El Procés de socialització del personal mèdic intern resident : aportacions de la investigació social qualitativa a l'anàlisi de la iniciació professional en un context institucional / [coordinadora: Marga Sánchez-Candamio]

Disponible per a col·legiats, precol·legiats i societats.


Normativa