Bonificacions a la quota del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya

Bonificacions a la quota del COPC per a l’any 2020 (les quotes es cobren el gener i el juliol)

*L'import corresponent a l'alta s'aplica a les noves col·legiacions i a les reincorporacions. En el moment de la col·legiació s'abonaran per transferència bancària o ingrés els imports corresponents a l'alta, la proporció mensual del semestre de la quota del COPC, la quota Consejo i, si es correspon, la fracció de la Derrama. Els posteriors cobraments s'abonaran per rebut domiciliat.
 

 

BONIFICACIONS A LA QUOTA EXERCENT:

Les bonificacions que es llisten a continuació s’aplicaran només a la quota del COPC. Aquestes no són acumulables. 
Si ja esteu col·legiats podeu sol·licitar una bonificació a la secció "Sol·licitud de bonificacions". Recordeu que si esteu gaudint d'un descompte, no en podreu sol·licitar un altre.
Si us col·legieu o recol·legieu podeu sol·licitar una bonificació al formulari de "Col·legiació en linia".
 
BONIFICACIÓ PER NAIXEMENT O ADOPCIÓ:
S'aplica a les persones col·legiades que hagin tingut un nadó, durant els sis mesos posteriors a la data del naixement i sempre que treballin per compte propi. Es podrà aplicar retroactivament però sempre que es demani dins els sis mesos posteriors al naixement del nadó. S'haurà d'aportar la següent documentació: certificat de naixement, llibre de familia i vida laboral. Aquesta bonificació també s'aplicarà a les persones col·legiades que siguin cònjuges o parella de la mare que ha tingut el nadó (o tutor/a legal). Amb les mateixes condicions que en cas de naixement, també s'aplicarà aquesta quota en cas d'adopció, a comptar des del moment en què efectivament existeixi convivència amb el fill/a adoptat. Aquesta bonificació es farà efectiva a partir del semestre posterior a la sol·licitud.
 
Quota semestral: 71,86 € / 1 semestre (inclou l’aportació al Consejo de 21,29€)
 
BONIFICACIÓ JÚNIOR:
Aquesta bonificació s'aplicarà als/les col·legiats/des que han acabat els seus estudis de grau, sempre que faci menys de 2 anys des de la finalització del mateix i la data de col·legiació. La durada d'aquesta bonificació serà el resultat de la diferència entre la data de finalització del grau i la data de col·legiació, fins a un màxim establert de 2 anys. Aquesta bonificació s'aplicarà en el mateix moment de l'alta col·legial.
 
Alta col·legial júnior: 52,82 €* | Quota semestral: 68,93 € (inclou l’aportació al Consejo de 21,29 €) 
 
BONIFICACIÓ ESPECIAL PER ATUR:
Aquesta bonificació s'aplicarà als/les col·legiats/des que estiguin en situació d'atur (no compatible amb treball a temps parcial), que no estiguin exercint i que no cobrin per part de l'Estat una prestació superior al 50% del salari mínim interprofessional (475€ mensuals -any 2020-)
  • La bonificació es sol·licita i renova semestre a semestre, fins a un període màxim de 2 anys.
  • El tràmit de renovació es realitza a través de l’Àrea Privada de la pàgina web del COPC.
  • És necessari presentar la següent documentació: DARDO, vida laboral actualitzada i certificat de prestacions amb imports expedit pel SEPE.
  • Si us col·legieu o recol·legieu podeu sol·licitar-la al formulari de "Col·legiació en linia".
  • Si ja ets col·legiat/ada, els períodes per sol·licitar o renovar la bonificació són:
    • De l'1 al 25 de juny
    • De l'1 al 24 de desembre
  • Si la renovació (o nova petició) es fa fora d’aquests períodes, la bonificació no s’aplicarà a la quota del semestre corresponent, però sí que es podrà gaudir dels descomptes en activitats formatives.
 
Alta col·legial: 86,78 €* | Quota semestral: 74,51 € (inclou l’aportació al Consejo de 21,29 €) 
 
BONIFICACIÓ SÈNIOR:
Aquesta bonificació s'aplica a qualsevol persona col·legiada que ha arribat a l'edat de 70 anys, independentment de la seva situació laboral o professional.
 
Alta col·legial 86,78 € * | Quota semestral: 21,29 € (corresponent només a la quota del Consejo) 
 

 

BONIFICACIONS A LA QUOTA NO EXERCENT:

Les bonificacions que es llisten a continuació s’aplicaran només a la quota del COPC. Aquestes no són acumulables. 
Si ja esteu col·legiats podeu sol·licitar una bonificació a la secció "Sol·licitud de bonificacions". Recordeu que si esteu gaudint d'un descompte, no en podreu sol·licitar un altre.
Si us col·legieu o recol·legieu podeu sol·licitar una bonificació al formulari de "Col·legiació en linia".
 
Avís: si ets membre d'una societat professional abans de sol·licitar una bonificació si us plau contacta amb Gestió Col·legial.
 
BONIFICACIÓ NO EXERCENT
Aquesta quota s'aplica als/les col·legiats/des que voluntàriament es col·legien en aquesta situació i implica que si bé tenen la titulació per poder-se col·legiar, no exerceixen ni tenen intenció d'exercir la professió ni prestar serveis com a psicòlegs, però volen gaudir dels altres serveis que ofereix el col·legi.  El seu carnet col·legiat dirà expressament que són col·legiats no exercents i que no poden exercir la professió. Caldrà aportar certificat de vida laboral actualitzat i un document on s'acrediti que la seva categoria laboral no és de psicòleg/òloga (capçalera de la nòmina, contracte, certificat d'empresa...).
 
Alta col·legial: 86,78 € * | Quota semestral: 102,17 € (inclou l’aportació al Consejo de 21,29 €) 
 
BONIFICACIÓ NO EXERCENT PER JUBILACIÓ:
Aquesta bonificació s'aplica als/les col·legiats/des que estan jubilats/des, sigui en el règim general de la Seguretat Social o en el règim d'autònoms i a més ho justifiquin i declarin que no exerceixen la professió. S'haurà d'aportar resolució acreditativa i positiva de jubilació. En els casos que no hagin estat mai d’alta a la seguretat social caldrà que aportin la següent documentació: document de baixa d'activitat professional i declaració jurada o responsable de no tenir cap activitat professional.
 
Alta col·legial: 86,78 € * | Quota semestral: 0€
 
BONIFICACIÓ NO EXERCENT PER INCAPACITAT
Aquesta bonificació s'aplica als/les col·legiats/des que es trobin en situació d’incapacitat de caràcter permanent que impedeixi el desenvolupament habitual de la professió de psicòleg/òloga. S'haurà d'aportar certificat d’incapacitat permanent total.

Alta col·legial: 86,78 € * | Quota semestral: 0€
 

 

Derrama del local social

La Junta General Ordinària de Col·legiats i Col·legiades celebrada a Barcelona el 19 de desembre de 2018 va aprovar l’eliminació de la derrama del local social per a les persones que es col·legiïn a partir de l’1 de gener de 2019.

Totes les persones col·legiades amb anterioritat a l’1 de gener de 2019 hauran de fer efectiu el pagament de la derrama tal i com estava establert. Així doncs, hauran d’abonar 100 € repartits en quatre rebuts semestrals de 25 € cadascun. Els recol·legiats que no hagin pagat la totalitat de l'import de la derrama hauran de fer-la efectiva en reincorporar-se al COPC.

 

Avantatge Especial

Per a tots el psicòlegs/òlogues que us vulgueu col·legiar: Si obriu un compte Expansió PRO al Banc de Sabadell podreu gaudir d'un descompte de 60 € que rebreu en forma d'ingrés al vostre compte de Banc Sabadell. Serà necessari enviar còpia del contracte a copc.b@copc.cat. A més, si obriu un compte Expansió PRO al Banc de Sabadell i domicilieu les quotes col·legials, us retornaran el 10% de l'import de la quota fins a un màxim de 50 € (12 primers mesos).
 

 

Taula de quotes i bonificacions

 

TIPUS DE QUOTA I BONIFICACIÓ

% BONIFICACIÓ (sobre quota COPC)

ALTA

QUOTA COPC

QUOTA CONSEJO

SEMESTRAL (sense import d'alta)

ANUAL (sense import d'alta)

EXERCENT
  86,78 € 101,10 € 21,29 € 122,39 € 244,78 €
      NAIXEMENT O ADOPCIÓ  50,00% 86,78 € 50,55 € 21,29 € 71,84 € Només 1 semestre
      ESPECIAL PER ATUR
 47,36% 86,78 € 53,22 € 21,29 € 74,51 € 149,02 €
      JÚNIOR  52,88% 52,82 € 47,64 € 21,29 € 68,93 € 137,90 €
      SÈNIOR  100,00% 86,78 € 0 € 21,29 € 21,29 € 42,58 €
NO EXERCENT
 20,00% 86,78 € 80,88 € 21,29 € 102,17 € 204,34 €
      JUBILACIÓ  100,00% 86,78 € 0 € 0 € 0 € 0 €
      INCAPACITAT  100,00% 86,78 € 0 € 0 € 0 € 0 €
PRECOL·LEGIAL  
0 €  
30,00 € ---- ----
30,00 €
SOCIETAT PROFESSIONAL   0 €  200,00 € ---- ---- 200,00 €
 
 
 
 
 

Subscriure's al butlletí electrònic Segueix informat de totes les novetats del COPC