S'anuncien noves mesures per lluitar contra la COVID-19 amb entrada en vigor a partir del 7 de gener

05-01-2021   |  Barcelona

Les noves mesures compten amb una durada inicialment prevista fins a les 00:00 hores del dia 18 de gener de 2021.

Al DOGC d’avui, 5/01/2021, es publica la “RESOLUCIÓ SLT/1/2021, de 4 de gener, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, amb entrada en vigor el dia 7/01/2021 i una durada inicialment prevista fins a les 00:00 hores del dia 18 de gener de 2021. 

Es modifiquen les restriccions de mobilitat i activitats fins ara vigents, i en destaquen les següents:

El confinament comarcal, que estava previst que a partir del dia 7 de gener tornés a estar vigent, passa a ser de caràcter municipal. Cal recordar que serà aplicable de dilluns a diumenge, motiu pel qual caldrà poder justificar la mobilitat entre municipis per la concurrència d’alguna de les excepcions contemplades per la normativa, sent recomanable desplaçar-se amb el corresponent certificat d’autoresponsabilitat.

En aquest sentit, la norma manté com a excepció a aquesta restricció de mobilitat el compliment d’obligacions laborals, sempre que no es puguin desenvolupar mitjançant treball a distància o teletreball, així com les obligacions derivades de l’activitat professional o empresarial, institucionals o legals, sempre que no es puguin realitzar per mitjans telemàtics. També es mantenen les excepcions derivades de l’assistència a centres, serveis i establiments sanitaris i socials, i l’assistència a centres universitaris, docents i educatius, incloses les escoles d’educació infantil.

No obstant, se suspenen les activitats de lleure infantil i juvenil, l'esport escolar i les activitats extraescolars que es realitzen fora de l'horari lectiu habitual dins o fora del centre educatiu amb un propòsit educatiu o formatiu. En queden exceptuades les activitats extraescolars organitzades o promogudes pels centres educatius, les seves associacions de mares i pares d'alumnes o les seves seccions esportives, així com per les associacions esportives escolars o figures anàlogues, com les entitats esportives legalment previstes, i que estiguin previstes en les respectives programacions generals anuals, quan aquestes es realitzin en el centre educatiu i els grups constants en què s'agrupin els participants siguin coincidents amb els grups de convivència estable definits per a l'activitat lectiva.

Quant a l’activitat comercial, es decreta el tancament de centres comercials de més de 400 m2 i els caps de setmana només podran obrir els establiments essencials (alimentació i farmàcia). Congressos, fires i convencions mantenen el tancament ja ordenat en normes anteriors.

Per tant del contingut de la norma entenem que l’activitat professional pròpia de la psicologia no es veu afectada per aquests canvis i continua de la mateixa manera. Igual que en el confinament comarcal, però ara en el municipal, tant els professionals com els clients o pacients  es poden desplaçar però hauran de dur el seu certificat autorresponsable. Pel que fa als pacients se’ls pot facilitar un justificant de la visita per a la qual s’han de desplaçar.


Subscriure's al butlletí electrònic Segueix informat de totes les novetats del COPC