Consell professional

Tots els/les representants de les diferents seccions professionals es reuneixen i coordinen de manera periòdica amb la Junta de Govern, almenys cada sis mesos, bé de forma directa o bé a través del Consell Professional, òrgan creat a aquest efecte.
Aquests representants formen el Consell Professional del COPC que és l'òrgan tècnic que reuneix totes les seccions professionals del COPC i per tant, on conflueixen els diferents àmbits d'intervenció professional del/a psicòleg/òloga.

Les funcions del Consell professional són les següents:

 1. Pronunciar-se i assessorar, en tant que òrgan consultiu, a la Junta de Govern, envers tot allò que les normatives vigents del COPC estableixin.
 2. Deliberar i recomanar a la Junta de Govern, a les seccions professionals, o la Comissió Deontològica, aquelles mesures o línies d'actuació que es considerin especialment pertinents per tal de preservar el caire unitari de la professió, així com, el desenvolupament de l'organització col•legial en base a les seccions professionals, d'acord amb l'evolució del requeriments socials a la professió del psicòleg.
 3. Informar a la Junta de Govern respecte al projecte de creació de noves seccions professionals i dels seus respectius reglaments de funcionament i d'organització.
 4. Fomentar l'adequada participació dels membres de les diferents delegacions territorials del COPC en les activitats de les seccions professionals.
 5. Facilitar i potenciar les relacions amb les instàncies professionals anàlogues de les restants corporacions professionals de l'Estat
 6. Presentar un informe anual a la Junta General de col•legiats/ades on consti la tasca realitzada pel Consell Professional.

Els membres del Consell Professional són:
 
President
 • Joaquim Serrabona
 
Vicepresidenta
 • Mònica Algueró
 
Membres:
 • Núria Mestres
 • Carmen Ferrer
 • Carmen Santos
 • Gemma Altell
 • Anna Maria Romeu
 • Sandra Nogués
 • Josep Ramon Juárez
 • Marta Balagué
 • Francisco Solano Romero
 • Teresa Morali
 • Sebastià Sánchez
 

Subscriure's al butlletí electrònic Segueix informat de totes les novetats del COPC