Bonificacions a la quota del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya

Bonificacions a la quota del COPC per a l’any 2021 (les quotes es cobren el gener i el juliol)

 
Les bonificacions que es llisten a continuació s’aplicaran només a la quota del COPC. Aquestes no són acumulables. 
 
Si ja esteu col·legiats podeu sol·licitar una bonificació a la secció "Sol·licitud de bonificacions". Recordeu que si esteu gaudint d'un descompte, no en podreu sol·licitar un altre i que qualsevol petició de bonificació (amb la documentació correcta) per a que sigui efectiva a la quota del semestre en curs s'ha de realitzar abans del 30/06 o 31/12 del semestre anterior.
 
Si us col·legieu o recol·legieu podeu sol·licitar una bonificació al formulari de "Col·legiació en linia".

 

 

BONIFICACIONS A LA QUOTA EXERCENT:

 
BONIFICACIÓ PER NAIXEMENT O ADOPCIÓ:
S'aplica a les persones col·legiades que hagin tingut un nadó, durant els sis mesos posteriors a la data del naixement i sempre que treballin per compte propi. Es podrà aplicar retroactivament però sempre que es demani dins els sis mesos posteriors al naixement del nadó. S'haurà d'aportar la següent documentació: certificat de naixement,  llibre de familia  o registre electrònic individual i vida laboral. Aquesta bonificació també s'aplicarà a les persones col·legiades que siguin cònjuges o parella de la mare que ha tingut el nadó (o tutor/a legal). Amb les mateixes condicions que en cas de naixement, també s'aplicarà aquesta quota en cas d'adopció, a comptar des del moment en què efectivament existeixi convivència amb el fill/a adoptat. Aquesta bonificació es farà efectiva a partir del semestre posterior a la sol·licitud.
 
Quota semestral: 71,86 € / 1 semestre (inclou l’aportació al Consejo de 21,31€)
 
BONIFICACIÓ JÚNIOR:
S'aplica a les persones sol·licitants d'alta que han acabat els seus estudis de grau, sempre que faci menys de 2 anys des de la finalització del mateix i la data de col·legiació. La durada d'aquesta bonificació serà el resultat de la diferència entre la data de finalització del grau i la data de col·legiació, fins a un màxim establert de 2 anys. Aquesta bonificació s'aplicarà en el mateix moment de l'alta col·legial.
 
Alta col·legial júnior: 52,82 €* | Quota semestral: 68,95 € (inclou l’aportació al Consejo de 21,31 €) 
 
BONIFICACIÓ ESPECIAL PER ATUR:
S'aplica a les persones sol·licitants d'alta i persones col·legiades que estiguin en situació d'atur (no compatible amb treball a temps parcial *No aplicable a persones en ERTO), que no estiguin exercint i que no cobrin per part de l'Estat una prestació superior al 50% del salari mínim interprofessional (483€ mensuals -any 2021-).
 
  • La bonificació es sol·licita i renova semestre a semestre, fins a un període màxim de 2 anys.
  • El tràmit de renovació es realitza a través de l’Àrea Privada de la pàgina web del COPC.
  • És necessari presentar la següent documentació: DARDO, vida laboral actualitzada i certificat de prestacions amb imports mensuals expedit pel SEPE.
  • Si et col·legies o recol·legies pots sol·licitar-la al formulari de "Col·legiació en linia".
  • Si ja ets col·legiat/ada, els períodes per sol·licitar o renovar la bonificació són:
    • De l'1 al 25 de juny
    • De l'1 al 24 de desembre
  • Si ja ets col·legiat/ada i la renovació (o nova petició) es fa fora d’aquests períodes, la bonificació no s’aplicarà a la quota del semestre en curs, però sí que es podrà gaudir dels descomptes en activitats formatives.
 
Alta col·legial: 86,78 €* | Quota semestral: 21,31 € (corresponent només a la quota del Consejo) 
 
BONIFICACIÓ SÈNIOR:
S'aplica a les persones sol·licitants d'alta i persones col·legiades que han arribat a l'edat de 70 anys, independentment de la seva situació laboral o professional.
 
Alta col·legial 86,78 € * | Quota semestral: 21,31 € (corresponent només a la quota del Consejo) 
 

 

BONIFICACIÓ PER INCAPACITAT
S'aplica a les persones sol·licitants d'alta i persones col·legiades que es trobin en situació d’incapacitat de caràcter permanent que impedeixi el desenvolupament habitual de la professió de psicòleg/òloga. S'haurà d'aportar certificat d’incapacitat permanent total.

Alta col·legial: 86,78 € * | Quota semestral: 0€
 
 
*L'import corresponent a l'alta s'aplica a les noves col·legiacions i a les reincorporacions. En el moment de la col·legiació s'abonaran per transferència bancària o ingrés els imports corresponents a l'alta, la proporció mensual del semestre de la quota del COPC, la quota Consejo i, si es correspon, la fracció de la Derrama. Els posteriors cobraments s'abonaran per rebut domiciliat.

 

 

BONIFICACIONS A LA QUOTA NO EXERCENT:

Avís: si ets membre d'una societat professional abans de sol·licitar una bonificació no exercent si us plau contacta amb Gestió Col·legial.
 
BONIFICACIÓ NO EXERCENT:
S'aplica a les persones sol·licitants d'alta i persones col·legiades que voluntàriament es col·legien en aquesta situació i implica que si bé tenen la titulació per poder-se col·legiar, no exerceixen ni tenen intenció d'exercir la professió ni prestar serveis com a psicòlegs, però volen gaudir dels altres serveis que ofereix el col·legi.  El seu carnet col·legiat dirà expressament que són col·legiats no exercents i que no poden exercir la professió. Caldrà aportar certificat de vida laboral actualitzat i un document on s'acrediti que la seva categoria laboral no és de psicòleg/òloga (capçalera de la nòmina, contracte, certificat d'empresa...).
 
Alta col·legial: 86,78 € * | Quota semestral: 102,19 € (inclou l’aportació al Consejo de 21,31 €) 
 
BONIFICACIÓ NO EXERCENT PER JUBILACIÓ:
S'aplica a les persones sol·licitants d'alta i persones col·legiades que estan jubilades, sigui en el règim general de la Seguretat Social o en el règim d'autònoms i a més ho justifiquin i declarin que no exerceixen la professió. S'haurà d'aportar resolució acreditativa i positiva de jubilació i declaració responsable que trobaràs al següent enllaç . En els casos que no hagin estat mai d’alta a la seguretat social caldrà que aportin la següent documentació: document de baixa d'activitat professional i i declaració responsable que trobaràs al següent enllaç.
 
Alta col·legial: 86,78 € * | Quota semestral: 0€
 
 
*L'import corresponent a l'alta s'aplica a les noves col·legiacions i a les reincorporacions. En el moment de la col·legiació s'abonaran per transferència bancària o ingrés els imports corresponents a l'alta, la proporció mensual del semestre de la quota del COPC, la quota Consejo i, si es correspon, la fracció de la Derrama. Els posteriors cobraments s'abonaran per rebut domiciliat.
 
 

Derrama del local social

La Junta General Ordinària de Col·legiats i Col·legiades celebrada a Barcelona el 19 de desembre de 2018 va aprovar l’eliminació de la derrama del local social per a les persones que es col·legiïn a partir de l’1 de gener de 2019.

Totes les persones col·legiades amb anterioritat a l’1 de gener de 2019 hauran de fer efectiu el pagament de la derrama tal i com estava establert. Així doncs, hauran d’abonar 100 € repartits en quatre rebuts semestrals de 25 € cadascun. Els recol·legiats que no hagin pagat la totalitat de l'import de la derrama hauran de fer-la efectiva en reincorporar-se al COPC.

 

Avantatge Especial

Per a tots el psicòlegs/òlogues que us vulgueu col·legiar: Si obriu un compte Expansió PRO al Banc de Sabadell podreu gaudir d'un descompte de 60 € que rebreu en forma d'ingrés al vostre compte de Banc Sabadell. Serà necessari enviar còpia del contracte a copc.b@copc.cat. A més, si obriu un compte Expansió PRO al Banc de Sabadell i domicilieu les quotes col·legials, us retornaran el 10% de l'import de la quota fins a un màxim de 50 € (12 primers mesos).
 

 

Taula de quotes i bonificacions

 

TIPUS DE QUOTA I BONIFICACIÓ

% BONIFICACIÓ (sobre quota COPC)

ALTA

QUOTA COPC

QUOTA CONSEJO

SEMESTRAL (sense import d'alta)

ANUAL (sense import d'alta)

EXERCENT
  86,78 € 101,10 € 21,31 € 122,41 € 244,82 €
      NAIXEMENT O ADOPCIÓ  50,00% --- 50,55 € 21,31 € 71,86 € Només 1 semestre
      ESPECIAL PER ATUR
 100,00% 86,78 € 0 € 21,31 € 21,31 € 42,62 €
      JÚNIOR  52,88% 52,82 € 47,64 € 21,31 € 68,95 € 137,90 €
      SÈNIOR  100,00% 86,78 € 0 € 21,31 € 21,31 € 42,62 €
INCAPACITAT 100,00% 86,78 € 0 € 0 € 0 € 0 €
NO EXERCENT
 20,00% 86,78 € 80,88 € 21,31 € 102,19 € 204,38 €
      JUBILACIÓ  100,00% 86,78 € 0 € 0 € 0 € 0 €
PRECOL·LEGIAL  
0 €  
30,00 € ---- ----
30,00 €
SOCIETAT PROFESSIONAL   0 €  200,00 € ---- ---- 200,00 €
 
 
 
 
 

Subscriure's al butlletí electrònic Segueix informat de totes les novetats del COPC