El DOGC actualitza la informació sobre la concessió dels ajuts per a persones autònomes individuals

14-12-2020   |  Barcelona

L’ ajut extraordinari per al manteniment de l’activitat econòmica enfront de la COVID-19 és un pagament únic de 2.000 euros.

 Al DOGC del dia 11 de desembre es publica l’ ORDRE TSF/209/2020, de 10 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió dels ajuts extraordinaris per al manteniment de l'activitat econòmica enfront de la COVID-19 per a persones treballadores autònomes individuals, persona física, o persones treballadores autònomes que formin part d'una microempresa. Cal destacar-ne els següents aspectes:

Quantia de l’ajut
És una prestació econòmica de pagament únic, per un import fix de 2.000 euros.

Persones beneficiàries
Les persones treballadores autònomes següents (sempre que hagin presentat el formulari d'inscripció prèvia que es va publicar amb l'Ordre TSF/201/2020, de 26 de novembre)

a) Les persones treballadores autònomes que estiguin donades d'alta al Règim especial de treballadors autònoms o per compte propi de la Seguretat Social (RETA) i que exerceixin l'activitat econòmica com a persona física a títol individual o amb persones treballadores a càrrec. No poden sol·licitar l'ajut si el sumatori de les persones treballadores autònomes de la unitat de negoci, incloent-hi les persones treballadores autònomes col·laboradores i les contractades per compte d'altri, és superior a sis, prenent com a referència la mitjana de l'any 2019.

b) Les persones treballadores autònomes que estiguin donades d'alta a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA i que exerceixin l'activitat econòmica com a persona física a títol individual o amb persones treballadores a càrrec. No poden sol·licitar l'ajut si el sumatori de les persones treballadores autònomes i les contractades per compte d'altri és superior a sis, prenent com a referència la mitjana de l'any 2019.

c) Les persones treballadores autònomes que estiguin donades d'alta al RETA, o bé a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA, i que hagin constituït una empresa amb personalitat jurídica pròpia, sigui unipersonal o amb altres socis. En aquest cas, el nombre de socis no pot ser superior a tres, d'acord amb la mitjana de socis de l'any anterior a la convocatòria. A més, no poden sol·licitar l'ajut les persones treballadores autònomes d'empreses amb personalitat jurídica en les quals el sumatori de persones sòcies i persones treballadores per compte d'altri és superior a sis, prenent com a referència la mitjana de l'any anterior a la convocatòria.

d) Les persones sòcies de les cooperatives que cotitzen al RETA o a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA, sempre que la cooperativa estigui formada per tres socis com a màxim, d'acord amb la mitjana de socis de l'any anterior a la convocatòria. No poden sol·licitar l'ajut les persones sòcies de les cooperatives que estiguin donades d'alta com a autònomes al RETA si el sumatori de les persones sòcies i persones treballadores no sòcies és superior a sis, prenent com a referència la mitjana de l'any anterior a la convocatòria.

No poden sol·licitar aquest ajut les persones treballadores autònomes col·laboradores.

L'alta al RETA o a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA ha de constar de manera ininterrompuda abans de l'1 d'octubre de 2020.

 

Requisits generals que cal complir 

a) Haver realitzat el tràmit d'inscripció prèvia dels ajuts extraordinaris per al manteniment de l'activitat econòmica enfront de la COVID-19 per a persones treballadores autònomes individuals o persones treballadores autònomes que formin part d'una microempresa, d'acord amb l'Ordre TSF/201/2020, de 26 de novembre, esmentada.

b) Ser persona treballadora autònoma d'acord amb els criteris i límits que estableix la base 3 d'aquesta Ordre.

c) Estar en situació d'alta al RETA o a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA de manera ininterrompuda, abans de l'1 d'octubre de 2020.

d) La base imposable de la darrera declaració de la renda de les persones físiques disponible de la persona sol·licitant ha de ser igual o inferior a 35.000 euros, en cas d'acollir-se al sistema de tributació individual, i de la mateixa quantia, en relació amb la part de la base imposable corresponent a la persona sol·licitant, en cas d'acollir-se al sistema de tributació conjunta.

e) Que el rendiment net de l'activitat dels tres primers trimestres de l'any 2020 no hagi superat l'import de 13.125 euros, d'acord amb el que han declarat en el model 130 o 131 de l'IRPF, o document probatori equivalent. En cas de persones treballadores autònomes en què l'alta com a treballador o treballadora autònoma hagi estat posterior a l'1 de gener de 2020, el càlcul de l'import màxim del rendiment net de l'activitat s'ha de fer amb el prorrateig dels dies d'alta com a persona treballadora autònoma prenent com a referència l'import de 13.125 euros.

f) Tenir el domicili fiscal en un municipi de Catalunya.

g) Les persones físiques empresàries han d'estar donades d'alta en el cens de l'impost sobre activitats econòmiques en els supòsits que sigui obligatori.

f) No tenir ajuts atorgats, d'acord amb la Resolució TSF/1270/2020, de 3 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions per afavorir l'autoocupació de joves inscrits al programa de Garantia Juvenil per a l'any 2020, en el marc del pla de xoc del Decret llei 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents complementàries en matèria de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19, ni d'acord amb la Resolució TSF/2799/2020, de 4 de novembre, per la qual s'aprova la convocatòria d'ajuts per afavorir el manteniment de l'activitat econòmica de les persones treballadores autònomes, persona física, i de les persones treballadores autònomes que formen part d'una microempresa davant els efectes de les noves mesures adoptades per fer front a la COVID-19.

 

Sol·licitud

El formulari d'inscripció prèvia que es va haver de presentar fa unes setmanes (amb l'Ordre TSF/201/2020, de 26 de novembre) ja té els efectes de sol·licitud de l'ajut, amb la qual cosa ara no cal tramitar cap petició específica.

 

Per a més informació, podeu consultar el text de l'ORDRE TSF/209/2020 del DOGC.

  Etiquetes: Professional , COPC

Subscriure's al butlletí electrònic Segueix informat de totes les novetats del COPC