Psicòlegs i psicòlogues inscrits al Centre de Mediació de Catalunya

El Centre de Mediació de Catalunya,és una institució que té com a principals objectius fomentar i difondre la mediació, i facilitar-hi l’accés a tots els ciutadans

Què és el Centre de Mediació de Catalunya? 

Els psicòlegs i psicòlogues tenen 4 rols diferents als Tribunals de Justícia de Catalunya: la psicologia forense, la psicologia clínica i psicoteràpia, la psicologia i la mediació i la coordinació de parentalitat. Aquest document adjunt les desenvolupa.  

Focalitzant en el rol de la mediació, el Centre de Mediació de Catalunya, creat per la Llei 15/2009 de mediació en l’àmbit del dret privat, és una institució que té com a principals objectius fomentar i difondre la mediació i facilitar-hi l’accés a tots els ciutadans, estudiar les tècniques de mediació, gestionar els registres de persones mediadores en l’àmbit familiar i en l’àmbit del dret privat, designar la persona mediadora, fer el seguiment del procediment, homologar els estudis, els cursos i la formació específica en matèria de mediació, i organitzar el servei públic.

La mediació és un mètode extrajudicial de gestió de conflictes en què les parts són protagonistes de la gestió i la resolució de les seves discrepàncies. Es caracteritza per la intervenció d’una tercera persona imparcial i experta, el mediador o mediadora, que facilita un espai de diàleg on les parts poden tractar les seves discrepàncies de forma col·laborativa i arribar a acords satisfactoris per a tothom. La mediació es pot iniciar abans d’obrir la via judicial i també durant el procés judicial o una vegada finalitzat, ja sigui per iniciativa directa de les parts o a instància del jutge o per derivació de diferents professionals (tècnics dels serveis socials), sempre que les parts mostrin la seva voluntat de dur a terme la mediació, que es pot aplicar a l’àmbit familiar i al civil.

A qui va dirigida la mediació? 

  • A famílies que requereixin la figura d’una persona mediadora per assolir decisions conjuntes sobre temes familiars i solucionar conflictes relacionals i de convivència (mediació familiar).

  • A grups de persones, en l’esfera civil, que requereixin la figura d’una persona mediadora per solucionar conflictes relacionals i de convivència sorgits en l’àmbit de les organitzacions, en les relacions de veïns o comunitàries o en qualsevol altre àmbit del dret civil (mediació civil).

Requisits per inscriure’s al Centre de Mediació de Catalunya 

Els requisits per ser un mediador registrat a la Generalitat de Catalunya d’acord amb la normativa vigent (o el que determina la Llei 15/2009, de 22 de juliol, de mediació en l’àmbit del dret privat, i el Reglament de desenvolupament aprovat pel Decret 135/2012, de 23 d’octubre), sobre mediació en l’àmbit del dret privat són:

  • Tenir una titulació oficial universitària.

  • Tenir una formació específica en mediació.

  • Estar col·legiat en el respectiu col·legi professional o pertànyer a una associació professional de l’àmbit de la mediació.

  • Tenir la pòlissa d’assegurança vigent que cobreixi les actuacions en mediació.nformació que prèviament han validat els col·legis professionals o entitats del sector. Per tant, si un pèrit o pèrita està interessat a constar en aquestes llistes, ha de sol·licitar-ho al seu col·legi professional o entitat corresponent i facilitar-los les dades personals i professionals actualitzades. 

Llista de psicòlegs i psicòlogues experts en Mediació inscrits al Centre de Mediació de Catalunya

Podeu consultar la llista de psicòlegs i psicòlogues experts en Mediació en els següents enllaços:
 
        Àmbit família   
    Àmbit dret privat