Secció Alternatives per a la 

Resolució de Conflictes (ARC)  

La Secció Alternatives per a la Resolució de Conflictes busca potenciar el desenvolupament dels i les professionals que exerceixen en l’àmbit, així com promoure l’intercanvi d’experiència i informació entre les persones membres.

Objectius generals

 • Potenciar el desenvolupament científic, tècnic i professional del psicòleg o psicòloga que exerceix en la resolució adequada de conflictes.

 • Promoure la cooperació, l'intercanvi d'informació i d'experiència professional entre els seus membres. 

 • Promoure la presència institucional en organitzacions professionals i l'intercanvi amb altres entitats relacionades amb les finalitats de la Secció

 • Vetllar per l'exercici competent de la professió en l'àmbit que li és propi, i per una pràctica de la professió d'acord als estatuts i codi deontològic del COPC. 

 • Propiciar la projecció pública de la professió en l'àmbit propi de la Secció.

Objectius específics

 • Continuar teixint sinergies amb associacions i entitats de l’àmbit. 

 • Actualitzar el perfil professional del psicòleg i psicòloga mediador: definició dels trets específics, competències, necessitats de formació, així com d’altres noves intervencions que es donen dins de les resolucions de conflictes. 

 • Dinamitzar els diferents grups de treball, promovent-ne la coordinació per enfortir la promoció de les àrees en què pot donar-se la mediació. 

 • Donar resposta a les necessitats i demandes de membres de la Secció amb relació a suport, formació i programació d’activitats.

Composició de la Junta de la Secció

 
NomCàrrec
Javier Wilhelm Wainsztein  Presidència
Connie Capdevila Brophy  Vicepresidència
Rafael Llinàs Salmerón  Secretaria
Aida Marzo Matencio  Tresoreria
Gemma Vall Carbonell  Vocalia
Aidà Almirall Serra 
Vocalia
S’atendran consultes genèriques sobre exercici professional, propostes de grups de treball, propostes d’activitats formatives i suggeriments.  Contacteseccioarc@copc.cat

Formacions

La Secció ARC organitza periòdicament, des del segon semestre de 2013, jornades i cursos d'actualització vàlids per acreditar la formació continuada dels psicòlegs i psicòlogues mediadors inscrits als registres del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya, tal com especifica el DECRET 135/2012, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 15/2009, del 22 de juliol, de mediació en l'àmbit del dret privat en els següents articles: 

Article 21
Formació contínua de les persones mediadores
 

 • 21.1 Les persones mediadores inscrites en els registres del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya han d'actualitzar la seva formació específica en mediació acreditant una participació activa mínima de 40 hores biennals en seminaris, jornades i d'altres activitats de formació, docència, supervisió, investigació o publicacions sobre mediació. 

 • 21.2 A aquest efecte, el Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya, els centres docents universitaris, els col·legis professionals, les associacions professionals acreditades, les entitats públiques i els centres privats poden organitzar jornades i cursos sobre l'actualització dels coneixements en mediació, la millora de la metodologia mediadora i les matèries d'interès per a la pràctica de la mediació. 

 • 21.3 Les entitats de l'apartat anterior han de vetllar per la participació efectiva de les persones que realitzin la formació i expedeixen un document acreditatiu de la formació per les persones que realitzin un 80% com a mínim de l'activitat formativa. 

Article 22 
Incompliment del deure de formació contínua
 

22.1 Les persones mediadores registrades que no acreditin la participació en activitats a què fa referència l'article precedent esdevenen inactives als efectes de la possible derivació de mediacions per part del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya. 

22.2 Les persones mediadores inactives poden recuperar la condició d'actives si acrediten una formació en mediació equivalent a 40 hores per cada 2 anys sense formació acreditada. A partir de 3 anys sense acreditació de la formació exigida, es podrà recuperar la condició de persona mediadora activa mitjançant l'acreditació de formació especialitzada d'un mínim de 60 hores. 

Formacions d'ARC amb inscripció oberta   Formacions d'ARC al canal de Youtube 

Rep tota la informació sobre  activitats, formacions i reunions  de la Secció cada 2 mesos al teu correu electrònic

Subscriu-m'hi

Com a psicòleg o psicòloga col·legiat pots inscriure't a la Secció de Alternatives per a la Resolució de Conflictes. Fer-ho et permet sol·licitar la participació en els seus grups de treball, organitzar activitats de formació i participar a les assemblees i reunions de la Secció. A més, rebràs el butlletí informatiu de la Secció, de periodicitat bimensual, amb tota la informació sobre activitats, formacions i convocatòries de l'àmbit professional.

D'altra banda, com a col·legiat o col·legiada també pots inscriure't a les divisions professionals del Consejo General de la Psicología de España (www.cop.es) . Per fer-ho cal estar donat d’alta, prèviament, a la secció del COPC corresponent.