Seccions professionals 
i grups de treball

Les seccions professionals del COPC són els àmbits d'agrupació i d’adscripció propis i habituals dels col·legiats i col·legiades que estan interessats a exercir en el mateix camp de la psicologia.

Seccions professionals

Una secció professional és un òrgan del COPC que vetlla pel desenvolupament i promoció d'un àmbit de la psicologia amb aplicació professional, i que esdevé un camp de treball de la disciplina.

Grups de treball

Un grup de treball d’una secció es defineix com conjunt de professionals que creen un espai de recerca, reflexió i aprofundiment de les temàtiques directament relacionades amb els diferents àmbits de la psicologia vinculats a la secció

Finalitats

Les seccions professionals del COPC es constitueixen amb les següents finalitats: 

 • Planificar, dirigir i avaluar l'activitat col·legial en el seu àmbit professional dins del marc de les polítiques col·legials genèriques per al conjunt de la professió, definides pels òrgans de govern del COPC.

 • Estudiar qualsevol qüestió que afecti l'àmbit professional.

 • Coordinar les activitats col·legials que fan els seus membres en cada una de les especialitats de la psicologia. 

 • Aconseguir i generar recursos per al desenvolupament de la professió en el seu àmbit.

Objectius específics

 • Fomentar el desenvolupament de l'especialització de les seccions mitjançant actes de formació i la divulgació, així com promoure els acords i les relacions externes i interinstitucionals de manera coherent amb la direcció estratègica general i política de relacions externes del Col·legi impulsada per la Junta de Govern.

 • Participar en els òrgans del Col·legi encarregats específicament de dirigir la formació en tasques de reciclatge i de formació en els àmbits pràctic i teòric.

 • Qualsevol altra finalitat relacionada amb l'especialitat professional de les seccions

Junta de la Secció

Les seccions tenen una Junta de Secció que vetlla per les finalitats de cada secció, i estan formades pels següents càrrecs:

 • una presidència

 • una vicepresidència

 • una tresoreria

 • una secretaria

 • un mínim de tres vocalies i fins a un màxim de vuit

            Reglament de les seccions

            Les seccions professionals del COPC són els àmbits d'agrupació i d’adscripció propis i habituals dels col·legiats i col·legiades que exerceixen -o estan interessats a exercir- en la mateixa especialitat o en el mateix camp de la psicologia. Cada secció professional o “secció” disposa d'un pressupost propi per tal de fer efectives les finalitats que n'han motivat la constitució.

            Eleccions de les seccions

            Els membres de les juntes de les seccions són escollits pels col·legiats i col·legiades que formen part de cada secció. La convocatòria d'eleccions a junta de secció és posterior a la constitució de la Junta de Govern, i els seus càrrecs tenen un mandat fins a les següents eleccions.

            Les últimes eleccions a juntes directives de les seccions professionals del COPC són de 2018, i el mandat s'allarga fins a 2022.

            Candidatures a la Junta Directiva de la Secció de Psicologia de l'Esport


            Nota informativa:
            Per qualsevol dubte, consulta o aclariment relatius a la procés electoral la Junta Electoral determina el següent:

            1. El correu electrònic de la Junta Electoral és juntaelectoral@copc.cat.

            2. Tots els dubtes, aclariments o consultes sobre el procés electoral s’han de fer arribar per escrit i dirigits a la Junta Electoral a través del correu electrònic anterior.

            3. Les respostes vàlides les donarà, també per escrit, la Junta Electoral o algun membre de la Comissió Electoral Administrativa, en el cas que siguin respostes només informatives de temes clars. Aquelles respostes que vinguin per altres vies no seran considerades i, per tant, no tindran validesa.

            4. Les respostes es donaran directament a qui ha fet la consulta, o en el cas que siguin d’interès general, també es publicaran a la web del COPC per coneixement de general de tothom que estigui interessat.

            Grups de treball de les Seccions

            Un grup de treball d’una secció es defineix com un espai de recerca, reflexió i aprofundiment de les temàtiques directament relacionades amb els diferents àmbits de la psicologia vinculats a la secció. Per tant, cada secció del COPC té diversos grups de treball, cadascun dels quals té -com a mínim- tres membres i un coordinador o coordinadora, que és l'enllaç amb la Junta de la Secció. 

            Reglament dels grups de treball de les Seccions

            La naturalesa, constitució i objectius dels grups de treball estan regits pel Reglament de creació i funcionament dels grups de treball de les seccions

            Seccions professionals del COPC