Obertura de les llistes, per a noves inscripcions, del Torn d'Intervenció Professional àmbits: forense i general

05-10-2020   |  Barcelona

El COPC i el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya van arribar a un acord per actualitzar el model de confecció dels llistats.

D’acord amb el que estableixen l’article 10è punt 15è dels Estatuts del COPC, la Llei 1/2000 d’Enjudiciament Civil (LEC), la Llei 38/2002 d’Enjudiciament Criminal (LECrim), i les instruccions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, s’inicia un procés de noves inscripcions del Torn d’Intervenció Professional per tal d’elaborar una llista dels col·legiats que estiguin en disposició d’actuar com a perits en els jutjats.

El Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya (COPC) i el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, van arribar a un acord en data 20 de desembre de 2019 per actualitzar el model de confecció dels llistats de pèrits i perites judicials adscrits al Torn d’Intervenció Professional (TIP) i de l’annex de 2020 per incorporar la categoria de neuropsicologia forense. Aquest acord pretén que la confecció dels llistats s’adeqüi a les necessitats dels òrgans judicials i a les recomanacions del propi Codi Deontològic del COPC, que en el seu article 13 estableix: “En l’exercici forense, els psicòlegs han d’estar familiaritzats amb les normes judicials o administratives que regeixen la seva tasca. Igualment, han de tenir una formació especialitzada”. Tot respectant la legislació sobre dret a la competència i diferents resolucions de les autoritats de la competència en l’àmbit territorial de Catalunya.

La nova confecció del llistats de perits estableix dues categories, a les quals els col·legiats i col·legiades podran inscriure’s:

a) Categoria de psicologia forense, en la que els col·legiats i col·legiades hauran de seleccionar les subcategories a les quals desitgen inscriure’s:

A1. Psicologia forense d’àmbit civil
A2. Psicologia forense d’àmbit família
A3. Psicologia forense d’àmbit penal
A4. Psicologia forense en Neuropsicologia forense

És altament recomanable tenir una formació especialitzada, ja sigui amb un màster o postgrau universitari, o amb l’expertesa del Col·legi, així com tenir experiència en la matèria per a inscriure’s a la categoria de psicologia forense.

b) Categoria de psicologia d’àmbit general: aquesta categoria correspon a diferents àmbits d’intervenció no específicament forenses.

Es recomana a les persones col·legiades que no tinguin formació especialitzada en forense s’inscriguin en la llista d’intervenció d’àmbit general. Aquesta categoria es proposa per aquells psicòlegs i psicòlogues amb altres àrees d’expertesa i/o especialitzacions com psicologia clínica o neuropsicologia, o sobre matèries o trastorns psicopatològics determinats, com psicologia infantojuvenil o psicogerontologia.

 

Els requisits per entrar a formar part d’aquestes llistes són:

 • Estar donat d’alta en el COPC
 • Estar al corrent de pagament de les quotes col·legials
 • Tenir contractada pòlissa de responsabilitat civil professional

Procediment d’inscripció:

 • Complimentar la sol·licitud d’inscripció
 • Aportar, de forma resumida (màxim 200 caràcters sense espais), el currículum particular, on hi consti els títols acadèmics, experteses o experiència professional, per tal que els jutjats puguin consultar-ho
 • Adjuntar la pòlissa de responsabilitat civil professional

 

Incompatibilitats:

 • No es podrà pertànyer al TIP de l’any 2021 si s’ha estat sancionat/da amb inhabilitació en algun període de l’any 2020.

Procediment d’admissió o denegació a les llistes del TIP:

 • Un cop finalitzat el període de noves inscripcions, es revisarà la documentació presentada i:S’enviarà via correu electrònic la notificació de l’admissió o denegació.
 • S’haurà de realitzar a través del COPC una sessió informativa/formativa de 4 hores sobre: l’activitat pericial del psicòleg del TIP i ètica i deontologia dels peritatges, abans de finalitzar l’any 2020.
 • S’haurà de complimentar l’autorització de la publicació de les dades en el web del Col·legi.

Per poder continuar formant part de les llistes del TIP a l’any següent, a més de complimentar documentació que es sol·liciti, serà requisit:

 • Acreditar un mínim de 10 hores anuals de formació continuada relativa als continguts tècnics del Torn d’Intervenció Professional. Aquesta formació pot ésser organitzada pel COPC o per qualsevol altra institució de reconegut prestigi dins de l’àmbit d’intervenció pericial.

 

Les sol·licituds s’hauran de fer arribar, preferentment per correu electrònic, abans del 31 d’octubre de 2020 a:

 • COPC, Rocafort, 129, 08015 Barcelona. Sandra Ballada, telèfon 932 478 650 ext. 127, seccio@copc.cat
 • Seu Territorial de Girona, Passatge Farinera Teixidor, 1. 17005 Girona. Pilar Subirós, telèfon 972 222 710, copc.gi@copc.cat
 • Seu Territorial de Lleida, Acadèmia, 14, 4t, 25002 Lleida. Joan Farran, telèfon 973 230 437, copc.ll@copc.cat
 • Seu Territorial de Tarragona, Ramon i Cajal, 11, 1r 2a, 43001 Tarragona. Belén Allué , telèfon 977 214 102, copc.t@copc.cat

 En cas de voler lliurar la documentació presencialment serà necessari demanar cita prèvia a la delegació territorial corresponent. 

Us informem que:

La LEC preveu que el procediment de designació dels professionals el durà a terme la pròpia Administració de Justícia.

La LEC estableix que les llistes del Torn d’Intervenció Professional especifiquin l’àmbit d’actuació territorial.

  Etiquetes: COPC

Subscriure's al butlletí electrònic Segueix informat de totes les novetats del COPC