Política de privacitat

La confidencialitat i la seguretat són valors primordials del COPC i, en conseqüència, n’assumeix el compromís de garantir la privacitat de cada persona usuària en tot moment i de no recaptar informació innecessària sobre la persona usuària. A continuació, el COPC li proporciona tota la informació necessària sobre la seva política de privacitat en relació amb les dades personals que recapta, explicant-li:

 • Qui és el responsable del tractament de les seves dades.

 • Per a quines finalitats recapta les dades que li sol·licita.

 • Quina és la legitimació per al seu tractament.

 • Durant quant de temps les conserva.

 • A quins tipus de destinataris es comuniquen les seves dades.

 • Quins són els seus drets.


1. Responsable

Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, COPC (Q5855028F)
c/ Rocafort, 129
08015, Barcelona (Espanya)
copc@copc.cat

Delegat de protecció de dades:

Lant Advocats (Lant Advisors, S.L.P.)
Dades de contacte: dpo@copc.cat .

 

2. Enllaç al registre d’activitats

3. Finalitats, legitimació i conservació dels tractaments de les dades enviades a través de:


 • FORMULARI REGISTRE WEB

Finalitats:  Donar-la d’alta com a persona usuària i permetre-li l’accés als serveis reservats a persones usuàries registrades al web del COPC. Enviar-li comunicacions dels serveis professionals, formacions i altres activitats organitzades pel COPC i, si s’escau, de serveis i/o productes de tercers, fins i tot per mitjans electrònics. 

Legitimació:  Acord amb la persona usuària registrada. Interès legítim del responsable de mantenir informades les persones usuàries. Consentiment de la persona usuària per a l’enviament d’informació de tercers. 

Conservació:  Fins que la persona usuària registrada sol·liciti la baixa i, posteriorment, durant els terminis legalment previstos. Enviaments comercials: fins que la persona usuària sol·licita la seva baixa.

 • FORMULARI ALTA PERSONES COL·LEGIADES

Finalitats: Per al compliment de les potestats del Col·legi i oferiment dels serveis a les persones col·legiades: alta, registre, gestió de persones col·legiades, control dels requisits d’accés, gestió de quotes, desenvolupament de la facultat disciplinària a l’ordre professional i col·legial, intervenció en les qüestions que, per motius professionals, se susciten entre les persones col·legiades, emissió de certificacions i acreditacions relacionades en l’exercici de potestats jurídicopúbliques, gestió i control de la biblioteca. Enviament de comunicacions i ofertes formatives i de serveis d’interès per a la persona col·legiada i, si s’escau, serveis i/o productes de tercers, fins i tot per mitjà de l’adreça de correu electrònic que ens faciliti. Publicació de les seves dades professionals en el directori públic del Col·legi. 

Legitimació: Llei 2/1974, de 13 de febrer, sobre col·legis professionals. Estatuts i Reglament de règim interior. Alta de la persona col·legiada i interès legítim a remetre-li informacions comercials d’interès per l’àmbit. Publicació de les seves dades: art. 10 de la Llei 25/2009 (Llei Òmnibus). Consentiment per a l’enviament d’informació de tercers. 

Conservació: Durant l’alta al Col·legi i, finalitzada aquesta, durant els terminis exigits legalment per atendre eventuals responsabilitats. 

 • FORMULARI BAIXA PERSONES COL·LEGIADES

Finalitats: Gestionar i tramitar la sol·licitud de baixa col·legial. Registre històric de persones col·legiades, gestió i conservació d’expedients generats durant la col·legiació.  

Legitimació: Llei 2/1974, de 13 de febrer, sobre col·legis professionals. Estatuts i Reglament de règim interior.

Conservació: Terminis exigits per llei per atendre eventuals responsabilitats. El Col·legi conservarà, sobre la base d’un interès legítim, el nom i cognoms i dates com a registre històric de persones col·legiades amb caràcter indefinit.   

 • FORMULARI SOL·LICITUD BONIFICACIONS (QUOTES COL·LEGIALS)

Finalitats: Gestionar i tramitar la sol·licitud de bonificació i tasques administratives derivades.

Legitimació: Compliment d’una obligació legal. Estatuts col·legials. 

Conservació: Durant el temps que duri la concessió de la bonificació i, posteriorment, durant els terminis establerts legalment per atendre eventuals responsabilitats.

 • FORMULARI TRASLLAT EXPEDIENT DE PERSONES COL·LEGIADES

Finalitats: Gestionar i tramitar la sol·licitud de trasllat d’expedient.

Legitimació: Compliment d’una obligació legal. Estatuts col·legials. 

Conservació: Fins que es tramiti la sol·licitud i, posteriorment, durant els terminis legalment previstos per atendre eventuals responsabilitats. 

 • FORMULARI ALTA COM A PERSONA PRECOL·LEGIADA

Finalitats: Alta, registre i gestió de persones precol·legiades, controls dels requisits d’accés, gestió de quotes. Permetre-li l’accés als serveis reservats a persones usuàries precol·legiades. Enviament de comunicacions i ofertes formatives i de serveis d’interès per a la persona precol·legiada i, si s’escau, serveis i/o productes de tercers, fins i tot per mitjà de l’adreça electrònica que ens faciliti.

Legitimació: Alta de la persona precol·legiada. Estatuts i Reglament de règim interior. Interès legítim de l’entitat per a l’enviament d’informació comercial. Consentiment per a l’enviament d’informació de tercers. 

Conservació: Durant l’alta com a persona precol·legiada i, finalitzada aquesta, durant els terminis exigits legalment per atendre eventuals responsabilitats. Enviaments comercials: fins que la persona usuària sol·liciti la seva baixa.

 • FORMULARI ALTA ESTUDIANTS

Finalitats: Gestionar i tramitar l’alta com a estudiant al web del Col·legi per permetre-li l’accés als serveis reservats a estudiants registrats, així com enviar-li el butlletí amb informació d’actualitat sobre la professió que sigui del seu interès. 

Legitimació: Acord amb la persona usuària registrada i interès legítim per a l’enviament de comunicacions comercials d’interès.  

Conservació: Fins que la persona usuària sol·liciti la seva baixa i, posteriorment, durant els terminis legalment previstos. Enviaments comercials: fins que la persona usuària sol·liciti la seva baixa.

 • FORMULARI REGISTRE SOCIETAT PROFESSIONAL / MODIFICACIÓ DE DADES

Finalitats: Gestionar la seva sol·licitud en relació amb la societat professional.  

Legitimació: Llei 2/2007, de 15 de març, de societats professionals. Reglament de règim interior.   

Conservació: Terminis legalment previstos.

En cas que es facilitin dades de tercers per mitjà d’aquest formulari (dades de membres de la societat), la persona interessada declara responsablement que compta amb el seu consentiment i que li ha proporcionat tota la informació necessària en relació amb les finalitats i la forma en què seran tractades les seves dades personals. 

 • FORMULARI INSCRIPCIÓ FORMACIONS I ACTIVITATS. SI S’ESCAU, PAGAMENT DE LA FORMACIÓ CONTRACTADA

Finalitats: Gestionar i tramitar la inscripció, prestació de l’activitat i/o formació i assistència a l’activitat organitzada. Realitzar enquestes de satisfacció. Si s’escau, gestionar la seva comanda.

Legitimació: Execució de potestats col·legials en matèria de formació i activitats d’interès, inscripció voluntària de la persona interessada. Interès legítim de l’entitat per a realitzar enquestes per a millores del servei. Si s’escau, execució del contracte de compravenda.     

Conservació: Durant l’activitat o formació i, finalitzada la mateixa, durant els terminis exigits legalment per atendre eventuals responsabilitats. Compra: mentre duri la relació contractual i, finalitzada aquesta, durant els terminis de conservació exigits legalment per atendre eventuals responsabilitats.

 • FORMULARI SOL·LICITUD INSCRIPCIÓ COMISSIÓ

Finalitats: Gestionar la seva sol·licitud d’inscripció a la comissió corresponent. Estudiar la viabilitat de la seva candidatura com a membre de la comissió.

Legitimació: Estatuts de col·legiació.     

Conservació: Durant la gestió i tramitació de la sol·licitud per estudiar la viabilitat de la seva candidatura i, en cas de ser acceptada, durant la seva participació com a membre de la comissió i, posteriorment, durant els terminis legalment establerts.

 • FORMULARI SOL·LICITUD INSCRIPCIÓ SECCIÓ

Finalitats: Gestionar la seva sol·licitud d’inscripció a la secció corresponent. Estudiar la viabilitat de la seva candidatura com a membre de la secció.

Legitimació: Estatuts de col·legiació.     

Conservació: Durant la gestió i tramitació de la sol·licitud per estudiar la viabilitat de la seva candidatura i, en cas de ser acceptada, durant la seva participació com a membre de la secció i, posteriorment, durant els terminis legalment establerts.

 

 • FORMULARI SOL·LICITUD INSCRIPCIÓ GRUP DE TREBALL

Finalitats: Gestionar la seva sol·licitud d’inscripció al grup de treball corresponent. Estudiar la viabilitat de la seva candidatura com a membre del grup de treball.

Legitimació: Estatuts de col·legiació.     

Conservació: Durant la gestió i tramitació de la sol·licitud per estudiar la viabilitat de la seva candidatura i, en cas de ser acceptada, durant la seva participació com a membre del grup de treball i, posteriorment, durant els terminis legalment establerts.

 • INSCRIPCIÓ BUTLLETÍ (NEWSLETTER)

Finalitats: Enviament del butlletí de comunicacions informatives i del butlletí comercial amb informacions publicitàries del seu interès.

Legitimació: Consentiment de la persona usuària en subscriure’s al butlletí.      

Conservació: Fins que la persona interessada revoqui el seu consentiment i sol·liciti la baixa del servei. 

 • FORMULARI PER DEMANAR CITA (ASSESSORIA FISCAL I ASSESSORIA JURÍDICA)

Finalitats: Gestionar la seva sol·licitud de cita per al servei sol·licitat. 

Legitimació: Consentiment de la persona usuària.

Conservació: Un cop atesa la cita, durant els terminis legalment previstos per atendre eventuals responsabilitats.  

 • FORMULARI SOL·LICITUD ACREDITACIONS PROFESSIONALS

Finalitats: Recollir la informació necessària per valorar l’atorgament de l’acreditació sol·licitada. Comprovar si compleix amb els requisits per obtenir l’acreditació.   

Legitimació: Execució d’un contracte.

Conservació: Mentre ostenti l’acreditació i, posteriorment, durant els terminis legalment previstos per atendre eventuals responsabilitats.   

 • FORMULARI RENOVACIÓ ACREDITACIONS PROFESSIONALS

Finalitats: Recollir la informació necessària per valorar l’atorgament de la renovació de l’acreditació sol·licitada. Comprovar si compleix amb els requisits per obtenir la renovació.

Legitimació: Execució d’un contracte.

Conservació: Mentre ostenti l’acreditació i, posteriorment, durant els terminis legalment previstos per atendre eventuals responsabilitats.  

 • FORMULARI SOL·LICITUD PERSONES USUÀRIES PSICOXARXA

Finalitats: Gestió i tramitació de la sol·licitud per donar-se d’alta com a persona usuària de Psicoxarxa. Comprovar que compleix amb els requisits per ser persona usuària.

Legitimació: Consentiment de la persona interessada i execució d’un acord.  

Conservació: Mentre sigui persona usuària del servei i, posteriorment, durant els terminis legalment previstos per atendre eventuals responsabilitats.

 • FORMULARI SOL·LICITUD REGISTRE COM A PROFESSIONAL PSICOXARXA

Finalitats: Gestió de la sol·licitud per donar-se d’alta com a professional en el projecte Psicoxarxa. Comprovar si compleix amb els requisits per ser professional del projecte Psicoxarxa. Gestió de professionals col·legiats i col·legiades que formin la borsa per atendre les persones usuàries de la Psicoxarxa.

Legitimació: Consentiment de la persona interessada i execució d’un acord.  

Conservació: Mentre sigui professional del servei Psicoxarxa i, posteriorment, durant els terminis legalment previstos per atendre eventuals responsabilitats.

 • FORMULARI INSCRIPCIÓ OFERTES BORSA DE TREBALL

Finalitats: Inscriure’s a l’oferta de feina i participar en el procés de selecció. 

Legitimació: Consentiment de la persona interessada en enviar la candidatura.

Conservació: Les seves dades seran conservades mentre estigui donat d’alta a la borsa de treball del COPC. Posteriorment, durant els terminis legalment previstos per atendre eventuals responsabilitats. 

 • FORMULARI INSCRIPCIÓ ALERTES DE FEINA

Finalitats: Enviar-li, mitjançant correu electrònic, ofertes de treball del seu interès.

Legitimació: Consentiment de la persona interessada d’apuntar-se a les alertes de treball.

Conservació: Fins que la persona interessada sol·liciti la baixa de les alertes de feina.  

 • FORMULARI ALTA EMPRESA BORSA DE TREBALL   

Finalitats: Donar d’alta com a empresa a la borsa de treball del COPC i publicar les seves ofertes de treball.

Legitimació: Consentiment de la persona interessada a donar-se d’alta a la borsa de treball com a empresa. 

Conservació: Fins que la persona interessada sol·liciti la baixa. 

 • FORMULARI SOL·LICITUD ACREDITACIONS EXPERTESA

Finalitats: Gestionar la seva sol·licitud d’acreditació professional. Recollir la informació necessària per valorar l’atorgament de l’acreditació sol·licitada. 

Legitimació: Consentiment de la persona interessada.

Conservació: Terminis legalment previstos.  

 • FORMULARI SOL·LICITUD RENOVACIÓ ACREDITACIONS EXPERTESA   

Finalitats: Gestionar la seva sol·licitud de renovació de l’acreditació professional. Recollir la informació necessària per valorar l’atorgament de la renovació sol·licitada. 

Legitimació: Consentiment de la persona interessada.

Conservació: Terminis legalment previstos.  

 • FORMULARI CONTACTE / QUEIXA / RECLAMACIÓ / SUGGERIMENT

Finalitats: Facilitar-li un mitjà perquè pugui posar-se en contacte amb el COPC i contestar a les seves sol·licituds.

Legitimació: Consentiment de la persona interessada.

Conservació: Fins que s’atengui la seva sol·licitud i, posteriorment, durant els terminis legalment establerts.

 • FORMULARI DE COMPRA FORMACIONS

Finalitats: Gestionar la seva comanda de compra i pagament del servei de formació.

Legitimació: Execució del contracte de compravenda.

Conservació: Mentre duri la relació contractual i, finalitzada la mateixa, durant els terminis de conservació exigits legalment per atendre eventuals responsabilitats. Posteriorment, durant els terminis legalment previstos.  

 • FORMULARI DE COMPRA ALTRES SERVEIS

Finalitats: Gestionar la seva comanda / pagament del servei.

Legitimació: Execució del contracte de compravenda.

Conservació: Mentre duri la relació contractual i, finalitzada la mateixa, durant els terminis de conservació exigits legalment per atendre eventuals responsabilitats. Posteriorment, durant els terminis legalment previstos.
  

 • GRAVACIÓ DE TRUCADES

Finalitats: Avaluació i millora de la qualitat del servei d’atenció telefònica a la persona client i verificació de les sol·licituds realitzades via trucada telefònica.

Legitimació: Interès legítim de l’entitat per als controls de qualitat del servei.

Conservació: Durant un mes des de la captació, si no existeix un termini legal superior.   

 • ENVIAMENT DE CORREUS ELECTRÒNICS

Finalitat: Contestar a les seves sol·licituds d'informació, atendre les seves peticions i respondre les seves consultes o dubtes.

Legitimació: El consentiment de la persona usuària en sol·licitar al Col·legi informació a través de l'adreça de correu electrònic.

Conservació: Una vegada resolta la seva petició per correu electrònic, si no ha generat un nou tractament.


Obligació de facilitar les dades personals de la persona usuària i conseqüències de no fer-ho

El subministrament de dades personals requereix una edat mínima de 14 anys, o si escau, disposar de capacitat jurídica suficient per contractar.

Les dades personals sol·licitades són necessàries per gestionar les seves sol·licituds i/o prestar-li els serveis que pugui contractar, per la qual cosa, si no les facilita, el COPC no podrà atendre-la correctament ni prestar-li el servei que ha sol·licitat.


Informació relativa a les eines de comunicació (correu electrònic) facilitades a les persones col·legiades

En el cas que el COPC faciliti un compte de correu electrònic a les persones col·legiades (contractació de la llicència A1 d’O365 de Microsoft), el COPC actuarà com a encarregat de tractament, en ser administrador de la llicència del mencionat compte.

El paràgraf anterior pot implicar l’accés i tractament de dades personals responsabilitat de la persona col·legiada per part del COPC i, per tant, és necessària la signatura d’un contracte d’encarregat de tractament que reguli aquesta situació. A continuació, li oferim l’enllaç al contracte d'encarregat  p er tal que qualsevol persona col·legiada que tingui un compte de correu del COPC el pugui revisar, descarregar i signar.


4. Tipus de destinataris de les seves dades

Les seves dades són confidencials i no se cediran a tercers, tret que existeixi obligació legal i en els casos mencionats a continuació:

En el cas d’alta de persones col·legiades, les seves dades seran cedides al consell general de l’àmbit (Llei 2/1974, de 13 de febrer, sobre col·legis professionals) i, en cas de ser necessari, a aquells organismes i entitats davant els quals sigui necessari identificar les persones col·legiades. Així mateix, les seves dades professionals i de col·legiació seran públiques en el directori de professionals del Col·legi. Si s’escau, també podran cedir-se a les asseguradores o corredories col·laboradores per gestionar pòlisses d’assegurances.

En el cas de tramitació de l’expedient deontològic i, en cas de ser-ne necessària la tramitació administrativa o jurisdiccional, les seves dades podran cedir-se als organismes judicials corresponents per resoldre’ls.

En el cas de formacions bonificades, les seves dades seran cedides als organismes i entitats encarregades de verificar les accions formatives i la gestió de bonificacions.

En el cas d’inscriure’s a les ofertes de treball publicades a la borsa de treball del COPC, les seves dades seran cedides a les empreses/entitats que hagin publicat l’oferta a la qual s’inscriu.

Les seves dades personals també podran ser tractades per part dels proveïdors de serveis del COPC que duen a terme determinades activitats per al Col·legi com, per exemple, serveis d’allotjament web, però que només accediran a les dades necessàries per a la prestació del servei en virtut de l’encàrrec de tractament i que, en cap cas, tractaran les dades per a finalitats pròpies.


5. Drets en relació amb les seves dades personals

Qualsevol persona pot retirar el seu consentiment en qualsevol moment, quan el mateix s'hagi atorgat per al tractament de les seves dades. En cap cas, la retirada d'aquest consentiment condiciona l'execució del contracte de subscripció o les relacions generades amb anterioritat.

Igualment, pot exercir els següents drets:

 • Sol·licitar l'accés a les seves dades personals o la seva rectificació quan siguin inexactes.

 • Sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per als quals van ser recollides.

 • Sol·licitar la limitació del seu tractament en determinades circumstàncies.

 • Sol·licitar l'oposició al tractament de les seves dades per motius relacionats amb la seva situació particular.

 • Sol·licitar la portabilitat de les dades en els casos previstos en la normativa.

 • Altres drets reconeguts en les normatives aplicables.

On i com sol·licitar els seus drets: mitjançant un escrit dirigit al responsable a la seva adreça postal o electrònica (indicades a l'apartat A), indicant la referència "Dades personals", especificant el dret que es vol exercir i respecte a quines dades personals.

En cas de divergències amb l'empresa en relació amb el tractament de les seves dades, pot presentar una reclamació davant l'Autoritat de Protecció de Dades (www.aepd.es).


6. Galetes ( cookies)

Aquesta pàgina web utilitza galetes tècniques, de personalització, d’anàlisi i publicitàries, pròpies i de tercers que, en cap cas, tracten dades de caràcter personal, però capten hàbits de navegació per a finalitats estadístiques i publicitàries.

Per això, en accedir al web del COPC, en compliment de l'article 22 de la Llei de serveis de la societat de la informació, en tractar galetes d'anàlisi i publicitàries, el Col·legi li sol·licita el seu consentiment per al seu ús i li’n facilita informació de les que, en tot cas, s'instal·laran passat un termini de temps prudencial perquè la persona usuària tingui temps de decidir prestar el seu consentiment o no.

7. Seguretat de les seves dades personals

Amb l'objectiu de salvaguardar la seguretat de les seves dades personals, el COPC informa a tota persona usuària que ha adoptat totes les mesures d'índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades personals subministrades de la seva alteració, pèrdua, i tractaments o accessos no autoritzats.

8. Actualització de les seves dades

És important que perquè el COPC pugui mantenir les seves dades personals actualitzades, l’informi sempre que hi hagi hagut alguna modificació; en cas contrari, el COPC no en respon de la veracitat.

El Col·legi no es fa responsable de la política de privadesa respecte a les dades personals que pugui facilitar a tercers per mitjà dels enllaços disponibles al web del COPC.

La present política de privacitat pot ser modificada per adaptar-la als canvis que es produeixin al web del COPC, així com modificacions legislatives o jurisprudencials sobre dades personals que vagin apareixent, per la qual cosa exigeix la seva lectura, cada vegada que ens faciliti les seves dades a través d'aquest web.