Obert el termini d’inscripció a la convocatòria PIR 2021-2022

13-09-2021   |  Barcelona

La convocatòria de 2022 ofereix un total de 204 places, 45 de les quals són a Catalunya.

El passat 8 de setembre, la Comissió de Recursos Humans del Sistema Nacional de Salut (SNS) va acordar convocar 10.634 places de formació sanitària especialitzada en la convocatòria de 2021-2022, de les especialitats biologia, infermeria, farmàcia, medicina, psicologia, química i física. L’especialitat de psicologia clínica obre 204 places, la qual cosa representa un augment del 3% respecte les places convocades a l’anterior convocatòria (2020-2021).

El PIR és la via d'accés als psicòlegs i psicòlogues que volen obtenir l’Especialitat en Psicologia Clínica, a partir d'una formació pública teòrica i pràctica amb una residència a qualsevol dispositiu de la xarxa assistencial sanitària durant 4 anys. És l'única via per obtenir el títol d'especialista en psicologia clínica des del 3 de desembre de 1998, data de l'entrada en vigor del Reial decret 2490/1998, del 20 de novembre, pel qual es crea i regula el títol oficial de psicòleg/psicòloga especialista en psicologia clínica.

A partir de les 10 h del dia 13 de setembre ja es poden iniciar els tràmits administratius per inscriure’s a la convocatòria PIR 2021-2022. La publicació de la convocatòria al BOE, l’11 de setembre, determina que es podran presentar les sol·licituds fins les 14 h del dia 27 de setembre de 2021. La presentació de la sol·licitud es realitzarà via telemàtica en el següent enllaç. Només s’admetrà el registre presencial de sol·licituds de persones que no disposin de DNI/NIE i, conseqüentment, no puguin disposar d’un sistema d’identificació electrònic permès a Espanya. L’absència de signatura en la sol·licitud, sigui a través de firma electrònica o mitjançant rúbrica personal, serà causa de no admissió a les proves selectives.

La documentació que cal presentar és:

  • Titulació universitària (adjuntada en format pdf a la sol·licitud)
  • Acreditació del coneixement de l’idioma espanyol: l’hauran d’acreditar aquelles persones aspirants nacionals d’Estats en els quals l’idioma oficial no sigui l’espanyol.
  • Model de sol·licitud 790
  • Abonament de la taxa de 30,79€. En el model 790 haurà de constar la realització de l’ingrés acreditat amb el nombre de referència complet (en cas de pagament electrònic), amb la validació de l’entitat col·laboradora a través de certificació mecànica o, en el seu defecte, amb segell i firma autoritzada a través de la mateixa entitat.

Per a consultar el detall de la convocatòria, pot consultar-se l’Ordre SND/948/2021, de 8 de setembre, en el següent enllaç. Tota la informació de la convocatòria PIR, s’anirà actualitzant aquí.

 


Subscriure's al butlletí electrònic Segueix informat de totes les novetats del COPC