GT La Comunicació de Males Notícies, anàlisi de reaccions i estratègies d'intervenció (Tarragona)

Participa en este grupo

Puedes formar parte del GT La Comunicació de Males Notícies, anàlisi de reaccions i estratègies d'intervenció (Tarragona)

Responsable del grupo de trabajo
Nombre Cargo
IRENE MARCANO RUBIO Coordinador
Objectius generals
  • Oferir un espai de trobada entre psicòlegs i psicòlogues interessats en l'especialització de l'atenció psicològica en situacions de crisi i/o emergències.

  • Copsar els interessos i inquietuds, en l’àmbit de la recerca i formació, dels psicòlegs i psicòlogues que ja intervenen, així com d'aquells que havent-se format en la disciplina encara no han passat a la seva pràctica.

  • Potenciar la presència de l'especialització en el nostre col·legi professional.

 

Objectius específics
  • Relacionar algunes de les intervencions en CMN i aïllar aquelles dificultats i/o especificitats que han resultat més freqüents.

  • Analitzar l'impacte d'anar com a suport d'altre intervinent (MMEE-T).

  • Formular consignes i estratègies que siguin d'utilitat als MMEE-T a l'hora de la CMN, per tal de minimitzar respostes que dificultin la immediata intervenció del psicòleg o psicòloga.

  • Analitzar els diferents escenaris d'intervenció i les dificultats més freqüents que s'han donat.

  • Analitzar les reaccions emocionals que apareixen en el moment de la CMN i establir similituds i/o diferències amb altres respostes en situació de trauma.

  • Recollir, analitzar i valorar diferents tècniques i/o estratègies utilitzades en intervencions de CMN o altres situacions de crisi i/o emergència.

  • Establir algunes tècniques i/o estratègies útils per a la intervenció psicològica en CMN.