La Protecció de la infància en situació d'alt risc social a Catalunya = La protección de la infancia en situación de alto riesgo social en Cataluña =The protection of children at high social risk in Catalonia : informe extraordinari juny 2009

Disponible per a col·legiats, precol·legiats i societats.


Normativa