Com col·legiar-se

    Alta col·legial


    Si  estàs registrat/ada  al web del COPC i comptes amb un usuari pots accedir al formulari de sol·licitud seguint aquest enllaç. Fes-ho també si ja havies estat col·legiat/ada.

    Col·legiació en línia

    Si  no estàs registrat/ada  al web del COPC, pots realitzar el registre i accedir al formulari de sol·licitud seguint aquest enllaç.

    Col·legiació en línia

    L'única via per sol·licitar l'alta col·legial (o la reincorporació) és mitjançat formulari web.  No s'acceptaran col·legiacions de forma presencial.


     Bonificacions a la quota del col·legi

    Consulta-les aquí

    Catàleg de serveis col·legials


    Consulta els serveis que tindràs disponibles després que et col·legiïs

    Pàgina de serveis col·legials

    Díptic informatiu de serveis


    Documentació necessària per a la col·legiació o reincorporació


    1. Títol (2 cares) o resguard substitutori del títol 

    Durant els dos anys posteriors a la finalització del grau podeu presentar, si no teniu el títol, el resguard substitutori (no són vàlids els certificats de pagament de títol, expedients acadèmics ni suplements europeus).

    Quan es té el títol original, cal adjuntar-lo a l'àrea privada col·legial (a partir del segon any és obligatori).

    Titulacions/credencials
    Col·legiació
    Títol oficial de Llicenciat/ada o Graduat/ada en psicologia

    Títol oficial de Llicenciat/ada en filosofia i lletres - secció de Psicologia

    Títol oficial de Llicenciat/ada en filosofia i ciències de l'educació - secció de Psicologia

    Títol oficial de Llicenciat/ada o Graduat/ada en psicologia convalidat

    Títol oficial de Llicenciat/ada o Graduat/ada en psicologia homologat abans de novembre de 2014

    Reconeixement de qualificacions professionals a la professió regulada de Psicòleg/òloga General sanitari/ària (per part del Ministerio de Sanidad)

    Títol o homologació del Màster en Psicologia General Sanitaria sense convalidació o homologació del Grau en Psicologia*
    No
    Doctorat en psicologia sense títol oficial de Llicenciat/ada o Graduat/ada en psicologia
    Sí  (en situació de No exercent)
    Titulació de psicologia no espanyola
    Més informació    2. Fotografia (mida carnet)
    3. DNI (2 cares) / NIE / Passaport


    Quotes col·legials per a l’any 2024 (les quotes es cobren el gener i el juliol)


    Quota exercent:

    Aquesta quota s'aplica als col·legiats i col·legiades que no tenen situacions especials que permetin emmarcar-se en una altra situació com a persona col·legiada.

    Alta col·legial: 86,78 €* | Quota semestral: 124,88 €. La quota semestral inclou la quota del COPC que és de 101,10 € i la quota del Consejo General de la Psicología de España que és de 23,78 €.

    Totes les persones col·legiades amb anterioritat a l’1 de gener de 2019 hauran de fer efectiu el pagament de la derrama tal i com estava establert: 100 € repartits en quatre rebuts semestrals de 25 € cadascun.

    Consulta aquí les bonificacions a les quals et pots acollir
    • Bonificació per naixement o adopció

    • Bonificació júnior

    • Bonificació especial per atur tram 1 i 2

    • Bonificació per discapacitat tram 1, 2,3

    • Bonificació no exercent

    • Bonificació no exercent per jubilació

    • Bonificació exercent per jubilació

    *L'import corresponent a l'alta s'aplica a les noves col·legiacions i a les reincorporacions. En el moment de la col·legiació s'abonaran els imports corresponents a l'alta, la proporció diària del semestre de la quota del COPC, la quota Consejo i, si es correspon, la fracció de la Derrama. Els posteriors cobraments s'abonaran per rebut domiciliat.

    Derrama del local social

    La Junta General Ordinària de Col·legiats i Col·legiades celebrada a Barcelona el 19 de desembre de 2018 va aprovar l’eliminació de la derrama del local social per a les persones que es col·legiïn a partir de l’1 de gener de 2019.

    Totes les persones col·legiades amb anterioritat a l’1 de gener de 2019 hauran de fer efectiu el pagament de la derrama tal i com estava establert. Així doncs, hauran d’abonar 100 € repartits en quatre rebuts semestrals de 25 € cadascun. Les persones col·legiades que no hagin pagat la totalitat de l'import de la derrama hauran de fer-la efectiva en reincorporar-se al COPC.

     

    Avantatge especial

    Per a tots el psicòlegs i psicòlogues que us vulgueu col·legiar: Si obriu un compte Expansió PRO al Banc de Sabadell podreu gaudir d'un descompte de 60 € que rebreu en forma d'ingrés al vostre compte de Banc Sabadell. Serà necessari enviar còpia del contracte a copc@copc.cat. A més, si obriu un compte Expansió PRO al Banc de Sabadell i domicilieu les quotes col·legials, us retornaran el 10% de l'import de la quota fins a un màxim de 50 € (12 primers mesos).

      

    Taula de quotes i bonificacions

     La quota d’alta s'aplica a totes les noves col·legiacions i a les reincorporacions.

     En el moment de la col·legiació s'abonaran els imports corresponents a la quota d'alta, la proporció diària del semestre de la quota del COPC, la quota Consejo i, si es correspon, la fracció de la Derrama. Els posteriors cobraments s'abonaran per rebut domiciliat.

     L'assegurança de responsabilitat civil obligatòria per exercir no està inclosa en la quota col·legial. Més informació i contractació en aquest enllaç.


     Quota d'alta 86,78 € | Quota d'alta amb bonificació 52,07 €

    TIPUS DE QUOTA I BONIFICACIÓ
    QUOTA COPC
    QUOTA CONSEJO
    SEMESTRAL (sense quota d'alta)
    EXERCENT
    101,10 € 23,78 € 124,88 €
         NAIXEMENT O ADOPCIÓ 50,55 € 23,78 € 74,33 €
          JÚNIOR 47,64 €
    23,78 €
    71,42 €
    SÈNIOR
    0 € 23,78 € 23,78 €
         ATUR TRAM 1 40,44 € 23,78 € 64,22 €
         ATUR TRAM 2 70,77 € 23,78 € 94,55 €
         DISCAPACITAT TRAM 1
    0 € 23,78 € 23,78 €
         DISCAPACITAT TRAM 2 40,44 € 23,78 €
     64,22 €
         DISCAPACITAT TRAM 3
    90,99 €
    23,78 €
    114,77 €
         PER JUBILACIÓ
    0 €
    0 € 0 €
    NO EXERCENT
    50,55 €
    23,78 €
    74,33 €
           PER JUBILACIÓ
    0 €
    0 €
    0 €
           PRECOL·LEGIAL
    30,00 €
     ----
     ----
    SOCIETAT PROFESSIONAL
    200,00 €
     ----   100,00 €