El DOGC publica una novetat legislativa en relació al consentiment parental en el tractament de menors

03-12-2020   |  Barcelona

La Llei 14/2020, de 25 de novembre, de modificació del llibre segon del Codi Civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família entra en vigor l'1 de desembre.

El pasado día 30 de noviembre y con entrada en vigor el día 1 de diciembre se ha publicado en el DOGC la Ley 14/2020, de 25 de noviembre, de modificación del libro segundo del Código civil de Cataluña, relativo a la persona y la familia. Contiene un único artículo, que tendrá incidencia en la atención psicológica a menores de edad, en relación con la necesidad de consentimiento de los progenitores:

Article únic. Addició d'una lletra a l'apartat 2 de l'article 236-8 del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família.

S'afegeix una lletra, la d, a l'apartat 2 de l'article 236-8 del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família, amb el text següent:

«d) Per a l'atenció i l'assistència psicològiques dels fills menors d'edat, no cal el consentiment del progenitor contra el qual se segueix un procediment penal per haver atemptat contra la vida, la integritat física, la llibertat, la integritat moral o la llibertat i indemnitat sexuals de l'altre progenitor o dels fills comuns menors d'edat, o contra el qual s'ha dictat una sentència condemnatòria, mentre no s'extingeixi la responsabilitat penal. L'assistència psicològica als fills majors de setze anys requereix llur consentiment.»

Feia ja bastant temps que s’estava gestant aquesta modificació del Codi Civil Català, en consonància amb una reforma similar de l’article 156 del Codi Civil Espanyol, reforma de l’any 2018, que diu textualment:

«Dictada una sentencia condenatoria y mientras no se extinga la responsabilidad penal o iniciado un procedimiento penal contra uno de los progenitores por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual de los hijos o hijas comunes menores de edad, o por atentar contra el otro progenitor, bastará el consentimiento de éste para la atención y asistencia psicológica de los hijos e hijas menores de edad, debiendo el primero ser informado previamente. Si la asistencia hubiera de prestarse a los hijos e hijas mayores de dieciséis años se precisará en todo caso el consentimiento expreso de éstos.»

Des de el COPC i la seva Comissió Deontològica ens alegrem d’aquesta reforma, que unifica criteris en la direcció de buscar sempre el bé superior del nen, nena o adolescent. A falta d’aprofundir més en la reforma us donem uns consells d’actuació pràctica:

  • Demanar sempre la documentació que acrediti l’existència d’aquest precedents penals (sentència o documentació que acrediti l’existència d’un procediment en marxa. No seria suficient acreditar només la interposició d’una denúncia).
  • Fer signar al major de 16 anys els documents relatius a protecció de dades i consentiment informat, per tenir així acreditat el seu consentiment exprés.

Qualsevol dubte us podeu adreçar, com sempre, a la Comissió Deontològica del COPC o al serveis d’assessoria jurídica.


Subscriure's al butlletí electrònic Segueix informat de totes les novetats del COPC