L’Escola Lacaniana de Psicoanàlisi del Camp Freudià és declarada d’utilitat pública el 25 de juny de 2019

11-07-2019   |  Barcelona

Després d’un recurs contenciós administratiu a l’Audiència Nacional, el BOE inscriu l’associació en el Registre Nacional d’Associacions d’Utilitat Pública.

L’Escola Lacaniana de Psicoanàlisi del Camp Freudià s’ha declarat d’utilitat pública pel BOE de 25 de juny de 2019 i ja forma part del Registre Nacional d’Associacions d’Utilitat Pública del Ministeri d’Interior.

La declaració d’utilitat pública de l’Escola Lacaniana de Psicoanàlisi del Camp Freudià no ha estat exempta de contratemps. L’any 2017, el Ministerio de Interior va denegar la sol·licitud d’inscripció de l’associació al Registre Nacional d’Associacions d’Utilitat Pública argumentant que no quedava acreditat l'interès general de les accions que promou aquesta associació. Literalment, asseverava que “no hi ha constància que els resultats que s'extreuen d'aquestes activitats tinguin un impacte real en la societat en el seu conjunt i una repercussió més enllà dels professionals i interessats en la psicoanàlisi del camp freudià als que van dirigides” i que “la seva promoció de l'interès general és només "puntual"”. Per tant, segons la interpretació del Ministeri, l’Escola Lacaniana de Psicoanàlisi del Camp Freudià no es podia acollir a l’article 32.1 a) de Llei orgànica reguladora del dret d'associació, que estableix perquè una entitat pugui ser considerada d'utilitat pública: "Que els seus fins estatutaris tendeixin a promoure el interès general (...) i siguin de caràcter cívic, educatiu, científic, cultural, esportiu, sanitari, de promoció dels valors constitucionals, de promoció dels drets humans, d'assistència social, de cooperació per al desenvolupament, de promoció de la dona , de protecció de la infància, de foment de la igualtat d'oportunitats i de la tolerància, de defensa del medi ambient, de foment de l'economia social o de la investigació, de promoció del voluntariat social, de defensa de consumidors i usuaris, de promoció i atenció a les persones en risc d'exclusió per raons físiques, socials, econòmiques o culturals, i qualssevol altres de semblant naturalesa.”

L’Escola Lacaniana de Psicoanàlisi del Camp Freudià va interposar, en conseqüència, un recurs a l’Audiència Nacional que ha resolt la Secció Cinquena de la Sala del Contenciós-Administratiu, que no només ha estimat el recurs, sinó que ho ha fet amb efecte retroactiu i ha condemnat en costos al Ministeri d’Interior.

En la resolució del recurs, la Sala del Contenciós-Administratiu de l'Audiència Nacional comparteix la conclusió plasmada en l'informe favorable que va emetre el 3 de novembre de 2016 la Direcció General de Salut Pública, Qualitat i Innovació -dependent del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat- sobre la pretesa declaració d'utilitat pública que aquesta associació havia sol·licitat: remarca que les activitats que porta a terme l’associació "no es discuteixen" i rebat que l'interès general sigui "puntual", tal com va al·legar Interior per fonamentar la denegació. Literalment, la sentència de 23 de gener de 2019 afirma que “no es pot compartir el caràcter puntual que invoca la Administració, de manera que, en definitiva, sent diversos els mitjans dirigits al públic en general, sense que es pugui mantenir que l'activitat de la recurrent estigui restringida exclusivament a beneficiar als seus associats, s'ha de concloure que procedeix l'estimació del recurs al tenir els fins estatutaris a promoure l'interès general i donar compliment efectiu la seva activitat a aquests fins”.

L'Escola Lacaniana de Psicoanàlisi del Camp Freudià va ser fundada a Madrid l'any 2000, en el marc del moviment iniciat per Jacques Lacan el 1964, i actualment té 263 membres. El 14 de juliol de 2016 va sol·licitar la declaració d'utilitat pública, ja que la seva finalitat -la promoció de la psicoanàlisi- és d’interès general, però ha hagut d’esperar 3 anys i una sentència de l’Audiència Nacional perquè se li reconegués. Cal tenir en compte que formar part de les associacions inscrites al Registre Nacional d’Associacions d’Utilitat Pública suposa exempcions i beneficis fiscals.

 

Regina Bayo-Borràs, Presidenta de la Comissió de Psicoanàlisi del COPC

  Etiquetes: COPC

Subscriure's al butlletí electrònic Segueix informat de totes les novetats del COPC