Condicions de contractació de formacions

Condicions de contractació al Departament de Formació


Aquest acord regula les condicions generals de compra dels diversos cursos, formacions, tallers i activitats formatives (d'ara endavant, formació, curs, activitat o servei) oferts a la present pàgina web pel Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya (d'ara endavant COPC ) amb CIF n. Q5855028F i domicili al c/Rocafort, 129, 08015 de Barcelona (Espanya).

La persona client, en el moment que completa el procés de registre i s'inscriu i compra algun dels seus cursos o formacions, accepta i se sotmet expressament a les clàusules especificades a continuació, així com a les condicions d'accés i ús del portal del COPC i la seva política de privadesa, accessibles a través de l'enllaç “Avisos legals” i “Política de privadesa”.

La persona client reconeix disposar de capacitat legal suficient per obligar-se contractualment.

Aquest contracte està permanentment accessible als avisos legals de la pàgina web del COPC, i es pot descarregar en el moment de la contractació.


1. Preus i impostos

En el cas que es contractin els serveis oferts pel Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya (en endavant En contraprestació pel servei adquirit, la persona client accepta pagar expressament al COPC les quantitats especificades en el moment de la compra a la relació de preus establertes al web www.copc.cat per als cursos i formacions escollits.

Les activitats formatives que s'ofereixen en aquesta pàgina web són operacions subjectes a Impost de Valor Afegit (IVA) però exemptes del pagament de conformitat amb l'article 20.1.9 i 20.1.10 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre del Impost sobre el valor afegit.

Juntament amb la descripció del curs apareix una taula amb les tarifes d'inscripció en funció de l'usuari i registre i el preu final de compra corresponent, que inclourà les despeses de gestió, si escau, que es reflectiran a l'ordre de comanda en el moment de efectuar la compra i a la factura.

No s'inclou tot allò que no aparegui especificat a la descripció com inclòs.


2.   Procediment de compra

A través d'aquesta pàgina web només podran ser realitzats comandes per persones físiques de més de 18 anys i societats.

Perquè la persona usuària pugui accedir i inscriure's als cursos, formacions i tallers oferts en aquesta pàgina web, cal que s'hi hagi registrat prèviament. Per fer-ho, cal emplenar un formulari de registre amb les vostres dades personals i crear un compte personal com a usuari o usuària. Només en el cas que es registri amb les claus, podrà tenir accés als serveis objecte d'aquest contracte. El codi d'usuari i contrasenya són personals i corresponen a la persona que va efectuar el procés de registre, que n'és el responsable exclusiu de la custòdia. A través del vostre compte podreu gestionar la informació que disposa el COPC i modificar o actualitzar les vostres dades.

A la pàgina web es detallen totes les formacions i cursos del Col·legi de manera individualitzada. Un cop s'hagin emplenat les claus d'accés i ja hagin accedit a la seva àrea privada, el procediment per gestionar la inscripció i, si escau, el pagament del servei, es va indicant a la pàgina web i només s'han de seguir els passos següents:

a. Triar el curs, formació o taller al qual es vol inscriure dins de la secció de “Serveis-formació-Activitats i esdeveniments” de la pàgina web. A cadascun dels cursos publicats s'indica si les inscripcions estan obertes o tancades.

b. En seleccionar l'activitat us apareixeran les tarifes d'inscripció segons el perfil de cada persona usuària i la modalitat d'impartició de la formació (ex.: presencial, online , híbrida o semipresencial). Només us apareixeran accessibles per a la vostra inscripció les tarifes que us corresponguin en funció del vostre perfil de persona usuària.

c. Un cop visualitzades les tarifes que teniu a la vostra disposició, heu de seleccionar-ne una per realitzar el registre i formalitzar la inscripció. Tot seguit, haureu de prémer el botó “Registre”. En cas que el sistema no tingui les vostres dades fiscals i telèfon, haureu d'introduir-les.

d. Un cop registrat, aquest quedarà afegit al “carret” de la compra i podrà tramitar la comanda o continuar comprant. Es procedirà a la verificació del mateix, on es detallen un a un els serveis seleccionats i se'n calcula el preu total. Així mateix, podrà modificar ladreça a efectes de facturació de la compra realitzada.

e. Un cop tramitat el procés, cal marcar de manera prèvia una casella de verificació de lectura i acceptació els termes i condicions de venda.

f. A les activitats de pagament es materialitza la inscripció un cop introduïdes les dades de la targeta bancària mitjançant la passarel·la de pagament. En cas de deixar algun producte al carretó i no finalitzar la compra, el carretó es buidarà a les 48 hi haurà d'iniciar-se el procés novament.

g. A la pàgina web se us facilitaran els mecanismes perquè es pugui efectuar el pagament en funció del sistema escollit en cada cas i haureu de prémer el botó “pagar ara”.

h. Un cop introduïdes les dades per al pagament, haureu de confirmar la comanda prement el botó “Acceptar”.

i. Un cop premut el botó "Acceptar" rebrà un correu electrònic automàtic de confirmació.

La persona client es dona per informada que les descripcions de les formacions i cursos publicats a la pàgina web són una definició aproximativa dels continguts dels mateixos, per la qual cosa és possible que puguin diferir, no substancialment, de l'original. Les descripcions dels serveis oferts a través de la present pàgina web es fan merament a títol informatiu.


3. Disponibilitat

Els cursos, formacions i tallers oferts pel COPC estan disponibles per a la seva compra i impartició arreu del món. Les comandes es processaran un cop rebut el pagament.

Uns dies previs a la realització de la formació, rebrà un correu electrònic per fer el registre a la plataforma formativa utilitzada pel COPC; és imprescindible realitzar aquest registre com a molt tard el dia abans de la sessió formativa.


4. Pagament i períodes de pagament

S'accepten les següents formes de pagament:

  • Targeta de crèdit: La transacció es realitza connectant directament amb l'entitat bancària BBVA a través de la passarel·la de pagament.

  • Transferència bancària: en el cas d'inscripcions a nom d'entitat/empresa, de manera excepcional i prèvia petició per correu electrònic, es podrà fer el pagament per transferència bancària. També excepcionalment, es pot utilitzar aquesta modalitat de pagament quan la persona interessada tingui alguna dificultat mitjançant el pagament amb targeta de crèdit.

El COPC dóna l'opció a les persones col·legiades de fraccionar el pagament dels cursos amb un import elevat o que tinguin una llarga durada. Les persones col·legiades, en el moment de realitzar la inscripció en aquestes activitats formatives a la pàgina web, podran escollir entre fer el pagament íntegre de la inscripció mitjançant targeta bancària o bé sol·licitar el finançament de l'import de la inscripció en el nombre de mensualitats que el COPC determineu per a cada activitat formativa. Les mensualitats seran carregades al compte bancari de la persona col·legiada el primer dia de cada mes a partir del moment de formalització de la inscripció.

Un cop realitzat el pagament, rebrà un correu electrònic de confirmació del mateix.

El COPC no té coneixement de les dades referents a la targeta de crèdit. Tots els sistemes de pagament són totalment segurs.

Els pagaments són previs a la prestació del servei, per la qual cosa el COPC no proporcionarà el producte sol·licitat fins al moment en què hagi rebut el pagament. El COPC es reserva el dret a cancel·lar temporalment o definitivament els serveis prestats, davant de qualsevol incidència en matèria de cobrament dels mateixos.


5. Factures

En realitzar el pagament corresponent, la persona client podrà obtenir i descarregar-se la factura accedint a la seva àrea privada com a usuària registrada a la pàgina web.

Les factures poden emetre's a nom de la persona que s'ha inscrit a la formació oa nom d'una entitat, notificant prèviament via mail al Departament de Formació les dades fiscals de l'empresa i noms de les persones a inscriure a la formació, especificant-ne el tipus de tarifa i perfil de la persona que es vol inscriure (ex.: col·legiada, estudiant…).

La persona client és responsable de la confirmació de la recepció de les notificacions i de posar al nostre coneixement qualsevol modificació sobre les seves dades, quedant el COPC exonerat de qualsevol responsabilitat derivada per aquesta circumstància.


6. Garantia

El COPC s'esforça per oferir serveis de la màxima qualitat, encara que, atesa la seva naturalesa, no pot oferir garantia de satisfacció.


7. Anul·lacions i devolucions

La persona clienta podrà anul·lar la seva inscripció i tindrà dret a la devolució de l'import pagat per a aquesta sempre que se sol·liciti l'anul·lació amb 7 dies d'antelació a la data d'inici de la formació.

Les anul·lacions de les inscripcions hauran de ser notificades per correu electrònic indicant nom i cognoms, número de col·legiació o DNI i la referència de la formació en les adreces següents:

Si es tracta d'una persona no col·legiada o estudiant, haureu d'enviar per correu electrònic el vostre número de compte bancari per poder fer-vos la devolució de l'import.

Tota inscripció no anul·lada per escrit 7 dies abans de linici de la formació comportarà la no devolució de limport abonat.

En cas de no arribar al mínim d'inscripcions o per qualsevol altra causa aliena al COPC, el Col·legi es reserva el dret de suspendre la formació. En aquest cas, es tornarà a totes les persones inscrites el preu de la inscripció mitjançant transferència bancària, a partir del dia 20 del mes següent a la data de cancel·lació. En el cas de les persones col·legiades l'abonament es realitzarà al número de compte que disposem a la base de dades on s'abonen les quotes col·legials.


8. Dret de desistiment

Important: El dret de desistiment regulat en aquest apartat només serà aplicable a aquest contracte quan la persona client actuï com a consumidora i usuària (no com a professional/col·legiada) .

Important: En el cas d'actuar com a consumidora i usuària, si la persona client prem o ha polsat la casella durant el procés de compra perquè el servei pugui iniciar dins del termini del dret de desistiment, la persona client ha consentit expressament que el servei objecte del present contracte iniciï la seva prestació dins del període legal de desistiment (14 dies) per la qual cosa, d'acord amb l'article 103.ai 108.4 del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, de Defensa dels Consumidors i Usuaris , quan el servei hagi estat prestat totalment perdrà el dret al desistiment i, quan el servei hagi estat prestat parcialment, en cas de desistiment, haurà d'abonar la part proporcional.

La persona client té dret a desistir del present contracte en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació, sempre que el servei no hagi estat prestat íntegrament dins dels 14 dies.

El termini de desistiment expirarà als 14 dies naturals del dia de la subscripció de contracte.

Per exercir el dret de desistiment, la persona client haurà de notificar al Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, c/Rocafort, 129, 08015, Barcelona, correu electrònic: copc@copc.cat , la seva decisió de desistir del contracte mitjançant una declaració inequívoca (per exemple, una carta enviada per correu postal, fax o correu electrònic). Podeu utilitzar el model de formulari de desistiment que figura a continuació, encara que el seu ús no és obligatori.


Model de formulari de desistiment

A l'atenció de:
Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya
c/Rocafort, 129
08015 Barcelona
copc@copc.cat

Per la present us comunico que desisteixo del meu contracte de venda del següent bé:

Rebut/Comanda el:
Número de la persona consumidora:
Signatura de la persona consumidora


Data:

Per complir el termini de desistiment, n'hi ha prou que la comunicació relativa a l'exercici per part seva d'aquest dret sigui enviada abans que venci el termini corresponent.

Conseqüències del desistiment:

En cas de desistiment per la seva banda, li tornarem tots els pagaments rebuts de vostè, sense cap demora indeguda i, en tot cas, com a molt tard 14 dies naturals a partir de la data en què se'ns informi de la seva decisió de desistir del present contracte.

El COPC procedirà a efectuar aquest reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat per la persona client per a la transacció inicial, tret que hagi disposat expressament el contrari; en tot cas, no incorrerà en cap despesa com a conseqüència del reemborsament.

Si el servei objecte del present contracte hagués iniciat durant el termini de desistiment, d'acord amb l'article 108.3 de la llei 1/2007, el COPC podrà retenir la part proporcional corresponent al servei prestat i, en el cas que el servei s'hagi prestat totalment, d'acord amb l'article 103.a de la llei esmentada, el dret de desistiment no és aplicable.


9. Altres condicions del servei

Les formacions tenen un nombre de places limitades que seran cobertes per rigorós ordre d'inscripció i de pagament.

En finalitzar la formació es lliurarà el certificat d'assistència de les activitats que s'hagi establert. És requisit per obtenir el certificat d'assistència haver assistit com a mínim al 80% de les hores de la formació. El certificat d'assistència es pot descarregar des de l'àrea privada de la pàgina web. En algunes activitats formatives es pot afegir al requisit dassistència la superació satisfactòria de casos, treballs, proves o altres tasques.

En cas de no arribar al mínim d'inscripcions o per qualsevol altra causa aliena al COPC, el Col·legi es reserva el dret de suspendre la formació. En aquest cas, es tornarà a totes les persones inscrites el preu de la inscripció mitjançant transferència bancària, en 30 dies. En el cas de les persones col·legiades l'abonament es realitzarà al número de compte que disposem a la base de dades on s'abonen les quotes col·legials.

El COPC es reserva el dret a modificar les dates i horaris programats de les formacions en què s'hagi inscrit quan sobrevinguin causes organitzatives que puguin afectar el correcte desenvolupament de la mateixa. Així mateix, es podran modificar aquestes dates i/o horaris per causes de força major, imprevisibles, sobrevingudes o alienes a lorganització i que no permetin adaptar la situació sense causar perjudici a la qualitat de la mateixa. Els dies i els horaris de recuperació i/o reprogramació es van comptabilitzar per calcular el percentatge total d'assistència a la formació.

S'informa a la persona clienta que per gaudir de la quota d'estudiant de grau o de màster a PGS, s'ha de fer arribar per correu electrònic el document acreditatiu de matriculació als estudis de psicologia corresponent a l'any en curs.

De la mateixa manera, la tarifa d'inscripció de col·legiada o col·legiada en situació d'atur s'aplica exclusivament a les persones col·legiades que tinguin aprovada i assignada pel COPC la quota especial bonificada actualment per trobar-se en situació d'atur i que per tant hagin acreditat al Departament d'Atenció col·legial del COPC estar en aquesta situació.

Les activitats formatives es realitzaran principalment en català excepte en cas que el ponent determini el contrari i sempre en pro de la qualitat formativa i docent de l'activitat.


10. Perfecció del contracte i modificacions dels serveis

Aquest contracte es perfeccionarà amb el pagament del servei.

El COPC es reserva el dret de modificar de qualsevol manera les característiques i condicions dels seus serveis, sempre amb l'objectiu de millorar-los i que suposi un benefici per a la persona client.


11. Obligacions de les parts

El COPC es compromet a proporcionar a la persona client els serveis que hagin estat contractats aplicant la màxima diligència en la prestació del servei, així com a tenir cura del manteniment de les instal·lacions necessàries per al funcionament de la xarxa, disposant-ne un equip tècnic i informàtic adequat.

La persona client es compromet a utilitzar els serveis que es posen a la seva disposició de bona fe, sense vulnerar les lleis vigents en qualsevol matèria o infringir drets de terceres persones, així com al pagament del servei seleccionat en el temps i la forma fixat en les presents condicions de venda.

El COPC no garanteix que la disponibilitat del servei objecte d'aquest contracte sigui contínua i ininterrompuda, per circumstàncies originades per problemes a la xarxa d'Internet, avaries als dispositius informàtics i altres circumstàncies imprevisibles. De manera que la persona client accepta suportar dins d'uns límits raonables aquestes circumstàncies, per la qual cosa renuncia expressament a reclamar a COPC qualsevol responsabilitat contractual o extracontractual per les possibles fallades, errors i ús del servei contractat.


12. Comunicacions

Totes les notificacions entre les parts es faran preferentment a través de correu electrònic. La persona client és responsable de la confirmació de la recepció de les notificacions i de posar en coneixement de COPC qualsevol modificació sobre les seves dades, quedant aquest exonerat de qualsevol responsabilitat derivada per aquesta circumstància. En cas de modificació la persona client ho haurà de posar en coneixement de COPC al correu electrònic o telèfons indicats a la seva pàgina web.

En compliment de l'article 21 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç electrònic, el COPC informa a la persona clienta que els enviaments comercials del COPC i informacions relatives a la seva web i als serveis i activitats que s'ofereixen es realitzaran per mitjà de correu electrònic a l'adreça de correu electrònic que faciliti, sempre amb caràcter revocable. En tot cas, teniu l'opció de rebutjar les nostres comunicacions comercials enviant un correu electrònic a l'adreça dpo@copc.cat indicant a l'assumpte la paraula BAIXA o teniu l'opció de modificar les vostres preferències i consentiments a la vostra àrea privada de la pàgina web.


13. Compromís, acceptació i validesa del contracte

La persona client reconeix haver llegit i acceptat les condicions legals d'ús i la política de privadesa de la pàgina web.

La persona client reconeix que ha entès tota la informació respecte als serveis oferts a la nostra pàgina web, així com totes les condicions i estipulacions recollides en aquest contracte electrònic, per la qual cosa afirma que són suficients per a l'exclusió de l'error en el consentiment del present contracte i, per tant, les accepta íntegrament i expressament.

La persona client és plenament conscient que l'acceptació i execució del present contracte tindrà lloc per mitjà del subministrament de les seves dades i la pulsació del botó “Acceptar/Pagar ara” indicat a la pàgina web del COPC i que es perfeccionarà amb el pagament del servei.


14. Normativa aplicable

Aquest contracte té caràcter mercantil, i es regeix i s'interpreta d'acord amb les lleis espanyoles.

En cas que es produeixi qualsevol tipus de discrepància o diferència entre les parts en relació a la interpretació, contingut o execució del contracte que no sigui solucionada de mutu acord, les parts se sotmetran als jutjats o tribunals que resultessin competents en cada cas . Sempre que la persona client sigui una consumidora o usuària, aquest serà el domicili.

En cas de no existir un fur imperatiu o en els casos en què es prevegi que les parts puguin sotmetre's a un fur aquestes se sotmetran als jutjats i/o tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renúncia expressa de qualsevol altre que els pogués correspondre .

Així mateix, el COPC posa a disposició dels clients el següent enllaç d'accés a la plataforma de resolució de litigis en línia oficial de la Comissió Europea.https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=CA  


15. Dades personals

Veure Política de privacitat.

Atenció: Les presents condicions generals de compra han estat actualitzades amb data 22/03/2024. En qualsevol moment es pot procedir a la seva modificació, així com variar la relació dels preus i productes oferts. Si us plau, comprova la data d'emissió cada vegada que et connectis a aquesta pàgina web i així tindràs la certesa que no s'ha produït cap modificació que t'afecti.Última actualització: 22/03/2024