La Generalitat prorroga i modifica les mesures en matèria de salut pública per contenir el brot epidèmic de la COVID-19

30-10-2020   |  Barcelona

Les mesures preses entren en vigor el divendres 30 d'octubre amb una durada inicialment prevista de 15 dies i no limiten la majoria de serveis propis de la psicologia.

El DOGC del dia 30/10/2020 publica la RESOLUCIÓ SLT/2700/2020, de 29 d'octubre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

Amb entrada en vigor el mateix 30/10/2020, i amb una durada inicialment prevista de 15 dies, cal destacar les següents previsions per a les activitats professionals i serveis amb obertura al públic relacionades amb la psicologia

 1. S'obliga els titulars dels centres de treball a limitar al màxim la mobilitat laboral de persones treballadores. A aquest efecte, han d'implementar treball a distància o teletreball, llevat quan és impossible desenvolupar l'activitat laboral a distància o bé quan no es disposa acreditadament dels mitjans per fer-ho. En aquest darrer cas s'han d'establir horaris d'entrada i sortida esglaonats, flexibilitat horària o similars.

 2. Garantir el manteniment de la distància de seguretat interpersonal mínima. I quan això no sigui possible, proporcionar a les persones treballadores els equips de protecció adequats al nivell del risc.

 3. Adoptar mesures de neteja i desinfecció adequades, garantir la ventilació dels espais i edificis, evitar aglomeracions i intensificar la neteja de superfícies.

 4. Posar a disposició aigua i sabó, o gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat viricida autoritzats, per a la neteja de mans.

 5. Ús obligatori de la mascareta, en els termes que ja regien fins ara.

 6. Adoptar mesures per evitar la coincidència massiva de persones, tant de les persones treballadores com de les clientes o usuàries, durant les franges horàries en què es prevegi més afluència.

 7. Estan prohibides les trobades i reunions de més de sis persones, excepte les persones que estiguin desenvolupant una activitat laboral, o bé quan es tracta d’una activitat docent o extraescolar o d'intervenció socioeducativa permeses.

 8. Les empreses no poden oferir serveis que impliquin un contacte personal proper, tret que sigui un servei essencial, sanitari, social o sociosanitari.

 9. Les activitats docents, i les activitats d'intervenció socioeducativa (serveis d'intervenció socioeducativa i centres oberts), s'han de dur a terme d'acord amb els corresponents plans sectorials aprovats pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT i la normativa relacionada, aplicant rigorosament les mesures de prevenció i protecció de la salut.

 10. Se suspenen les activitats de lleure infantil i juvenil, l'esport escolar i les activitats extraescolars que es realitzen fora de l'horari lectiu habitual dins o fora del centre educatiu amb un propòsit educatiu o formatiu. En queden exceptuades les activitats extraescolars organitzades o promogudes pels centres educatius, les seves associacions de mares i pares d'alumnes o les seves seccions esportives, així com per les associacions esportives escolars o figures anàlogues, com les entitats esportives legalment previstes, i que estiguin previstes en les respectives programacions generals anuals, quan aquestes es realitzin en el centre educatiu i els grups constants en què s'agrupin els participants siguin coincidents amb els grups de convivència estable definits per l'activitat lectiva. A aquests efectes, no tenen consideració d'activitat extraescolar, perquè són ensenyaments reglats, la formació que imparteixen els centres d'educació d'adults, les escoles oficials d'idiomes i els ensenyaments de règim especial reglats.

Així mateix, cal tenir en compte les següents limitacions a la mobilitat i desplaçaments personals:

 1. Es recomana que els desplaçaments fora del domicili es limitin en la mesura del possible, així com la circulació per les vies d'ús públic, respectant les mesures de protecció individual i col·lectiva establertes per les autoritats competents.

 2. Queda restringida l'entrada i sortida de persones del territori de Catalunya, excepte per a aquells desplaçaments, adequadament justificats, que es produeixin per algun dels motius següents:

  a) Assistència a centres, serveis i establiments sanitaris i socials.
  b) Compliment d'obligacions laborals, professionals, empresarials, institucionals o legals.
  c) Assistència a centres universitaris, docents i educatius, incloses les escoles d'educació infantil.
  d) Retorn al lloc de residència habitual o familiar.
  e) Assistència i cura a persones grans, menors, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables.
  f) Desplaçament a entitats financeres i d'assegurances o estacions de proveïment en territoris limítrofs.
  g) Actuacions requerides o urgents davant dels òrgans públics, judicials o notarials.
  h) Renovacions de permisos i documentació oficial, així com altres tràmits administratius inajornables.
  i) Realització d'exàmens o proves oficials inajornables.
  j) A causa de força major o situació de necessitat.
  k) Qualsevol altra activitat d'anàloga naturalesa, degudament acreditada.

 3. Addicionalment, des de les 06.00 hores de divendres fins a les 06.00 hores de dilluns, queda limitada l'entrada i sortida de persones de cada terme municipal, amb les excepcions previstes en el punt anterior.
 
Afectacions en l'exercici de la Psicologia

Per tant, a la vista de la redacció de la norma pel que fa a la limitació de la mobilitat i desplaçaments, des del COPC entenem que NO queden limitats la majoria de serveis propis de la psicologia, doncs entrarien dins els àmbits esmentats a la mateixa norma de serveis sanitaris, socials, atenció de menors, etc., tant pel que fa a la possibilitat de desenvolupar-los fora de Catalunya (confinament perimetral de Catalunya), com durant els períodes de confinament municipal de cap de setmana. La norma obliga a acreditar l’existència de motiu justificat, tant per part de les persones treballadores i/o professionals, como de les persones pacients i/o usuariàries, i que es pot concretar en:

- Declaració autoresponsable (autònoms/ònomes).

- Certificat d’empresa (treballadors/ores per compte aliena o autònoms/ònomes depenents).

- Acreditació lliurada a les persones pacients/usuariàries sobre la finalitat del desplaçament (caldria indicar “atenció psicològica” com a motiu del desplaçament).

Al web del Departament d’Interior de la Generalitat podeu trobar el model de declaració autoresponsable per a justificar els desplaçaments per motius laborals i professionals. Premeu aquest enllaç per a consultar-lo.

Així mateix, prement aquest altre enllaç i adjunt a la notícia podeu trobar un model de document per justificar el desplaçament de les persones pacients o usuàries d’una intervenció psicològica presencial.


Subscriure's al butlletí electrònic Segueix informat de totes les novetats del COPC