Entra en vigor la Llei 9/2020, de 31 de juliol, que estableix noves obligacions en matèria de família i mediació

13-11-2020   |  Barcelona

La Llei vol fomentar la mediació, els seus avantatges en la resolució de conflictes i potenciar-la en l'àmbit dels conflictes familiars, especialment en els que afecten als menors d'edat.

El 4 de novembre va entrar en vigor la Llei 9/2020, de 31 de juliol, de modificació del llibre segon del Codi Civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família, i de la Llei 15/2009, de mediació en l'àmbit del dret privat, amb la intenció de complir amb el mandat de la Directiva 2008/52/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig, sobre certs aspectes de la mediació en assumptes civils i mercantils.

Els objectius principals de la Llei són: fomentar la mediació, evitant que la falta d´informació i desconeixement d´aquest mitjà de resolució alternativa de conflictes inclini preferentment a les parts i als professionals a utilitzar la via contenciosa; destacar els avantatges constatats d´aquest sistema alternatiu de resolució de conflictes, com l'estalvi de temps, l'estalvi econòmic, la reducció dels costos emocionals i l'eficàcia en l'execució dels acords assolits; i potenciar la mediació en l'àmbit dels conflictes familiars, especialment en aquells que afecten als menors d'edat, atenent al seu interès superior, establint la obligatorietat de la sessió prèvia sobre mediació, a excepció, lògicament, d´aquells supòsits en que el recurs a la mediació estigui legalment exclòs.

Modificacions respecte el Llibre Segon del Codi Civil de Catalunya:

  • Ara és fa menció explícita al fet que la mediació és obligatòria quan s'hagi pactat expressament amb anterioritat a l'exercici d'accions judicials.
  • S'estableix que l’assistència a la sessió prèvia te caràcter obligatori i que la falta d’assistència no justificada no està sotmesa a confidencialitat i ha de ser comunicada a l'autoritat judicial.
  • A la institució de la tutela, en quan a l'ordre de delació (en què ja estava prevista la sessió informativa sobre mediació), s'incorpora el caràcter obligatori d'aquesta sessió prèvia i es determina el seu objecte, consistent en conèixer el valor, els avantatges, els principis i les característiques de la mediació.
  • Als procediments que es segueixin amb motiu de desavinences en l'exercici de la potestat parental, s'habilita la possibilitat que els progenitors puguin sotmetre les discrepàncies a mediació, així com que sigui l'autoritat judicial la que pugui derivar-los a una sessió prèvia obligatòria perquè coneguin el valor, els avantatges, els principis i les característiques de la mediació.
  • Respecte dels efectes de la nul·litat del matrimoni, del divorci i de la separació judicial, s'incorpora de forma expressa la possibilitat que el conveni regulador inclogui pactes de submissió a mediació o altres mecanismes alternatius de resolució de conflictes.

Modificacions respecte la Llei 15/2009, de 22 de juliol, de mediació en l'àmbit del dret privat:

  • S'actualitza el concepte de sessió prèvia regulat a l'article 11 de la Llei 15/2009, segons les modificacions senyalades anteriorment al llibre segon del Codi Civil de Catalunya: es redefineix la denominada “sessió informativa”  passant a denominar-se com “sessió prèvia”.
  • S'amplia la lletra d) del art. 22 de la Llei 15/2009, relativa a les funcions dels col·legis professionals, afegint que aquests, a més de complir la funció deontològica i disciplinària respecte dels col·legiats que exerceixen la mediació, hauran de vetllar perquè el conjunt la col·legiació compleixi amb les obligacions d'informació als clients i de foment i subjecció a la mediació que imposen les lleis o els respectius codis deontològics.
  • S'afegeix, doncs, una nova disposició addicional, la quarta, que estableix que els professionals col·legiats, en les seves respectives funcions, han d'informar els seus clients sobre la conveniència de gestionar i resoldre els conflictes que els afectin mitjançant acords extrajudicials, així com sobre la mediació i altres formules establertes per la Llei, diferents de l'acció judicial, d'acord amb l'establert per les lleis i els seus respectius codis deontològics; i que en els mateixos termes, han de procurar resoldre els conflictes que tinguin en l'exercici de la professió amb els seus clients o companys o altres persones a través de la mediació o d'altres formes extrajudicials de resolució de conflictes.
  • Finalment, s'estableix que el Govern haurà de promoure l'ús de la mediació en les controvèrsies que sorgeixin amb motiu del funcionament intern de les associacions, les fundacions i les altres persones jurídiques; així com la elaboració i presentació al Parlament, en el termini de 9 mesos, d'un pla sobre l'adopció d'una política pública de caràcter general per la prevenció, gestió i resolució extrajudicial de conflictes.

Subscriure's al butlletí electrònic Segueix informat de totes les novetats del COPC