Activitats destacades
de la Delegació

La Delegació Territorial de Tarragona organitza, anualment, el concurs l'Ull de la psicologia que té com a objectiu donar a conèixer la visió personal que els col·legiats, col·legiades, precol·legiats i precol·legiades tenen sobre allò que representa la psicologia.  

Compromís
Fotografia guanyadora de l'edició de 2021  

Edició 2022

L'Ull de la psicologia 

Bases del concurs

Quin és l’objectiu del concurs?
El concurs de fotografia L’ULL DE LA PSICOLOGIA té per objectiu donar a conèixer la visió personal dels col·legiats/des i pre col·legiats/des de la Delegació de Tarragona del COPC sobre el que representa la psicologia.

Qui pot participar-hi?
El concurs està obert al totes les persones col·legiades i precol·legiades del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.

Quins premis hi haurà?
Un cop rebudes les fotografies, el jurat realitzarà una preselecció de les 25 millors, que seran les que optaran als premis finals.

S’estableixen el premis següents:

 •   Primer premi, dotat amb 500 €

 •   Segon premi, dotat amb 300 €

 •   Tercer premi, dotat amb 150 €

Les fotografies guanyadores, i algunes fotografies més, entre les preseleccionades, seran utilitzades per decorar la Delegació de Tarragona del COPC, per fer més nostra la Delegació.

El recull de totes les fotografies recollides al llarg de tot el concurs seran part integrant d’una exposició temporal. 

Quines característiques han de tenir les fotografies i com s’han de presentar?
Cada participant pot presentar una fotografia, que ha de ser obra de l'autor i ha de tenir caràcter inèdit. 

Format

 • Les fotografies es presentaran en format .jpg i han de tenir una mida aproximada de 8 megapíxels. Caldrà comprimir l’arxiu amb WinRAR.

 • Només s'acceptaran fotografies captades amb dispositius digitals o fotografies analògiques digitalitzades.

 • S’acceptaran imatges en color (format RGB) i imatges en blanc i negre. 

 • El format de presentació de les fotografies serà 1:1, no s’admetran fotografies en altres formats.

 • No s'acceptaran imatges amb marca d'aigua o amb el nom de l'autor.

 • Es pot sol·licitar l’original de la imatge en el cas que es requereixi, si no es presenta quedarà fora del concurs.

 • Les imatges que no compleixin aquests requisits seran excloses del concurs. 


Tramesa
Les fotografies s’han de trametre al correu electrònic copc.t@copc.cat , indicant a l’assumpte “IV CONCURS DE FOTOGRAFIA: L’ULL DE LA PSICOLOGIA”.

Al cos del correu electrònic caldrà indicar:

 1. Nom complet i número de col·legiat/ada.

 2. Títol de la fotografia.

 3. Indicar expressament que el col·legiat/ada és l’autor de la fotografia. En el cas de que hi apareixen persones identificables, caldrà aportar el seu consentiment per escrit.


Termini
El termini per rebre les fotografies serà de l’1 de maig al 30 de novembre de 2022.

La data de comunicació dels guanyadors i el lliurament de premis serà informada més endavant en aquestes mateixes bases.


Com es seleccionaran les fotografies guanyadores?

 • El Jurat estarà format pels membres de la Junta Rectora de la Delegació de Tarragona del COPC.

 • Les decisions del jurat són inapel·lables, per la qual cosa no s’acceptaran reclamacions ni cap recurs contra elles.


Quina difusió es farà de les fotografies?

Totes les fotografies presentades al concurs es compartiran a l’Instagram de la Delegació de Tarragona del COPC, amb la indicació del nom dels seus autors.

Les fotografies premiades es publicaran a la web i a les xarxes socials del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, amb la indicació del nom dels seus autors.

La Delegació de Tarragona del COPC es reserva el dret de la utilització de les fotografies premiades.

Normes generals

 • Només es permet presentar una fotografia per col·legiat/ada.

 • Les fotografies han d’estar preses durant els últims dos anys d’aquesta convocatòria.

 • No es permet contingut inadequat, obscè, sexualment explícit, violent, ofensiu, incendiari o difamatori, i el jurat tindrà la facultat de rebutjar les fotografies i els missatges que consideri inapropiats. Tot el contingut ha de complir amb els termes d’ús d’Instagram.

 • Les fotografies premiades i finalistes podran reproduir-se en llibres, catàlegs, cartells o qualsevol suport físic o digital, citant sempre el nom de l’autor, que cedeix desinteressadament els drets de reproducció a l’organització del concurs per aquesta finalitat. Aquesta cessió és de caràcter no exclusiu.


CLÀUSULA PROTECCIÓ DADES

D'acord amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (GDPR) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), les seves dades personals seran tractades sota la responsabilitat de COL·LEGI OFICIAL DE PSICOLOGIA DE CATALUNYA amb la finalitat de gestionar el present concurs "IV CONCURS DE FOTOGRAFIA: L'ULL DE LA PSICOLOGIA". La legitimació per al tractament de les seves dades és l'acceptació de les presents bases de participació en el mateix. Les dades es conservaran durant no més temps del necessari per mantenir la fi del tractament i quan ja no siguin necessaris per a tal fi, es suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la pseudonimització o la destrucció total dels mateixos. El / la participant garanteix que en cas que en la fotografia apareguin persones, disposa de l'autorització corresponent per a la seva publicació, o del pare/mare/tutor legal en cas que sigui un menor. Així com que, el/la participant és l'autor/a de la fotografia presentada i no ha estat publicada amb anterioritat. En el cas de ser guanyador/a del concurs, es publicaran tant la fotografia guanyadora com el nom del guanyador/a, en els mitjans de comunicació, tant interns com externs, del COPC. Podrà exercir els drets d'accés, rectificació, portabilitat, supressió, limitació i oposició al C / Rocafort, 129 - 08015 BARCELONA (Barcelona). E-mail: lopd@copc.cat. Si considera que el tractament no s'ajusta a la normativa vigent podrà presentar una reclamació davant l'autoritat de control a www.agpd.es.

Dades de contacte del DPO: - email: lopd@copc.cat lopd@copc.cat .

La participació en el Concurs implica l'acceptació d'aquestes bases.