Delegacions territorials

del COPC

Per acord de la Junta General de persones col·legiades es poden constituir les delegacions territorials que es considerin oportunes, dins de l'àmbit territorial del COPC. En l'actualitat hi ha delegacions territorials amb seus a les ciutats de Girona, Lleida i Tarragona.

Les seus de les delegacions són els centres de reunió i activitat de les persones col·legiades adscrites al seu territori. Els òrgans rectors i de gestió de les delegacions del COPC presten serveis d'interès col·legial, tracten els assumptes que afecten la demarcació i decideixen els assumptes que afecten exclusivament la demarcació territorialLes persones col·legiades adscrites a cada delegació són les que tenen el domicili fiscal, el lloc de treball habitual o la residència en el seu àmbit territorial.

Cada delegació territorial la regeix una junta rectora formada per un president o una presidenta, un secretari o una secretària, un tresorer o una tresorera i d'un a tres vocals. Les juntes rectores elaboren anualment un programa d'activitats. 

Prem damunt de la pastilla corresponent per visitar el web de cada delegació territorial: