Psicòlegs i psicòlogues inscrits en actuacions forenses

La psicologia forense és l’àrea especialitzada en l’àmbit jurídic destinada a realitzar avaluacions psicològiques de les persones subjectes a una demanda específica dins del context judicial.

Preguntes freqüents en relació a la modificació del model de confecció del llistat de pèrits i pèrites judicials adscrits al Torn d’Intervenció Professional (TIP) 

Què és el llistat d’experts o Torn d’Intervenció professional i com funciona? 

El Departament de Justícia, durant el mes de gener de cada any, actualitza les llistes de pèrits judicials d'acord amb la informació que prèviament han validat els col·legis professionals o entitats del sector. Per tant, si un pèrit o pèrita està interessat a constar en aquestes llistes, ha de sol·licitar-ho al seu col·legi professional o entitat corresponent i facilitar-los les dades personals i professionals actualitzades. 

Les dades actualitzades que faciliten els col·legis professionals o altres entitats s'incorporen a una aplicació informàtica per tal que tots els òrgans judicials puguin visualitzar-les al cercador de pèrits de la intranet de l'Administració de justícia. 

Des de l'any 2006 el Departament de Justícia disposa d'una aplicació informàtica de cerca de pèrits judicials d'ús exclusiu dels òrgans judicials. La consulta es pot fer per partit judicial, per especialitat i subespecialitat, i també permet visualitzar els pèrits disposats a actuar segons les disposicions de l'Ordre JUS/419/2009. Les dades que es visualitzen, entre d’altres, són la seva titulació, l'especialitat, els partits judicials on volen actuar i el col·legi professional o entitat a la qual pertanyen. 

En aquest enllaç pots consultar els requisits del Departament de Justícia per formar part del Torn d'Intervenció Professional

En què consisteix el llistat d’experts del Torn d’Intervenció professional (TIP) del COPC? 

El COPC facilita cada any al Departament de Justícia un únic llistat d’experts i expertes per a formar part del TIP amb diverses categories i subcategories. Les categories o especialitats en les llistes de pèrits s’estableixen a partir de l’acord entre les parts, el COPC i la Subdirecció de Tècnica del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. En aquest cas, les categories són dues: forense i general, amb les corresponents subcategories.


Quins són els requisits per formar part del TIP? 

Els requeriments mínims per participar al TIP són la col·legiació i comptar amb una assegurança de responsabilitat civil, si bé es recomana tenir la formació necessària per poder realitzar aquestes tasques amb la deguda professionalitat. Els requisits per formar part del TIP no han patit cap modificació.


Quina és la finalitat d’aquesta nova categorització?

Les dues categoritzacions dins del Torn d’Intervenció Professional s’estableixen amb l’objectiu que les subcategories de civil, família, penal i neuropsicologia quedin incloses dins de la categoria de psicologia forense, en la qual es recomanarà de forma específica, per part de les dues institucions, una formació especialitzada en psicologia forense. D’altra banda, la categoria general permet a persones col·legiades participar en el TIP.

La implementació del nou model de confecció de pèrits i pèrites judicials adscrits al TIP permet una distribució específica per categories segons l’expertesa de cada professional. 

 

Quina és la implicació de formar part d’una categoria o una altra? 

Ambdues categories tenen les mateixes implicacions relatives als deures i obligacions com a pèrits o pèrites adscrits al Torn d’Intervenció Professional (TIP).

El o la professional que ho desitgi, pot inscriure’s a les dues categories? 

La inscripció és lliure i cada professional pot triar la categoria i subcategories que consideri. És altament recomanable que cada professional s’inscrigui a la categoria que li correspon segons la seva expertesa i formació.


Quines són les causes per rebutjar el nomenament? 

Estan previstes a l’article 342.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que estableix que cal adduir “justa causa” que impedeixi l’acceptació: “Si el perito designado adujere justa causa que le impidiere la aceptación, y el Secretario Judicial la considerare suficiente, serà sustituido por el siguiente de la lista, y así sucesivamente, hasta que se pudiere efectuar el nombramiento.” 

Una situació o un exemple podria ser que el o la professional consideri que no té prou coneixements tècnics per informar sobre els extrems objecte de la perícia, o per motius professionals o personals de rellevància. En tot cas, l'acceptació de la renúncia per motius subjectius restarà a la decisió discrecional del Jutjat.  

En aquest enllaç privat (només per a col·legiats i col·legiades) podeu consultar l'acta de la Reunió de data 27 de gener entre la Secretaria de Relacions de l’Administració de Justícia (SRAJ) i el Col·legi oficial de Psicologia de Catalunya (COPC) 

Àmbit civil família família

Barcelona
Girona 
Lleida 
Tarragona 

Àmbit penal família família

Barcelona 
Girona 
Lleida 
Tarragona 

Àmbit família família família

Barcelona 
Girona 
Lleida 
Tarragona

Àmbit neuropsicologia forense 

Barcelona
Girona 
Lleida
Tarragona

Àmbit general família família

Barcelona 
Girona 
Lleida 
Tarragona