El Gobierno declara de nou l'estat d'alarma per a la contenció de la propagació de la COVID-19 i estableix un "toc de queda" en tot el territori

27-10-2020   |  Barcelona

En aquest sentit, el DOGC publica una resolució per la qual es prohibeixen els desplaçaments i la circulació per vies públiques de Catalunya entre les 22 h i les 6 h, excepte en casos justificats.

Al BOE del dia 25/10/2020, i amb entrada en vigor el mateix dia, s’ha publicat el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. Les restriccions que permet acordar aquesta declaració es deleguen a les CCAA, però estableix amb caràcter general un toc de queda entre les 23.00 i les 6.00 hores (horari modulable també per les CCAA). 

En aquest sentit, el mateix dia s’ha publicat al DOGC laRESOLUCIÓ SLT/2620/2020, de 25 d'octubre, per la qual s'adopten mesures de salut pública, de restricció de la mobilitat nocturna, per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya”. Amb entrada en vigor el mateix dia, acorda la prohibició de tots els desplaçaments i la circulació per les vies públiques entre les 22.00 hores i les 06.00 hores, excepte en casos justificats. La durada inicialment prevista és de 15 dies

La norma contempla les següents excepcions a la prohibició de desplaçaments i circulació en aquesta franja horària. A continuació, podeu veure'n el detall.

S'exclouen d'aquesta prohibició els següents desplaçaments de caràcter essencial, que caldrà justificar adequadament:

  • Desplaçament per assistència sanitària d'urgència i per anar a la farmàcia per raons d'urgència, sempre que sigui a la més propera al domicili, així com per assistència veterinària urgent.
  • Desplaçament de persones treballadores i els seus representants per anar o tornar del centre de treball en els casos en què el treball no es pugui realitzar en modalitat de treball a distància o teletreball, així com aquells desplaçaments en missió inherents al desenvolupament de les funcions pròpies del lloc de treball o de la seva activitat professional o empresarial. 

S'inclouen, en tot cas, els desplaçaments de persones professionals o voluntàries degudament acreditades per a realitzar serveis essencials, sanitaris i socials:

  • Retorn al domicili des de centres educatius i de les activitats culturals i espectacles públics que s'esmenten a l'apartat 2.
  • Cura de persones grans, menors d'edat, persones dependents, amb discapacitat o especialment vulnerables per motius inajornables.

S'inclouen els desplaçaments per necessitats de persones amb trastorns de la conducta, discapacitat o malaltia que requereixin activitat a l'exterior per al seu benestar emocional o de salut, quan estigui degudament justificat per professionals sanitaris o socials amb el corresponent certificat.

  • Actuacions urgents davant d'òrgans judicials.
  • Retorn al lloc de residència habitual després d'haver realitzat les activitats permeses relacionades anteriorment.
  • Cura de mascotes i animals de companyia durant el temps imprescindible i sempre de manera individual en la franja horària compresa entre les 04.00 i les 06.00 hores.
  • Causa de força major o altra situació de necessitat justificada.

Igualment, durant l'horari de restricció de la mobilitat, es permet la circulació de vehicles per als desplaçaments permesos. La circulació de vehicles per carreteres i vies que transcorrin o travessin l'àmbit territorial de Catalunya està permesa sempre que tingui origen i destí fora de Catalunya. Així mateix, està sempre permesa la circulació quan es tracti de transport de mercaderies.

Pel que fa a l’horari de tancament de les activitats de serveis relacionades amb l’exercici de la psicologia, no es podrà superar el límit de les 21.00 horesexcepte que es tracti de serveis essencials, els quals, d’acord amb l’annex 2 del Decret llei 27/2020, de 13 de juliol, són els següents:

Seguretat i emergències; salut; farmàcies; serveis d'òptica, ortopèdia i fisioteràpia; serveis penitenciaris; serveis socials i residencials; les activitats de representació dels treballadors i dels empresaris; serveis funeraris; serveis judicials; notaries per a tràmits urgents amb cita prèvia; electricitat; aigua potable; aigües residuals; serveis de depuració d'aigües; combustibles; gas; telecomunicacions, mitjans de comunicació i serveis de premsa; residus urbans i industrials; bancs i finances; assegurances; residus sanitaris; subministraments sanitaris i de farmàcia; producció i distribució agroalimentària humana i per a granges i centres d'animals, animals vius (transport i veterinaris); escorxadors; serveis de transport públic; advocats, procuradors, graduats socials, traductors, intèrprets i psicòlegs que assisteixin a actuacions processals; assessories legals, gestories administratives i de graduats socials i de prevenció de riscos laborals, en qüestions urgents; servei postal universal de l'operador estatal i serveis de missatgeria i lliurament a domicili; serveis de les administracions públiques imprescindibles per al funcionament dels serveis públics; serveis d'educació especial; serveis d'obra pública i privada inajornables o per a serveis essencials; manteniment i reparacions d'urgència; comerç per internet, telefònic o correspondència; serveis informàtics essencials; serveis de neteja i bugaderia; serveis meteorològics; serveis d'explotació de mines; servei d'ITV; serveis de socorrisme i els allotjaments turístics o altres similars que s'hagin definit com a servei essencial per a l'aïllament d'afectats i contactes per la pandèmia declarada.

Pel que fa altres qüestions, com aforaments màxims i mesures de seguretat i higièniques, la norma no en fa cap esment, amb la qual cosa entenem que no es produeix cap variació del que estava vigent fins ara.


Subscriure's al butlletí electrònic Segueix informat de totes les novetats del COPC