarregar-lo; transcorregut aquest període es procedirà a eliminar el document. En el cas que no s’adjunti el full de respostes escanejat en un termini de dos mesos, la sol·licitud quedarà anul·lada.

En el moment de sol·licitar correccions de packs que incloguin més d’un full de respostes, s’han d’adjuntar tots els fulls escanejats que inclogui el pack corresponent o no es realitzarà la correcció, fins que no s'hagin rebut tots, en un termini màxim de dos mesos.

 • Modalitat de correcció amb un pin individual per a les proves de TEA Ediciones: el col·legiat o col·legiada sol·licita la correcció a través de l’Àrea privada del web del COPC, sol·licitar PIN de correcció. La biblioteca enviarà un pin de correcció, en un termini de 24/48h i serà la pròpia persona col·legiada qui podrà realitzar ella mateixa la correcció, a l’aplicació informàtica corresponent.

La biblioteca es reserva el dret de no realitzar correccions informàtiques de fulls de respostes no originals o plantilles adaptades, tal com insten les Normas mínimas para el uso de los test de la Comissió de Tests del Consejo General de la Psicología de España i us recorda que està prohibida qualsevol reproducció dels originals per ser obres protegides amb Copyright.

És requisit imprescindible incloure l’arxiu amb les dades personals dels pacients codificades, xifrades o no visibles (nom, cognoms, telèfon, domicili, núm. DNI), de manera que no es pugui en cap situació identificar el/la pacient. En cap cas es realitzaran correccions amb dades personals del/de la pacient visibles. Si és el cas, la biblioteca anul·larà el servei.

Normativa del servei de préstec de llibres en format físic o digital

Les persones col·legidades poden tenir en préstec un màxim de quatre llibres en paper i quatre en format digital, durant un termini de 15 dies, amb tres possibles pròrrogues.

El servei de préstec a domicili 

Les persones col·legiades que seleccionin aquesta modalitat d’entrega o bé sol·licitin la devolució a través d’aquesta opció, es comprometen a protegir els documents de la biblioteca, per evitar malmetre i perdre els materials.

La persona que utilitzi aquesta modalitat de préstec, en el moment que formalitza la seva petició, es compromet a:

 • protegir els documents que li són prestats per evitar que es facin malbé o la pèrdua

 • estar present en l’adreça indicada 

A partir del segon o successius intents d’entrega o recollida poden generar el cobrament d’un suplement.

Els terminis tant d'entrega com de recollida de documents, s'efectuaran a partir del dia següent laborable del que s'hagi realitzat la sol·licitud, en un termini màxim de 48 h.


Tarifes

Modalitat Preu
préstec a domicili de la biblioteca a la mateixa ciutat o província fins a 5 kg
6,66 €
préstec a domicili de la biblioteca a la mateixa ciutat o província fins a 10 kg
8,71 €
préstec a domicili de la biblioteca a la mateixa ciutat o província fins a 15 kg
9,45 €
préstec a domicili de la biblioteca a la mateixa ciutat o província fins a 20 kg
10,18 €
préstec a domicili de la biblioteca a la mateixa ciutat o província més de 20 Kg
(+) 0,35 € * Kg
préstec a domicili interprovincial fins a 5 kg
7,76 €
préstec a domicili interprovincial fins a 10 kg
9,99  €
préstec a domicili interprovincial fins a 15 kg
12,34 €
préstec a domicili interprovincial fins a 20 kg
14,15 €
préstec a domicili interprovincial fins a 20 kg
(+) 0,37 € * Kg

El servei d’obtenció de documents 

Les sol·licituds de còpies està subjecte a les limitacions de propietat intel·lectual.

Fotocòpies o còpies digitals: 0,12€/còpia (a partir de 20 unitats)

Còpies digitals d’articles del CCUC, tarifa segons biblioteca emissora de les còpies.

Adjunts

Normes deontològiques en l’ús de tests psicològics
Principis ètics