Una Escola més esportiva i un esport més educatiu : conclusions del Congrés de l'Esport i l'Educació Física en Edat Escolar a la Ciutat de Barcelona, 1998 = Una escuela más deportiva y un deporte más educativo : conclusiones del Congreso del Deporte y la Educación Física en Edad Escolar en la Ciudad de Barcelona, 1998

Disponible per a col·legiats, precol·legiats i societats.


Normativa