La Generalitat publica al DOCG del 4 de novembre la resolució on desenvolupa i estableix el termini inicial i final de presentació per als ajuts a persones autònomes

06-11-2020   |  Barcelona

Es podran presentar sol·licituds des de les 9 h del dia 9 de novembre fins a l’exhauriment de la dotació pressupostària destinada a l'ajut i, com a màxim, fins a les 15 h del dia 20 del mateix mes.

Avui es publica al DOGC la “RESOLUCIÓ TSF/2799/2020, de 4 de novembre, per la qual s'aprova la convocatòria d'ajuts per afavorir el manteniment de l'activitat econòmica de les persones treballadores autònomes, persona física, i de les persones treballadores autònomes que formen part d'una microempresa davant els efectes de les noves mesures adoptades per fer front a la COVID-19 (ref. BDNS 531661)”. Desenvolupa l’ajut publicat al DOGC el dia 4/11/2020 i acorda obrir el termini per a la presentació de les sol·licituds. Aspectes a destacar:

Beneficiaris:

a) Les persones treballadores autònomes donades d'alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms o per compte propi de la Seguretat Social (RETA) que exerceixin l'activitat econòmica com a persona física a títol individual o amb persones treballadores a càrrec seu. No poden sol·licitar l'ajut si el sumatori de les persones treballadores autònomes, incloses les persones treballadores autònomes col·laboradores, i les contractades per compte d'altri de la unitat de negoci és superior a sis, prenent com a referència la mitjana de l'any 2019.
 
b) Les persones treballadores autònomes donades d'alta a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA que exerceixen la seva activitat econòmica com a persona física a títol individual o amb persones treballadores a càrrec seu. No poden sol·licitar l'ajut si el sumatori de les persones treballadores autònomes i les contractades per compte d'altri és superior a sis, prenent com a referència la mitjana de l'any 2019.
 
c) Les persones treballadores autònomes donades d'alta al RETA, o bé a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA, que han constituït una empresa amb personalitat jurídica pròpia, ja sigui unipersonal o amb altres persones sòcies. En aquest cas, el nombre de persones sòcies no pot ser superior a tres, d'acord amb la mitjana de socis de l'any 2019. A més, no poden sol·licitar l'ajut els i les treballadors autònoms d’empreses amb personalitat jurídica en les quals el sumatori de persones sòcies i persones treballadores per compte d’altri és superior a sis, prenent com a referència la mitjana de l'any 2019.
 
d) Les persones sòcies de les cooperatives que cotitzen al RETA o a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA, sempre que la cooperativa estigui formada com a màxim per tres persones sòcies, d'acord amb la mitjana de socis de l'any 2019. No poden sol·licitar l'ajut les persones sòcies de les cooperatives donades d’alta com a autònomes al RETA si el sumatori de les persones sòcies i persones treballadores no sòcies és superior a sis, prenent com a referència la mitjana de l'any 2019.

No poden sol·licitar aquest ajut les persones treballadores autònomes col·laboradores. 

Requisits específics:

  • Estar d'alta al RETA o a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA de manera ininterrompuda abans del dia 1 d’octubre de 2020 i, com a mínim, fins al 31 de desembre de 2020.
  • La base imposable de la darrera declaració de la renda de les persones físiques disponible de la persona sol·licitant ha de ser igual o inferior a 35.000 euros, en cas d'acollir-se al sistema de tributació individual, i d’igual quantia, amb relació a la part de la base imposable corresponent a la persona sol·licitant, en cas d’acollir-se al sistema de tributació conjunta.
  • Que el rendiment net de l'activitat dels tres primers trimestres de l'any 2020 no hagi superat l'import de13.125 euros d'acord amb el que han declarat en el model 130 o 131 de l'IRPF per als tres primers trimestres de l'any 2020 o document probatori equivalent per a les persones treballadores autònomes no obligades a fer declaracions trimestrals de l'IRPF. En cas de persones treballadores autònomes que l'alta com a treballador o treballadora autònoma hagi estat posterior a l'1 de gener de 2020, el càlcul de l'import màxim del rendiment net de l'activitat es farà amb el prorrateig dels dies d'alta com a persona treballadora autònoma prenent com a referència l'import de 13.150 euros.
  • Tenir el domicili fiscal en un municipi de Catalunya.

Quantia de l’ajut:

Import fix de 2.000 euros.

Sol·licitud:

El formulari de sol·licitud normalitzat està disponible al portal corporatiu de tramitació Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat). S'ha de presentar electrònicament amb certificat digital o sistema anàleg.

Termini de presentació de les sol·licituds: 

Des de les 9 hores del dia 9/11/2020. El termini estarà obert fins a l’exhauriment de la dotació pressupostària destinada a l'ajut i, com a màxim, fins a les 15.00 hores del dia 20/11/2020.

Incompatibilitats:

Aquest ajut és compatible amb qualsevol altre ajut, prestació, subsidi o subvenció, públics o privats, destinat ala mateixa finalitat, excepte amb els ajuts que estableix la Resolució TSF/1270/2020, de 3 de juny, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions per afavorir l'autoocupació de joves inscrits al programa de Garantia Juvenil per a l'any 2020, en el marc del pla de xoc del Decret llei 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents complementàries en matèria de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19. Aquest ajut també és compatible amb el fet d'estar donat d'alta al règim general de la Seguretat Social contractat per compte aliè, com també és compatible l'alta en els seus règims integrats, sempre que es compleixin els requisits que estableix l'article 3 del Decret llei 39/2020, de 3 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social per fer front a les conseqüències de la COVID-19.

 

  Etiquetes: COPC

Subscriure's al butlletí electrònic Segueix informat de totes les novetats del COPC