Com col·legiar-se

Documentació necessària per a la col·legiació

1. Títol o resguard substitutori del títol 
Durant els dos primers anys podeu presentar, si no teniu el títol, el resguard substitutori. Quan es té el títol original, s’ha de presentar al Col·legi. A partir del segon any és obligatori presentar el títol original.
 
Titulació requerida:
 
a)  Universitats espanyoles
  • Llicenciat o Graduat en psicologia
  • Llicenciat en filosofia i lletres-secció o branca de psicologia
  • Llicenciat en filosofia i ciències de l'educació-secció o branca de psicologia

b)  Universitats estrangeres
  • Títols superiors obtinguts en altres països que estiguin homologats pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esports espanyol

2. Fotografia (mida carnet)
3. Fotocòpia del DNI /NIE / Passaport andorrà
4. IBAN
 

 

Avantatges de ser col·legiat/ada

 
 


Quotes col·legials per a l’any 2017 (les quotes es cobren el gener i el juliol)

*L'alta s'aplica a les noves col·legiacions i a les recol·legiacions. L'alta, la part proporcional del semestre de la quota del COPC, la quota Consejo i, si es correspon, la fracció de la Derrama, s'abonaran per transferència bancària o ingrés en el moment de la col·legiació. Els posteriors cobraments s'abonaran per rebut domiciliat.
 
 

QUOTA EXERCENT:

És el/la col·legiat/da general que no té situacions especials que el permetin emmarcar-se en una altra situació com a col·legiat.
 
Alta col·legial 86,78 €* | Quota semestral 122,39 € (inclou l'aportació al Consejo de 21,29 €) |  Derrama del local social (100 € en dos anys, carregats en quatre rebuts semestrals de 25 €). La quota semestral inclou la quota del COPC que és de 101,10 € i la quota del Consejo General de la Psicología de España que és de 21,29 €.

BONIFICACIONS
Les bonificacions que es llisten a continuació s’aplicaran només a la quota del COPC. Aquestes no són acumulables. 
 
Si ja esteu col·legiats podeu sol·licitar una bonificació a la secció "Sol·licitud de bonificacions". Recordeu que si esteu gaudint d'un descompte, no en podreu sol·licitar un altre.
 
Si us col·legieu o recol·legieu podeu sol·licitar una bonificació al formulari de "Col·legiació en linia".
 
BONIFICACIÓ PER NAIXEMENT O ADOPCIÓ:
S'aplica a les dones que hagin tingut un nadó, durant els sis mesos posteriors a la data del naixement i sempre que treballin per compte propi. Es podrà aplicar retroactivament però sempre que es demani dins els sis mesos posteriors al naixement del nadó. S'haurà d'aportar documentació acreditativa del naixement: informe mèdic, partida de naixement o un altre document que així ho acrediti. Aquesta bonificació també s'aplicarà a les persones col·legiades que siguin cònjuges o parella de la mare que ha tingut el nadó. Amb les mateixes condicions que en cas de naixement, també s'aplicarà aquesta quota en cas d'adopció, a comptar des del moment en què efectivament existeixi convivència amb el fill/a adoptat. Aquesta bonificació es farà efectiva a partir del semestre posterior a la sol·licitud.
 
Quota semestral 71,84 € / 1 semestre, durant el període de 6 mesos des de la data de naixement del nadó o de l'inici de la convivència amb el fill/a adoptat/da. (inclou l’aportació al Consejo de 21,29 €)
 
BONIFICACIÓ JÚNIOR:
Aquesta bonificació s'aplicarà als/les col·legiats/des que han acabat els seus estudis de grau, sempre que faci menys de 2 anys des de la finalització del mateix i la data de col·legiació. També s'aplicarà als/les col·legiats/des estrangers que hagin homologat el seu títol de psicòleg, sempre que faci menys de 2 anys des de l’obtenció de la homologació i la data de col·legiació. La durada d'aquesta bonificació serà el resultat de la diferència entre la data de finalització dels estudis o homologació (segons correspongui) i la data de col·legiació, fins a un màxim establert de 2 anys. Aquesta bonificació s'aplicarà en el mateix moment de sol·licitar-la.
 
Alta col·legial 52,82 €* | Quota semestral 68,93 € (inclou l’aportació al Consejo de 21,29 €) | Derrama del local social (100 € en dos anys, carregats en quatre rebuts semestrals de 25 €)
 
BONIFICACIÓ ESPECIAL PER ATUR:
Aquesta bonificació s'aplicarà als/les col·legiats/des que estiguin en situació d'atur i que no cobrin per part de l'Estat una prestació superior al 50% del salari mínim interprofessional. Autoritzat per un període màxim de 2 anys, prorrogable cada 6 mesos, prèvia presentació de justificants.  Per a les persones ja col·legiades: si la sol·licitud es rep un cop realitzat el tancament comptable (Gener i Juliol), no serà possible aplicar la bonificació en la quota del semestre en curs. No obstant, el sol·licitant es podrà beneficiar dels descomptes en les activitats formatives. Si arribat finals de semestre la situació és la mateixa, caldrà enviar la documentació actualitzada per a la renovació de la bonificació.
 
Alta col·legial 86,78 €* | Quota semestral 74,51 € (inclou l’aportació al Consejo de 21,29 €) | Derrama del local social  (100 € en dos anys, carregats en quatre rebuts semestrals de 25 €)
 
BONIFICACIÓ SÈNIOR:
Aquesta bonificació s'aplica a qualsevol persona col·legiada que ha arribat a l'edat de 70 anys, independentment de la seva situació laboral o professional.
 
Alta col·legial 86,78 € * | Quota semestral: 21,29 € (corresponent només a la quota del Consejo) | Derrama del local social  (100 € en dos anys, carregats en quatre rebuts semestrals de 25 €)
 

 

QUOTA NO EXERCENT:

Aquesta quota s'aplica als/les col·legiats/des que voluntàriament es col·legien en aquesta situació i implica que si bé tenen la titulació per poder-se col·legiar, no exerceixen ni tenen intenció d'exercir la professió ni prestar serveis com a psicòlegs, però volen gaudir dels altres serveis que ofereix el col·legi.  Serà necessari enviar còpia del document de vida laboral a copc.b@copc.cat. El seu carnet col·legiat dirà expressament que són col·legiats no exercents i que no poden exercir la professió.
 
Alta col·legial 86,78 €* | Quota semestral 102,17 € (inclou l'aportació al Consejo de 21,29 €) | Derrama del local social  (100 € en dos anys, carregats en quatre rebuts semestrals de 25 €). La quota semestral inclou la quota del COPC que és de 80,88 € i la quota del Consejo General de la Psicología de España que és de 21,29 €.
 
BONIFICACIONS
Les bonificacions que es llisten a continuació s’aplicaran només a la quota del COPC. Aquestes no són acumulables. 
 
Si ja esteu col·legiats podeu sol·licitar una bonificació a la secció "Sol·licitud de bonificacions". Recordeu que si esteu gaudint d'un descompte, no en podreu sol·licitar un altre.
 
Si us col·legieu o recol·legieu podeu sol·licitar una bonificació al formulari de "Col·legiació en linia".
 
BONIFICACIÓ NO EXERCENT PER JUBILACIÓ:
Aquesta bonificació s'aplica als/les col·legiats/des que estan jubilats/des, sigui en el règim general de la Seguretat Social o en el règim d'autònoms i a més ho justifiquin i declarin que no exerceixen la professió.
 
Alta col·legial 86,78 € * | Quota anual 21,29 € (corresponent només a la quota del Consejo) | Derrama del local social  (100 € en dos anys, carregats en quatre rebuts semestrals de 25 €)
 
BONIFICACIÓ NO EXERCENT PER INCAPACITAT
Aquesta bonificació s'aplica als/les col·legiats/des que es trobin en situació d’incapacitat de caràcter permanent que impedeixi el desenvolupament habitual de la professió de psicòleg/òloga.

Alta col·legial 86,78 € *| Quota semestral 21,29 € (corresponent només a la quota del Consejo) | Derrama del local social  (100 € en dos anys, carregats en quatre rebuts semestrals de 25 €)
 
 

Derrama del local social

El 1988, l'Assemblea General de Col·legiats va aprovar l'adquisició dels locals que actualment ocupa el Col·legi, per aquest motiu es va contractar una hipoteca a pagar en vint anys, fins l'any 2008. Tanmateix, l'Assemblea General de Col·legiats va aprovar també que els nous col·legiats/es haurien de contribuir a l'adquisició del local mitjançant la derrama del local social, tot i que cal tenir en compte els anys que han transcorregut des de la seva adquisició. A l’Assemblea General de Col·legiats de desembre 2004, es va aprovar que els nous col·legiats haurien de contribuir a l'adquisició del nou local mitjançant derrama del local social. Així, per a tots els professionals que es col·legiïn, la derrama del local social serà de 100 € repartits en quatre rebuts semestrals de 25 € cadascun. Els recol·legiats que no hagin pagat total o parcialment l'import de la derrama hauran de fer-la efectiva en reincorporar-se al COPC (pagaments semestrals de 25 € cadascun).
 
 
TIPUS DE QUOTA I BONIFICACIÓ % BONIFICACIÓ SOBRE QUOTA COPC ALTA QUOTA COPC QUOTA CONSEJO SEMESTRAL ANUAL
  • EXERCENT
  86,78 € 101,10 € 21,29 € 122,39 € 244,79 €
NAIXEMENT O ADOPCIÓ   86,78 € 50,55 € 21,29 € 71,84 €  
  50,00%   -50,55 €      
ESPECIAL PER ATUR
  86,78 € 53,22 € 21,29 € 74,51 € 149,02 €
  47,36%   -47,88 €      
JÚNIOR   52,82 € 47,64 € 21,29 € 68,93 € 137,86 €
  52,88%   -53,47 €      
SÈNIOR    0 € 0 € 21,29 € 21,29 € 42,58 €
  100,00%   -101,10 €      
  • NO EXERCENT
  86,78 € 80,88 € 21,29 € 102,17 € 204,34 €
  20,00%   -20,22 €      
JUBILACIÓ   86,78 €   21,29 €   21,29 €
  100,00%   -101,10 €      
INCAPACITAT   86,78 € 0,00 € 21,29 € 21,29 € 42,58 €
  100,00%   -101,10 €      
PRECOL·LEGIAL  
0 €  
30,00 €     30,00 €
SOCIETATS PROFESSIONALS   0 €  200,00 €     200,00 €
DERRAMA (100€ total en dos anys)   0 €    50,00 €   25,00 € 50,00 €
 

 

Avantatge Especial

Per a tots el psicòlegs/es que us vulgueu col·legiar: Si obriu un compte Expansió PRO al Banc de Sabadell podreu gaudir d'un descompte de 60 € que rebreu en forma d'ingrés al vostre compte de Banc Sabadell. Si obriu o sou titulars d'un compte Expansió PRO al Banc de Sabadell i domicilieu les quotes col·legials, us retornaran anualment el 10% de l'import de la quota fins a un màxim de 50 €. Serà necessari enviar còpia del contracte a copc.b@copc.cat.
 

Subscriure's al butlletí electrònic Segueix informat de totes les novetats del COPC