Sol·licitud de consulta a la Psicoxarxa

INFORMACIÓ SOBRE LA SOL·LICITUD DE CONSULTA PER A USUARIS/ÀRIES A LA PSICOXARXA

Les persones que sol·licitin l’accés al programa Psicoxarxa hauran d’acreditar el compliment dels següents requisits econòmics:

Ingressos anuals bruts de la unitat familiar que no superin els següents llindars de l’IPREM (indicador públic de rendes d’efectes múltiples), en funció dels membres que formen la unitat familiar de la persona sol·licitant.

Es considera unitat familiar:

  1. La constituïda pels cònjuges no separats legalment (o per parelles de fet acreditades) i, si n’hi ha, pels fills menors, llevat dels que estiguin emancipats.
  2. La constituïda pel pare o la mare i els fills menors, llevat dels que estiguin emancipats.

El compliment d’aquests requisits es podrà acreditar, preferentment, mitjançant la declaració de l’IRPF, o bé, amb caràcter subsidiari, mitjançant qualsevol altre mitjà de prova que es consideri suficient a judici de la direcció del programa.

UNITAT FAMILIAR

NOMBRE DE MEMBRES

UN

DOS

TRES

QUATRE

CINC O MÉS

ANY

12.780,00 €

15.972,33 €

19.170,39 €

31.950,65 €

Arxiu pdf, doc, jpg, png amb pes màxim de 3072 kb.
Arxiu pdf, doc, jpg, png amb pes màxim de 3072 kb.
Arxiu pdf, doc, jpg, png amb pes màxim de 3072 kb.

Subscriure's al butlletí electrònic Segueix informat de totes les novetats del COPC