El COPC en xifres

El COPC en xifres és un espai on totes les persones interessades a conèixer les dades del COPC poden consultar, en temps real, dades rellevants vinculades al COPC, als seus i les seves membres i a la seva activitat com a col·legi professional.

Al peu de cada gràfica, i amb la finalitat de facilitar la interpretació de les dades, s'especifica el període al qual fa referència.

 Per una consulta més acurada, podeu posicionar el cursor del ratolí a sobre de la dada i un desplegable mostrarà la xifra exacta. 

 GESTIÓ COL·LEGIAL

Persones col·legiades per seu 2023

* Total de persones col·legiades per seu a 31 de desembre 2023.

Persones col·legiades per seu 2024

* Total de persones col·legiades per seu el dia d’avui.

Altes col·legials

* Total d'altes any actual vs. el mateix període de l'any passat.

Baixes col·legials

Total de baixes any actual vs. el mateix període de l'any passat.

Persones precol·legiades per seu 2023

* Total de persones precol·legiades per seu a 31 de desembre 2023.

Persones precol·legiades per seu 2024

* Total de persones precol·legiades per seu el dia d’avui.

Altes precol·legials* Total d'altes any actual vs. el mateix període de l'any passat.

Baixes precol·legialsTotal de baixes any actual vs. el mateix període de l'any passat.

SECCIONS I GRUPS DE TREBALL

Persones col·legiades per seccions 2023


* Total de persones col·legiades per seccions a 31 de desembre 2023.

Persones col·legiades per seccions 2024


* Total de persones col·legiades per seccions el dia d’avui.

Grups de treball per seccions 2023


* Total de grups de treball per seccions a 31 de desembre 2023.

Grups de treball per seccions 2024


* Total de grups de treball per seccions el dia d’avui.

BIBLIOTECA

Préstecs totals per seu (documents en paper) 


* Total de préstecs en paper per seu durant l'any actual vs. el mateix període de l'any passat

Documents i exemplars en paper catalogats 


* Total de documents i exemplars en paper catalogats l'any actual fins el dia d'avui.

Préstecs de llibres electrònics


* Total de préstecs de l'1 de gener al 30 de juny vs. el mateix període de l'any passat (actualització mensual).

Préstecs totals (llibres en paper)


* Préstecs totals (llibres en paper) per seu durant l'any actual vs. el mateix període de l'any passat

Préstecs totals (tests, programes i jocs en paper)

* Préstecs totals (tests, programes i jocs en paper) per seu durant l'any actual vs. el mateix període de l'any passat. 

El préstec d'aquesta tipologia de documents  és gratuït i no inclou fulls de respostes i/o correccions informàtiques.

Préstecs totals (paquets de tests en paper)

* Préstecs totals (paquets de tests en paper) per seu durant l'any actual vs. el mateix període de l'any passat.

Préstec de tests amb copagament que inclou préstec dels manuals i quaderns de preguntes, fulls de respostes i/o correccions informàtiques.

DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL

Sol·licituds d'acreditacions i capacitacions COPC

* Total de sol·licituds rebudes durant l'any actual - Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.

Sol·licituds d'acreditacions nacional

* Total de sol·licituds rebudes durant l'any actual - Consejo General de la Psicología de España.

Sol·licituds de renovacions d'acreditacions i capacitacions COPC

*   Total de sol·licituds rebudes durant l'any actual - Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
(El sistema no mostra gràfica en cas que el total de sol·licituds sigui 0)

Sol·licituds de renovacions d'acreditacions nacionals i/o convalidació via extraordinària

* Total de sol·licituds rebudes durant l'any actual - Consejo General de la Psicología de España.

Assessoraments

* Total d’assessoraments grupals i individuals durant l'any actual.

Sol·licituds rebudes - Psicoxarxa Solidària* Total de sol·licituds rebudes durant l'any actual.

Persones titulades en Psicologia General Sanitària (per via d'accés)

* Total de persones col·legiades titulades en Psicologia General Sanitària fins el dia d'avui.

- Habilitació sanitària: Habilitació obtinguda a través del Departament de Salut de la Comunitat autònoma.
- MUPGS: Màster en Psicologia General Sanitària
- Reconeixement Ministeri: Reconeixement sanitari del Ministeri de Sanitat per professionals amb titulació europea.

Persones titulades en psicologia especialistes en psicologia clínica (per via d'accés)

* Total de persones col·legiades titulades en Psicologia Clínica fins el dia d'avui.

- Reconeixement Ministeri: Antics professionals homologats a través del Ministeri de Sanitat abans de l’entrada en vigor del Real Decreto 2490/1998, de 20 de noviembre, por el que se crea y regula el título oficial de psicólogo especialista en psicología clínica.
- PIR: Convocatòries Psicòleg/òloga intern resident.

BORSA DE TREBALL

Ofertes publicades per àrea 2023

* Ofertes per àrea publicades en la borsa de treball del COPC 2023 (durant el mateix període de l'any en curs, comparativa amb la següent gràfica).  

Ofertes publicades per àrea

* Ofertes per àrea publicades en la borsa de treball del COPC durant l'any actual fins al dia d'avui.

Ofertes publicades per estat de tancament 2023

* Ofertes per estat de tancament publicades en la borsa de treball del COPC 2023 (durant el mateix període de l'any en curs, comparativa amb la següent gràfica).  

Ofertes publicades per estat de tancament

* Ofertes per estat de tancament publicades en la borsa de treball del COPC 2024 fins al dia d'avui.

Número de persones col·legiades que en formen part

* Número de persones col·legiades que formen part de la borsa de treball del COPC 2023 vs. 2024 fins al dia d'avui.

FORMACIÓ

Inscripcions per organitzador d'esdeveniment


* Total d'inscripcions realitzades per organitzador d’esdeveniment durant l'any actual.

Inscripcions per seus* Total d'inscripcions per seus durant l'any actual vs. el mateix període de l'any passat.

Inscripcions per tipologia de persona usuària


* Total d'inscripcions per tipologia de persona usuària durant l'any actual vs. el mateix període de l'any passat.  

Activitats per organitzador d'esdeveniment


* Total d'activitats per organitzador d’esdeveniment durant l'any actual.

Activitats per seus


* Total d'activitats per seus durant l'any actual vs. el mateix període de l'any passat.

Activitats formatives per tipologia de persona usuària


* Total d'activitats formatives realitzades per tipologia de persona usuària durant l'any actual vs. el mateix periode de l'any passat.

Hores formatives per seu


* Total d'hores formatives per seus durant l'any actual vs. el mateix període de l'any passat.