La quota col·legial es pot deduir a la declaració de renda de 2020

08-04-2021   |  Barcelona

Les quotes col·legials abonades pels psicòlegs i psicòlogues tenen la consideració de deduïbles a la declaració de l’IRPF, i per tant, es poden incloure a la declaració de renda.

La col·legiació és obligatòria per exercir la professió de la psicologia, i, en conseqüència, les quotes col·legials abonades pels psicòlegs i psicòlogues tenen la consideració de deduïbles a la declaració de l’IRPF. Segons la normativa vigent, son deduïbles “les quotes satisfetes a col·legis professionals, quan la col·legiació tingui caràcter obligatori, en la part que correspongui a les finalitats essencials d’aquestes institucions, i amb límit anual de 500 euros”. Per tant, els col·legiats i col·legiades del COPC es poden aplicar la deducció.  

El fonament legal de la deducció és l’article 19.2.d) de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de modificació parcial de les lleis dels Impostos sobre Societats, sobre la Renda de no Residents i sobre el Patrimoni.

En funció de quina sigui l’activitat que es duu a terme, hi ha dues situacions possibles:

  • Rendiment del treball: treballadors per compte aliè
    L’article 10 del Reglament de l’IRPF assenyala que el límit deduïble és de 500 €/any i, per tant, la base de la deducció serà la totalitat del rebut de la col·legiació. La casella que s’ha d’emplenar és la 0015.

  • Rendiment de l’activitat econòmica. Treballadors per compte propi
    La base de deducció és la totalitat de la quota col·legial. La casella que s’ha d’emplenar en aquest cas és la 0202, ja que no hi ha una casella concreta per indicar quota col·legial.

En ambdós casos, cal acreditar documentalment l’import deduït amb els justificants de pagament de les dues quotes semestrals. Els col·legiats i col·legiades poden descarregar-se els justificants a l’àrea privada (abans cal iniciar sessió), a l’opció de menú Els meus justificants de quotes.

Trobareu més informació sobre la declaració de la renda 2020 al web de l’Agència Tributària.

  Etiquetes: COPC

Subscriure's al butlletí electrònic Segueix informat de totes les novetats del COPC