Insercoop : un modelo educativo para la inserción laboral / Xavier Orteu, Segundo Moyano (coords.) ; [autors]: Saúl Karsz [i 18 més]

Disponible per a col·legiats, precol·legiats i societats.


Normativa