Comissió deontològica

Definició

La Comissió Deontològica és un òrgan col·legial de caràcter deliberant i consultiu, que actua per delegació de la Junta de Govern i que té per missió la salvaguarda dels principis rectors de l'exercici de la professió, l'establiment i promoció de les directrius ètiques dels i les professionals de la psicologia i el control deontològic de col·legiades i col·legiats. El seu funcionament es regularà per mitjà d'un reglament.

          Funcions

          La Comissió Deontològica té com a funcions:

          1. L'anàlisi, interpretació, actualització i establiment de la normativa deontològica de la professió, i el seu recull en el Codi Deontològic, fent les propostes necessàries per la seva aprovació en Junta General de persones col·legiades.

          2. L'estudi, anàlisi, valoració i resolució de les consultes que col·legiades i col·legiats puguin formular en relació amb aspectes deontològics en l'exercici de la professió.

          3. Tramitar i resoldre les possibles queixes i/o denúncies que puguin dirigir-se a la institució derivada de l'exercici professional de les persones col·legiades. 

          4. Fer les diligències oportunes per establir les responsabilitats derivades de denúncies adreçades al Col·legi.

          5. Proposar a la Junta de Govern l'obertura i resolució dels expedients sancionadors i realitzar la seva tramitació per delegació de la Junta de Govern.

          6. Realitzar anàlisis, estudis i valoracions sobre la pràctica professional de la psicologia, i elaborar recomanacions pràctiques o formatives referides a l'ètica i a la deontologia de l'exercici professional de la psicologia.

          7. Promoure actes, seminaris o col·loquis que tractin sobre l'ètica i la deontologia.

          8. Col·laborar amb institucions, organismes i entitats públiques o privades per al coneixement, la defensa i la promoció de la professió.

          9. Informar i col·laborar en la investigació i les denúncies per intrusisme professional.

          10. Fomentar i assessorar en la formació de professionals de la psicologia.

          11. Portar a terme una labor mediadora per tal de solucionar els conflictes que se'n derivin de les queixes o denúncies presentades.          Composició


          Nom Càrrec
          Maria Pilar Bonasa Jiménez 
          Presidència
          Rosa M. Aragonès de la Cruz
          Vicepresidència
          Natàlia Balcells López
          Vocal
          Mercè Cartié Julià
          Vocal
          María Fernanda de la Torre Monguió
          Vocal
          Maria José Duran Cuadrado
          Vocal
          Àlex Gaya Cortés Vocal
          Ansel Guillamat Rubio
          Vocal
          Xavier Juncosa Font
          Vocal
          Isabel Chico
          Secretaria

          Codi Deontològic


          El Codi Deontològic del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, que és obligatori per tots els seus membres, estableix un marc de principis generals, així com principis específics per a l'exercici de la professió. Els seus objectius són l'orientació de l'exercici professional, la promoció de la responsabilitat, la integritat professional i el respecte als drets i la dignitat de les persones. 
           
          Podeu consultar:
           
          Code of Professional Ethics  (English version)          Consultes ètiques i deontològiques

          La Comissió Deontològica té estructurat un torn de guàrdia per a les consultes ètiques i/o deontològiques.

          La Comissió Deontològica duu a terme aquest servei d'informació i consultes amb la voluntat d'orientar en la intervenció professional en el marc de l'ètica i la deontologia.

          Per tal de facilitar la ràpida atenció de les mateixes:

          • Les consultes es realitzaran per correu electrònic a la següent adreça cd_ep@copc.cat.

          • Únicament es tramitarà la consulta sempre que la persona que la realitzi s'identifiqui. Si la consulta la realitza un psicòleg col·legiat o psicòloga col·legiada haurà de posar el seu nom i cognoms i el número de col·legiació. En el cas que la consulta la realitzin ciutadans o ciutadanes, hauran de posar el nom i cognoms i el número de DNI. 

           Les persones col·legiades tenen a la seva disposició un document elaborat per aquesta Comissió, on es recullen alguns dubtes freqüents.


          Preguntes més freqüents sobre ètica i deontologia per a psicòlegs i psicòlogues 

          La Comissió Deontològica, amb la voluntat d’orientar en la intervenció professional de les persones col·legiades en el marc de l’ètica i la deontologia, així com de disminuir el nombre de queixes que interposen les persones usuàries a aquesta Comissió, ha elaborat aquest llistat de preguntes freqüents que, sovint, són motiu de consulta a la Comissió Deontològica per part dels col·legiats i col·legiades.

          Pots consultar els documents de preguntes freqüents classificats per àmbits prement els següents botons.

          D’altra banda disposa de la següent informació que pot ser d’utilitat:


          Queixes per la praxi d'un psicòleg o psicòloga

          L'informem que en cas que consideri que hi ha hagut alguna conducta que sigui motiu de reprovació ètica i deontològica per part d'un psicòleg o psicòloga, pot interposar una queixa davant el COPC que serà valorada i estudiada per la Comissió deontològica de la institució.  

          La pot fer arribar per correu electrònic a cd_ep@copc.cat o per correu postal C/ Rocafort, 129 08015- Barcelona. 

          Caldrà aportar documentació que acrediti el motiu de la queixa.

          No es tramitarà cap queixa anònima i en la que no s’identifiqui degudament a la persona professional. 

          Adjuntem un model de queixa a la part inferior d'aquesta pàgina.  


          Ets psicòleg o psicòloga i t'han denunciat a la Comissió Deontològica?

          Un dels moments més incòmodes i desconcertants durant l’exercici de la psicologia és rebre una denúncia a la Comissió Deontològica (DEO). Q uan això ocorre, s'han d'analitzar els fets denunciats mitjançant un procés que pot ser viscut amb un seguit d'emocions negatives per part de la persona denunciada. Aquest procés, a més, pot tenir la seva complexitat des del punt de vista administratiu.

          Continuant amb la seva tasca pedagògica i amb l'objectiu d'apropar-se a les persones col·legiades amb materials pràctics i senzills, la DEO ha creat una infografia que ajuda el psicòleg o psicòloga durant el procés, des de la perspectiva de la persona denunciada, que informa sobre:

          1. Quines són les passes que se seguiran
          2. Quant de temps passa entre una i altra
          3. En quins moments es poden presentar al·legacions
          4. Quins són els seus drets
          5. Quins són els seus recursos

          Prem aquí o damunt de la imatge per obrir la infografia 

          La Comissió Deontològica espera que aquest breu i senzill document ajudi a molts col·legiats i col·legiades a passar per aquest difícil procés, assistits per tots els recursos que el COPC posa a la seva disposició.


          Informació destacada

          Pòsters i comunicacions presentades a congressos