Obertura de les llistes per a noves inscripcions del Torn d'Intervenció Professional

La data límit de recepció de sol·licituds serà el 30 de setembre de 2022

D’acord amb el que estableixen l’article 10è punt 15è dels Estatuts del COPC, la Llei 1/2000 d’Enjudiciament Civil (LEC), la Llei 38/2002 d’Enjudiciament Criminal (LECrim), i les instruccions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, s’inicia un procés de noves inscripcions del Torn d’Intervenció Professional per tal d’elaborar una llista dels col·legiats i col·legiades que estiguin en disposició d’actuar com a perits i perites en els jutjats. 

Aquest procés està adreçat a col·legiats i col·legiades que o bé s’inscriuen per primera vegada o bé en algun moment van formar part del Torn d’Intervenció Professional i no van renovar la seva inscripció.

El Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya (COPC) i el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, van arribar a un acord en data 20 de desembre de 2019 per actualitzar el model de confecció de les llistes de pèrits i perites judicials adscrits al Torn d’Intervenció Professional (TIP) i de  l’annex de 2020 per incorporar la categoria de neuropsicologia forense. Aquest acord pretén que la confecció de les llistes s’adeqüi a les necessitats dels òrgans judicials i a les recomanacions del propi Codi Deontològic del COPC, que en el seu article 13 estableix “En l’exercici forense, els psicòlegs han d’estar familiaritzats amb les normes judicials o administratives que regeixen la seva tasca. Igualment, han de tenir una formació especialitzada”, tot respectant la legislació sobre dret a la competència i diferents resolucions de les autoritats de la competència en l’àmbit territorial de Catalunya. 

És molt importat llegir la informació inclosa a l’apartat web “Psicòlegs i psicòlogues inscrits en actuacions forenses”. En aquest apartat consten, entre altres informacions, les condicions establertes pel departament de Justícia per a la inscripció als llistats

La confecció de les llistes de perits estableix diferents categories i subcategories a les quals els col·legiats i col·legiades podran inscriure’s segons les seves titulacions.

Categoria de Psicologia forense, en la que els col·legiats i col·legiades hauran de seleccionar les subcategories a les quals desitgen inscriure’s:

 • A1. Psicologia forense d’àmbit civil

 • A2. Psicologia forense d’àmbit família

 • A3. Psicologia forense d’àmbit penal

 • A4. Psicologia forense en Neuropsicologia forense

És altament recomanable tenir una formació especialitzada, sigui amb un màster o postgrau universitari, o amb l’expertesa del Col·legi, així com tenir experiència en la matèria per a inscriure’s a la categoria de psicologia forense. La subcategoria de Neuropsicologia forense requereix una formació específica en aquest àmbit.

No es considera recomanable que els i les professionals sense formació en psicologia forense s’inscriguin a les llistes del TIP. Tal com s’ha exposat anteriorment, les actuacions forenses requereixen d’una formació altament especialitzada, seguint els estàndards ètics i professionals. En els casos en què els o les professionals no tinguin formació acreditada, haurien d’inscriure’s a la categoria de Psicologia General o a altres llistes del COPC més adients a la seva formació (psicoteràpia especialitzada en àmbit judicial, coordinació de parentalitat i mediació).

Els requisits per entrar a formar part d’aquestes llistes són:

 • Estar donat/ada d’alta en el COPC.

 • Estar al corrent de pagament de les quotes col·legials.

 • Tenir contractada pòlissa de responsabilitat civil professional.

Procediment d’inscripció:

 • Omplir aquest formulari d’inscripció amb totes les dades requerides.

 • Enviar al correu seccio@copc.cat els certificats de les formacions i la pòlissa de responsabilitat civil vigent.

La data límit de recepció de sol·licituds serà el 30 de setembre de 2022

Incompatibilitats:

 • No es podrà pertànyer al TIP de l’any 2023 si s’ha estat sancionat o sancionada amb inhabilitació en algun període de l’any 2022.

Procediment d’admissió o denegació a les llistes del TIP:

Un cop finalitzat el període de noves inscripcions, es revisarà la documentació presentada i: 

 • S’enviarà via correu electrònic la notificació de l’admissió o denegació.

 • En cas d’admissió, s’haurà de realitzar a través del COPC una sessió informativa/formativa de 4 hores sobre: l’activitat pericial del psicòleg del TIP i ètica i deontologia dels peritatges, abans de finalitzar l’any 2022 i s’haurà de complimentar l’autorització de la publicació de les dades en el web del Col·legi.

Per a poder continuar formant part de les llistes del TIP a l’any següent, a més de complimentar documentació que se sol·liciti, serà requisit:

 • Acreditar un mínim de 10 hores anuals de formació continuada relativa als continguts tècnics del Torn d’Intervenció Professional. Aquesta formació pot ser organitzada pel COPC o per qualsevol altra institució de reconegut prestigi dins de l’àmbit d’intervenció pericial.

INFORMACIÓ IMPORTANT:

Designes: La LEC preveu que el procediment de designació dels o de les professionals el durà a terme la mateixa Administració de Justícia.

Partits judicials: La LEC estableix que les llistes del Torn d’Intervenció Professional especifiquin l’àmbit d’actuació territorial. És molt recomanable que els i les professionals que s'adscriguin a diversos partits judicials puguin tenir despatx professional a les zones corresponents, per tal que els usuaris i usuàries no s’hagin de desplaçar forçosament a zones territorials allunyades del partit judicial d'on depèn la seva causa judicial.

Termini inscripció: Si en el termini establert (data límit 30 de setembre) no hem rebut tota la documentació sol·licitada, entendrem que no és del vostre interès formar part de l’esmentat llistat.

Obligacions: Us fem saber que la inclusió al llistat és totalment voluntària, i que des del moment en què un o una professional accedeix a aquest llistat està subjecte a la possibilitat que sigui cridat o cridada per un òrgan jurisdiccional de l’àmbit en què ha declarat la seva voluntat de treballar.

La LEC i la LECrim únicament preveuen que el perit pugui excusar-se d’acceptar el càrrec si al·lega una causa justa contemplada per la Llei.

- LEC (revisar articles 339 a 346).

- LECrim (revisar articles 462 a 469). 

Per això, us demanem que, a l’hora de marcar els diferents partits judicials, realment tingueu la disponibilitat necessària per a, si sou cridats per un òrgan judicial, i teniu els coneixements adequats a l’objecte del dictamen, pugueu acceptar l’encàrrec. 

en COPC

Comparteix

Acompanya el descans i les vacances amb el Psiara, la revista sobre psicologia dels col·legiats i col·legiades del COPC
L’editorial ‘Bon descans, bona lectura’, del degà Mattioli, te n’avança els continguts i les principals aportacions de cada article.