Compartim les aportacions que el Consejo General de la Psicología fa al pla de protecció de la salut enfront de les pseudoteràpies

21-12-2018   |  Barcelona

A continuació reproduïm el text que han fet arribar.

A continuació reproduïm el text que han fet arribar: 

"Els ministeris de Sanitat, Consum i Benestar Social i de Ciència, Innovació i Universitats, han presentat públicament un Pla de Protecció de la Salut davant les Pseudoteràpies. En aquest procés de presentació van realitzar un acte amb els col·legis professionals, en què vam participar el Consejo General de la Psicología. El Pla es detalla en un document de 13 pàgines i des del Govern se'ns ha sol·licitat realitzar aportacions a aquest, cosa que ja hem fet. Donat l'interès suscitat per aquest tema en molts professionals de la Psicologia, des del Consejo entenem oportú informar amb detall sobre aquesta qüestió. 

En l'escrit enviat al Govern hem realitzat les següents consideracions prèvies: 

  1. En línies generals, considerem que l'esborrany del Pla és satisfactori, compartint plenament l'objectiu de definir i desenvolupar accions per a protegir de manera integral la ciutadania de les teràpies que no estan basades en el coneixement i l'evidència científica, i que puguin suposar un risc per a la salut de les persones.
  1. El Pla inclou, com a antecedent, la referència al "Document d'anàlisi del Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat, de 2011, sobre la situació de les teràpies naturals". El nostre Consejo General de la Psicología va aportar l'informe "Anàlisi de situació de les teràpies naturals" de 26 de gener de 2010, en el procés d'elaboració d'aquest document. Lamentem que la major part de les aportacions que vam realitzar no fossin tingudes en compte, fonamentalment les referides a la consideració de determinats models d'intervenció psicològica com teràpies sense evidència científica. 
  1. En relació amb el punt anterior, creiem que no són encertades les referències a l'annex I de l'esmentat document a algunes tècniques i models psicològics que apareixen com no sustentats científicament, i per a la valoració no s'ha tingut en compte la participació dels experts en Psicologia. Més encara, és convicció ferma del Consejo General de la Psicología que el tractament proporcionat a les psicoteràpies ,en l'esborrany del Pla o en el document de teràpies naturals de 2011, descontextualitza, seriosament, l'anàlisi de la situació actual dels models i intervencions psicoterapèutiques. Eliminar pràctiques psicoterapèutiques (pseudo) depèn, fonamentalment, d'una regulació de la formació i de l'exercici vinculades a coneixements psicològics universitaris de base, que són part del bagatge dels graduats en Psicologia, els Psicòlegs Generals Sanitaris i els especialistes en Psicologia Clínica. 
  1. La normativa relacionada amb el Pla que té vinculació amb la Psicologia és anterior a la regulació de la Psicologia en l'àmbit sanitari que es realitza a la disposició addicional setena de la Llei 33/2011 General de Salut Pública, per la qual cosa no es tenen en compte en ella al Psicòleg General Sanitari i als psicòlegs habilitats per a realitzar activitats sanitàries.
  1. La unitat U.900, definida en el Reial Decret 1277/2003, està sent utilitzada per al registre de les unitats de la Psicologia General Sanitària, per la qual cosa la seva possible eliminació suposaria un problema per als professionals anteriorment esmentats. Conseqüentment, caldria donar una resposta simultània creant una unitat assistencial específica de Psicologia.

Respecte al text del Pla, s'ha proposat fer tres afegits en el seu text:

  1. En el primer apartat d'introducció, afegir al final "Cal assenyalar que en l'àmbit de les teràpies psicològiques s'ha d'actualitzar el que es considera fonamentat en evidència científica, ja que algunes de les que poden ser considerades pseudoteràpies poden suposar beneficis contrastats per la salut dels pacients, quan són utilitzades correctament per professionals psicòlegs en el marc d'una adequada relació terapeuta-pacient ".
  1. En el quart apartat, línia 1, objectiu 1, afegir que es realitzi l'anàlisi de les pseudoteràpies sota els principis del coneixement i l'evidència científica a través de la Xarxa Espanyola d'Agències d'Avaluació de Tecnologies Sanitàries i Prestacions del Sistema Nacional de Salut "amb la participació dels Consells Generals de les Professions Sanitàries".
  1. En el quart apartat, línia 3, objectiu 2, acció 1, on s'indica que en el Reial Decret 1277/2013 es va a modificar la definició de la U.900 es suggereix afegir l'aclariment que "s'ha de fer amb l'actualització simultània del Reial Decret 1277/2003 per afegir la Unitat de Psicologia General Sanitària, d'acord amb el que estableix la Disposició addicional setena de la Llei 33/2011 General de Salut Pública, en la qual exerceixen els psicòlegs Generals Sanitaris i els psicòlegs habilitats com sanitaris ". 

El Consejo General de la Psicología seguirà atent a l'evolució d'aquest tema, fent el que estigui al seu abast perquè les psicoteràpies segueixin sent considerades un instrument adequat per a ser emprades en els centres i serveis sanitaris". 

Per a més informació: 

El Govern presenta el Pla de Protecció de la Salut enfront de les Pseudoteràpies. Dimecres 14 de novembre de 2018

http://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/sanidad/Paginas/2018/141118pseudociencia.aspx

Carcedo presenta el Pla de Protecció de la Salut enfront de les Pseudociències als col·legis professionals. Dilluns 19 de novembre de 2018

http://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/sanidad/Paginas/2018/191118-seudociencias.aspx

 


Subscriure's al butlletí electrònic Segueix informat de totes les novetats del COPC