GT Moviments migratoris, refugi, asil i relacions interculturals (Clínica/Intervenció Social/Emergències)Secció Psicologia de la Intervenció Social

Objectius generals

 • Potenciar la participació col·legial a base de:
  • Propiciar un espai de confluència entre psicòlegs de diversos àmbits que treballin entorn de les vicissituds de les relacions interculturals, els processos d’emigració-immigració, refugi i sol·licitud d’asil.
  • Promoure un moviment d’interacció compartida sobre aquestes qüestions entre les delegacions del COPC.
 • Promoure, amb amplitud de mires i a la manera d’un Observatori, el coneixement de la diversitat d’opcions, de recursos i de necessitats específiques existents en les diverses zones del territori català.
 • Aprofundir en el coneixement de les necessitats dels mateixos professionals i fer que el grup constitueixi un espai de protecció de si mateixos pel que fa a les tensions derivades de fer-se càrrec de situacions molt complexes, i sovint amb mitjans precaris o en entorns poc favorables.
 • Determinar els temes d’actualitat més punyents i generar mecanismes per a abordar-los de forma aprofundida, des del pensament crític i complex, per tal de poder prendre posicions raonades, raonables i revisables.
 • Difondre periòdicament entre els col·legiats el nucli del treball que es vagi realitzant.
 • Difondre a través dels mitjans de comunicació, sempre amb l’autorització de la Junta de Govern, aquells aspectes específics del treball del grup que es considerin especialment rellevants per a una opinió pública i una ciutadania responsables.
 • Promoure la formació dels col·legiats en els temes propis el grup.
 • Determinar de la manera més específica possible elements conjunturals i estructurals que actuen en detriment dels drets humans i que malmeten o impedeixen la correcta actuació dels professionals.
 • Crear sinergies i mecanismes de col·laboració amb altres professionals, institucions i entitats, amb qui el grup es pugui unir per tal de denunciar a qui correspongui les deficiències especificades, sempre dins de la normativa del COPC i amb l’autorització de la Junta de Govern
 • Crear una base de dades amb les investigacions més recents sobre el tema i posar-la a disposició dels col·legiats.

Objectius específics durant el primer any: creació del grup

 • Reunir un nombre suficientment variat de psicòlegs que permeti copsar des del territori la realitat que estan tractant, cadascun des del seu àmbit professional i territorial específic:
  • Quin treball professional estan desenvolupant?
  • En quines condicions? Quines eines, estratègies, els estan funcionant?
  • I dins de quin context concret els són útils?
  • Quins dubtes els sorgeixen?
  • Respecte de quins temes o situacions es troben mancats d’una perspectiva teòrica per emmarcar-los?
  • Respecte de quins temes o situacions es troben mancats d’eines pràctiques d’intervenció?
 • Determinació dins del mateix grup de les àrees específiques a treballar al llarg de l’any:
  • En relació amb les necessitats dels professionals del grup que estan treballant en primera línia sobre aquests temes.
  • En relació amb els requeriments que considerem prioritaris des del punt de vista de la situació social global.
  • En relació amb els diferents àmbits i moments d’actuació (atenció primària, acollida, espais psicosocials, situacions d’emergència col·lectiva...).
 • Acordar el funcionament del grup:
  • Possibilitat de fer comissions per temes
  • Després d’un cert nombre de reunions presencials, implementar eines per donar continuïtat al treball via internet, fixant un breu nombre de reunions presencials.
  • Establir mecanismes pràctics per potenciar la participació de tots els col·legiats del Col·legi.

Responsable del grup de treball

Nom Càrrec
CLAUDIO ANDRÉS MORENO VERA Coordinador/a
Accedeix com a col·legiat/a per sol·licitar la teva inscripció a aquest grup de treball

Subscriure's al butlletí electrònic Segueix informat de totes les novetats del COPC