Consell Social

El Consell Social del COPC és l'òrgan consultiu en què conflueixen tots els òrgans col•legials, persones col•legiades que hi han exercit, amb anterioritat funcions directives o han tingut un paper rellevant en el desenvolupament de la professió del psicòleg o del COPC.

Funcions del Consell Social

  1. Pronunciar-se i assessorar, com a òrgan consultiu, la Junta de Govern envers tot el que les normatives vigents del COPC estableixin.
  2. Deliberar i proposar a la Junta de Govern les mesures o línies d'actuació que es considerin especialment pertinents per al desenvolupament de l'organització col·legial d'acord amb l'evolució dels requeriments socials a la professió del psicòleg.
  3. Facilitar i potenciar les relacions amb les instàncies col·legials anàlogues de les restants corporacions professionals de l'Estat o internacionals d'acord amb la Junta de Govern.
  4. Col·laborar amb la Junta de Govern en totes les tasques de relacions representacions institucionals que se li deleguin.
  5. Presentar un informe anual a la Junta General de col·legiats/des en què consti la tasca realitzada pel Consell així com l'anàlisi de l'actualitat i les perspectives de futur de la praxi professional del psicòleg.


Composició del Consell Social

CàrrecActualAnterior
Presidenta Pia Bosch  
Vicepresident J. Rodríguez R.  
Degà Josep Vilajoana  
Vicedegà
Ricard Cayuela
Jaume Descarrega
 
Pres. Comissió Deontològica Mila Arch  
Pres. Delegació de Girona Francisco Molinero Araceli Pérez
Pres. Delegació de Lleida Oriol Verdú  
Pres. Delegació de Tarragona Jaume Descarrega  
Pres. Consell Professional Guillermo Mattioli  
Pres. Secció d'Alternatives per a la Resolució de Conflictes Núria Mestres Conxa Escobar
Pres. Secció de Psicologia Clínica, de la Salut i Psicoteràpia Guillermo Mattioli  
Pres. Secció de Psicologia de les Dones, Gèneres i Diversitats Alba Orteu Laia Rosich
Pres. Secció de Psicologia Coaching Carmen Santos Juan Carlos Jiménez
Pres. Secció de Psicologia Jurídica Asunción Molina  
Pres. Secció de Psicologia d'Emergències Farners Cantalozella  
Pres. Secció de Psicologia de l'Esport Oliver Martínez  
Pres. Secció de Psicologia de les Organitzacions i del Treball M. José Poza  
Pres. Secció de Psicologia Educativa Joaquim Serrabona Andrés González
Pres. Secció de Neuropsicologia Oscar Pino  
Pres. Secció de Psicologia de la Intervenció Social Núria Casanovas Ana Ibar
Pres. Secció de Psicologia del Trànsit i de la Seguretat Teresa Morali  
Candidats a degà
  Josep Vilajoana  
Lliure elecció
  Mercè Pérez-Salanova  
  Leopold Carreras  
  Carmen Santos  
  Joaquín Morata  
  Josep M. Tous  
 
 

Subscriure's al butlletí electrònic Segueix informat de totes les novetats del COPC