Com col·legiar-se

 
L'única via per sol·licitar l'alta col·legial (o la reincoporació) és mitjançat formulari web de Col·legiació en linia. No s'acceptaran col·legiacions de forma presencial.
 

Documentació necessària per a la col·legiació o reincorporació

1. Títol (2 cares) o resguard substitutori del títol 
 
Durant els dos anys posteriors a la finalització del grau podeu presentar, si no teniu el títol, el resguard substitutori (no són vàlids els certificats de pagament de títol, expedients acadèmics ni suplements europeus).
Quan es té el títol original, cal adjuntar-lo a l'àrea privada col·legial (a partir del segon any és obligatori).
 
Titulacions/credencials Col·legiació
Títol oficial de Llicenciat/ada o Graduat/ada en psicologia SI
Títol oficial de Llicenciat/ada en filosofia i lletres - secció o branca de psicologia SI
Títol oficial de Llicenciat/ada en filosofia i ciències de l'educació - secció o branca de psicologia SI
Títol oficial de Llicenciat/ada o Graduat/ada en psicologia convalidat SI
Títol oficial de Llicenciat/ada o Graduat/ada en psicologia homologat abans de novembre de 2014 SI
Reconeixement de qualificacions professionals a la professió regulada de Psicòleg/òloga General sanitari/ària (per part del Ministerio de Sanidad) SI
Títol o homologació del Màster en Psicologia General Sanitaria sense convalidació o homologació del Grau en Psicologia* NO
Doctorat en psicologia sense títol oficial de Llicenciat/ada o Graduat/ada en psicologia SI  (en situació de No exercent)
Declaració d’equivalència en una àrea i camp de coneixement* NO
 
 
*Tràmits administratius per a l’homologació de titulacions estrangeres en psicologia (+ informació)
 
2. Fotografia (mida carnet)
3. DNI (2 cares) / NIE / Passaport andorrà (en vigor)
 

 

Consulta aquí els serveis disponibles per a les persones col·legiades. 


Quotes col·legials per a l’any 2021 (les quotes es cobren el gener i el juliol)

 

QUOTA EXERCENT:

Aquesta quota s'aplica als/les col·legiats/des que no tenen situacions especials que permetin emmarcar-se en una altra situació com a col·legiat/ada.
 
Alta col·legial: 86,78 €* | Quota semestral: 122,41 €. La quota semestral inclou la quota del COPC que és de 101,10 € i la quota del Consejo General de la Psicología de España que és de 21,31 €.
Totes les persones col·legiades amb anterioritat a l’1 de gener de 2019 hauran de fer efectiu el pagament de la derrama tal i com estava establert: 100 € repartits en quatre rebuts semestrals de 25 € cadascun.
 
CONSULTA AQUÍ LES BONIFICACIONS A LES QUALS ET POTS ACOLLIR: 
BONIFICACIÓ PER NAIXEMENT O ADOPCIÓ
BONIFICACIÓ JÚNIOR
BONIFICACIÓ ESPECIAL PER ATUR
BONIFICACIÓ SÈNIOR
BONIFICACIÓ PER INCAPACITAT
 
*L'import corresponent a l'alta s'aplica a les noves col·legiacions i a les reincorporacions. En el moment de la col·legiació s'abonaran per transferència bancària o ingrés els imports corresponents a l'alta, la proporció mensual del semestre de la quota del COPC, la quota Consejo i, si es correspon, la fracció de la Derrama. Els posteriors cobraments s'abonaran per rebut domiciliat.
 

 

QUOTA NO EXERCENT:

Aquesta quota s'aplica als/les col·legiats/des que voluntàriament es col·legien en aquesta situació i implica que si bé tenen la titulació per poder-se col·legiar, no exerceixen ni tenen intenció d'exercir la professió ni prestar serveis com a psicòlegs, però volen gaudir dels altres serveis que ofereix el col·legi.  El seu carnet col·legiat dirà expressament que són col·legiats no exercents i que no poden exercir la professió. Caldrà aportar certificat de vida laboral actualitzat i un document on s'acrediti que la seva categoria laboral no és de psicòleg/òloga (capçalera de la nòmina, contracte, certificat d'empresa...).
 
Alta col·legial: 86,78 €* | Quota semestral: 102,19 €. La quota semestral inclou la quota del COPC que és de 80,88 € i la quota del Consejo General de la Psicología de España que és de 21,31 €.
Totes les persones col·legiades amb anterioritat a l’1 de gener de 2019 hauran de fer efectiu el pagament de la derrama tal i com estava establert: 100 € repartits en quatre rebuts semestrals de 25 € cadascun.
 
Si ja esteu col·legiats podeu sol·licitar la quota no exercent a la secció "Sol·licitud de bonificacions". Recordeu que si esteu gaudint d'un descompte, no en podreu sol·licitar un altre i que qualsevol petició de bonificació (amb la documentació correcta) per a que sigui efectiva a la quota del semestre en curs s'ha de realitzar abans del 30/06 o 31/12 del semestre anterior.
 
Si us col·legieu o recol·legieu podeu sol·licitar aquesta quota al formulari de "Col·legiació en linia".
 
CONSULTA AQUÍ LES BONIFICACIONS A LES QUALS ET POTS ACOLLIR: 
BONIFICACIÓ NO EXERCENT
BONIFICACIÓ NO EXERCENT PER JUBILACIÓ
 
 
*L'import corresponent a l'alta s'aplica a les noves col·legiacions i a les reincorporacions. En el moment de la col·legiació s'abonaran per transferència bancària o ingrés els imports corresponents a l'alta, la proporció mensual del semestre de la quota del COPC, la quota Consejo i, si es correspon, la fracció de la Derrama. Els posteriors cobraments s'abonaran per rebut domiciliat.
 
 

Derrama del local social

La Junta General Ordinària de Col·legiats i Col·legiades celebrada a Barcelona el 19 de desembre de 2018 va aprovar l’eliminació de la derrama del local social per a les persones que es col·legiïn a partir de l’1 de gener de 2019.

Totes les persones col·legiades amb anterioritat a l’1 de gener de 2019 hauran de fer efectiu el pagament de la derrama tal i com estava establert. Així doncs, hauran d’abonar 100 € repartits en quatre rebuts semestrals de 25 € cadascun. Els recol·legiats que no hagin pagat la totalitat de l'import de la derrama hauran de fer-la efectiva en reincorporar-se al COPC.

 

Avantatge Especial

Per a tots el psicòlegs/òlogues que us vulgueu col·legiar: Si obriu un compte Expansió PRO al Banc de Sabadell podreu gaudir d'un descompte de 60 € que rebreu en forma d'ingrés al vostre compte de Banc Sabadell. Serà necessari enviar còpia del contracte a copc.b@copc.cat. A més, si obriu un compte Expansió PRO al Banc de Sabadell i domicilieu les quotes col·legials, us retornaran el 10% de l'import de la quota fins a un màxim de 50 € (12 primers mesos).
 

Taula de quotes i bonificacions

 

TIPUS DE QUOTA I BONIFICACIÓ

% BONIFICACIÓ (sobre quota COPC)

ALTA

QUOTA COPC

QUOTA CONSEJO

SEMESTRAL (sense import d'alta)

ANUAL (sense import d'alta)

EXERCENT
  86,78 € 101,10 € 21,31 € 122,41 € 244,82 €
      NAIXEMENT O ADOPCIÓ  50,00% --- 50,55 € 21,31 € 71,86 € Només 1 semestre
      ESPECIAL PER ATUR
 100,00% 86,78 € 0 € 21,31 € 21,31 € 42,62 €
      JÚNIOR  52,88% 52,82 € 47,64 € 21,31 € 68,95 € 137,90 €
      SÈNIOR  100,00% 86,78 € 0 € 21,31 € 21,31 € 42,62 €
INCAPACITAT  100,00% 86,78 € 0 € 0 € 0 € 0 €
NO EXERCENT
 20,00% 86,78 € 80,88 € 21,31 € 102,19 € 204,38 €
      JUBILACIÓ  100,00% 86,78 € 0 € 0 € 0 € 0 €
PRECOL·LEGIAL  
0 €  
30,00 € ---- ----
30,00 €
SOCIETAT PROFESSIONAL   0 €  200,00 € ---- ---- 200,00 €
 
 

Subscriure's al butlletí electrònic Segueix informat de totes les novetats del COPC