Consell Professional 

Presentació

El Consell Professional del COPC és l'òrgan tècnic que reuneix totes les seccions professionals del Col·legi i, per tant, l'espai deliberatiu on conflueixen els diferents àmbits d'intervenció professional dels psicòlegs i psicòlogues.

Funcions

 1. Pronunciar-se i assessorar, com a òrgan consultiu, la Junta de Govern envers tot el que les normatives vigents del COPC estableixin.

 2. Deliberar i proposar a la Junta de Govern les mesures o línies d'actuació que es considerin especialment pertinents per desenvolupar l'organització col·legial d'acord amb l'evolució dels requeriments socials a la professió del psicòleg o psicòloga.

 3. Facilitar i potenciar les relacions amb les instàncies col·legials anàlogues de les restants corporacions professionals de l'Estat o internacionals d'acord amb la Junta de Govern.

 4. Col·laborar amb la Junta de Govern en totes les tasques de relacions representacions institucionals que se li deleguin.

 5. Presentar un informe anual a la Junta General de Col·legiats i Col·legiades en què consti la tasca realitzada pel Consell, així com l'anàlisi de l'actualitat i les perspectives de futur de la praxi professional del psicòleg o psicòloga.Objectius

 • 
Totes les persones representants de les diferents seccions professionals del COPC es reuneixen i coordinen de manera periòdica amb la Junta de Govern, almenys cada sis mesos, bé de forma directa o bé a través del Consell Professional, òrgan creat amb aquesta finalitat.
   

 • Aquests representants formen el Consell Professional del COPC, l'òrgan tècnic que reuneix totes les seccions professionals del COPC i per tant, l'espai on conflueixen els diferents àmbits d'intervenció professional del psicòleg o psicòloga.
   


Composició

Càrrec Nom
Presidència
Mònica Algueró (Secció de Psicologia de la Intervenció Social)
Vicepresidènicia
Marta Balaguer (Secció de Neuropsicologia)
Secció d'Alternatives per a la Resolució de Conflictes Javier Wilhelm 
Secció de Psicologia Clínica, de la Salut i Psicoteràpia Carmen Ferrer
Secció de Psicologia Coaching
Yolanda Artero
Secció de Psicologia de les Dones, Gèneres i Diversitats
Sara Morreres
Secció de Psicologia d’Emergències
Beatriz Pujante 
Secció de Psicologia de l’Esport
Oliver Martínez
Secció de Psicologia Jurídica
Elena Garrido 
Secció de Neuropsicologia
Marta Balagué
Secció de Psicologia de les Organitzacions i del Treball
Francisco Solano Romero
Secció de Psicologia de la Mobilitat i de la Seguretat
Sebastià Sánchez