Convocatòria PIR

Què és el PIR

És la via d'accés als psicòlegs que volen obtenir l’Especialitat en Psicologia Clínica, a partir d'una formació teòrica i pràctica amb una residència a qualsevol dispositiu de la xarxa assistencial sanitària durant 4 anys. És l'única via per obtenir el títol d'especialista en psicologia clínica des del 3 de desembre de 1998, data de l'entrada en vigor del Reial decret 2490/1998, del 20 de novembre, pel qual es crea i regula el títol oficial de psicòleg especialista en psicologia clínica
 

Prova d'accés

El sistema de selecció consisteix en una prova de caràcter estatal i amb periodicitat anual, on els aspirants obtenen una puntuació total, que s'obté a partir de la nota de l'examen i de la valoració dels mèrits acadèmics. L'adjudicació de les places es realitza en ordre de més a menys puntuació total de cada aspirant.
L'examen consta de 225 preguntes tipus test, amb 5 opcions de resposta. Les últimes 10 preguntes són de reserva, com a previsió d'errors i impugnacions. La durada de la prova és de 5 hores.
 

Còmput de l'examen

 • Cada resposta correcta: 3 punts
 • Cada resposta incorrecta: -1 punt
 • Preguntes no contestades: no descompten
L'examen correspon al 90% de la puntuació global obtinguda per cada aspirant. L'altre 10% correspon a l'expedient acadèmic.
 

Càlcul de l'expedient acadèmic

S'aplica la mitja aritmètica de les assignatures troncals i obligatòries de la Llicenciatura, sense tenir en compte les assignatures convalidades, optatives o de lliure elecció.
 • Matrícula d'honor: 4 punts
 • Excel·lent: 3 punts
 • Notable: 2 punts
 • Aprovat: 1 punt
La fòrmula a aplicar serà: 1 Ca+2 Cn+3 Cs+4 Cmh / Ca + Cn+Cs+Cmh
(Els valors 1, 2, 3 i 4 corresponen a les puntuacions assignades, respectivament a les qualificacions d'aprovat, notable, excel·lent i matrícula d'honor. No es puntua l'excel·lent quan s'hagi obtingut matrícula d'honor)

En el cas d'estar en possessió del títol de Doctor, han de sumar-se els següents punts al còmput de l'expedient acadèmic (màxim 4 punts):
 • Excel·lent "Cum Laude": 1 punt
 • Excel·lent: 0,75
 • Notable: 0,50
 • Apte: 0,25
 

Accés a la formació

Tenir el Grau/Llicenciatura en Psicologia o els altres títols homologats previs a la creació de les facultats de psicologia.
 
Aprovar l'examen (obtenint una puntuació igual o superior al 35% de la mitja aritmètica dels 10 millors exàmens).
 
Tenir una puntuació final (examen + expedient acadèmic) prou alta per optar a les places convocades. El nombre de places és limitat i la selecció es fa seguint un ordre basat en les millors puntuacions.


On es fa la formació?

En els centre sanitaris i les unitats acreditades que surten detallades a la convocatòria del BOE (Annex 1).
Durada de la formació: quatre anys.


Programa de formació

El programa va ser elaborat per la Comissió Nacional de l'Especialitat i aprovat per la Secretaria d'Estat d'Universitats i Investigació del Ministeri d'Educació i Ciència el 25 d'abril de 1996.
 
El contingut inclou una part teòrica i les rotacions pels diferents dispositius assistencials d'infants, adolescents i adults, en àmbits tan hospitalaris com comunitaris.


Situació laboral dels PIR

Durant els quatre anys de formació, els PIR pertanyen a la plantilla de la unitat docent a què estan assignats amb la categoria de residents. El salari i els horaris són els estipulats per als residents en el conveni de cada empresa.
 

Sol·licituds per realitzar l'examen

Documentació a presentar:

 • Fotocòpia del DNI
 • Fotocòpia compulsada del títol universitari
 • Fotocòpia compulsada de l'expedient acadèmic (també si s'ha fet el doctorat)
 • Model de sol·licitud 790 (clica-hi damunt per descarregar-lo), (a partir del 21 de setembre) s'hauran de presentar 3 còpies en format paper abonant prèviament les taxes d'examen: 30,49 € a qualsevol entitat financera col·laboradora

Termini i lloc de presentació:

Des del 17 de setembre fins al 26 de setembre de 2018, ambdues dates incloses.
 • Barcelona: Delegació del Govern - Àrea Sanitat. C/ Bergara, 12. 08002, Barcelona.
 • Girona: Subdelegació del Govern - Oficina d'Informació Administrativa. Registre. Avinguda de 20 de Juny, 2. 17071, Girona.
 • Lleida: Subdelegació del Govern - Oficina d'Informació i Atenció al Ciutadà. Plaça de la Pau, 1. 25071, Lleida.
 • Tarragona: Subdelegació del Govern - Oficina d'Informació i Registre. Plaça Imperial Tàrraco, 3. 43005 Tarragona.
 

Dates clau

 • Termini de presentació de les sol·licituds: des de 17 de setembre fins el 26 de setembre de 2018, ambdós inclosos.
 • Publicació de la relació provisional de persones admeses: A partir del dia 14 de novembre de 2018.
 • Publicació de la relació definitiva de persones admeses: A partir del 27 de desembre de 2018
 • Data de l'examen:Dissabte, dia 2 de febrer de 2019.
 • Publicació de les plantilles de respostes correctes: A partir del dia 5 de febrer de 2019.
 • Termini de reclamacions de les plantilles de respostes correctes: dies 6, 7 i 8 de febrer de 2019.
 • Reunió de les Comissions Qualificadores per a resoldre les reclamacions presentades: dia 18 de febrer de 2019.
 • Publicació de les relacions provisionals de resultats: a partir del dia 25 de febrer de 2019.
 • Exhibició de les relacions definitives de resultats: a partir de 21 de març de 2019.
 • Actes d'assignació de places: a partir de dimarts 22 d'abril de 2019. D'acord al calendari que aprovarà la Direcció General d'Ordenació Professional.
 • Termini per a la incorporació: 27 i 28 de maig de 2019, ambdós inclosos.
 

Acadèmies on us podeu preparar per obtenir el títol de PIR

PERSEVER
C/ Anglí, 8 - 08017 Barcelona
Tlf: 93 205 47 10
www.persever.es
CEDE
C/ Cartagena 129 - 28002 Madrid
Tlf: 915 64 42 94
www.cede.es
 
Cop Asturias(Colegio Oficial de Psicólogos de Asturias)
Ildefonso Sánchez del Río, 4º 1º B
33001 Oviedo - ASTURIAS
Tel: + 34 98 528 57 78
Informació
Cop Bizkaia (Colegio Oficial de Psicologos de Bizkaia)
Rodríguez Arias 5, 2º
48008 Bilbao - BIZKAIA
Tel: + 34 94 479 52 70/ 1
Informació
 
FOCO Centro de Psicoloxía Clínica
c/ García Prieto, Nº 3, Entresuelo A
15705 - Santiago de Compostela
Teléfono de información 686 416 426 Adreça electrònica foco@foco-pir.es
Informació
PREPARACIÓN PIR -Estrella Munillo Suárez
 
 

Convocatòria PIR 2017

Ordre SSI/876/2017, de 12 de setembre, per la què s'aprova l'oferta de places i la convocatòria de proves selectives 2017 per l'accés a l'any 2018 a places de formació sanitària especialitzada per a Metges, Farmacèutics, Infermers i altres graduats/llicenciats universitaris de l'àmbit de la Psicologia, la Química, la Biologia i la Física.
 
Podeu consultar la convocatòria pública i altres informacions relacionades a: https://fse.mscbs.gob.es/fseweb/view/index.xhtml
 
 

Evolució de les places PIR

Any de la convocatòriaPlaces convocadesSol·licituds presentadesSol·licituds per plaça
1994 52 3500 67,3
1995 56 1630 29,1
1996 56 1650 29,5
1997 64 1300 20,3
1998 61 1250 20,5
1999 60 1800 30.0
2000 67 1600 23,9
2001 71 1500 21,1
2002 70 1327 19,0
2003 74 1654 22,4
2004 74 1663 22,5
2005 81 2098 25,9
2006 89 2040 22,9
2007 98 2077 21,2
2008 107 1953 18,3
2009 126 2313 18,4
2010 131 2659 20,3
2011 136 3113 22,9
2012 141 3693 26,1
2013 128 3853 30,1
2014 130 3974 30,5
2015 127 4098 32,3
2016 129 4025 31,2
2017 128 4103 32,1
2018 135 4207 31,2
2019 141    
 

Subscriure's al butlletí electrònic Segueix informat de totes les novetats del COPC