Noves ajudes per a persones treballadores autònomes per al tercer trimestre de l’any

07-07-2020   |  Barcelona

El Reial decret 24/2020 regula una nova prestació per cessament d’activitat i l’exempció de cotització per a qui no s’hi pugui acollir.

El Reial Decret 24/2020, de 26 de juny, de “medidas sociales de reactivación del empleo y protección del trabajo autónomo y de competitividad del sector industrial”, publicat al BOE del dia 27/06/2020, estableix dos tipus d’ajudes a les persones treballadores autònomes. Per tal de facilitar l’accés al text legal, el servei d’assessoria jurídica del COPC en destaca els aspectes principals a continuació.

En primer lloc, una exempció de cotització:

A partir del dia 1 de juliol, els treballadors i treballadores autònoms que, a data 30 de juny, estiguessin percebent la prestació extraordinària de cessament d’activitat, tindran dret a una exempció de cotització del 100% durant el mes de juliol, del 50% durant el mes d’agost i del 25% durant el mes de setembre.

Cal remarcar que aquesta exempció és incompatible amb la prestació per cessament d’activitat que també preveu el Reial Decret.

 

En segon lloc, la nova prestació per cessament d’activitat a partir del dia 1 de juliol i fins al dia 30 de setembre de 2020:

Els treballadors i treballadores autònoms que estiguessin percebent fins al 30 de juny la prestació extraordinària per cessament d'activitat podran demanar aquesta nova prestació.

El requisits per percebre la prestació són:

1. Estar d’alta al RETA, i haver percebut fins al 30 de juny la prestació extraordinària per cessament d'activitat.

2. Acreditar un descens de facturació d'un 75% durant el tercer trimestre de 2020 respecte del mateix període de 2019.

3. No obtenir rendiments nets de l’activitat superiors a 5.818,75 euros durant el tercer trimestre de 2020. Per tal de determinar el dret a la prestació mensual, es prorratejaran els rendiments nets del trimestre, que no podran ser superiors a 1.939,58 euros al mes. El compliment d’aquests requisits econòmics es comprovarà a posteriori per part de les mútues, les quals podran exigir la presentació de la documentació que ho acrediti (declaracions tributàries, etc.). En cas que finalment no es compleixin, es demanarà la devolució dels imports percebuts indegudament.

4. Trobar-al corrent en el pagament de quotes de Seguretat Social.

5. Tenir cobert el període mínim de cotització per cessament d'activitat, com a mínim durant 12 mesos (des de juliol de 2019 a juny de 2020).

 

Sol·licitud i tramitació:
MItjançant les mútues col·laboradores, de la mateixa manera que la prestació que es cobrava fins al 30 de juny.

Es reconeixerà amb caràcter provisional amb efectes del dia 1 de juliol de 2020, si es sol·licita abans del 15 de juliol, o amb efectes des del dia següent a la sol·licitud, si es demana més tard.

Import de la prestació:
70% de la base reguladora mensual, aproximadament 680 euros/mes si es cotitza per la base mínima.

Compatibilitats:
L’ajuda és compatible amb el treball per compte propi.
És incompatible amb l’exempció de cotització també prevista al Reial Decret.

Cotització:
Caldrà abonar el 100% de la cotització al RETA.

 

En definitiva, el servei d'assessoria jurídica del COPC recomana que, si l’autònom o autònoma pensa que, probablement, es considerarà que no compleix els requisits econòmics que exigeix la normativa, segurament li serà més beneficiós optar per l’exempció de cotització que preveu el Reial Decret i no per aquesta nova prestació extraordinària de cessament d’activitat (ja que són incompatibles).

 

 

 

 

 

 


Subscriure's al butlletí electrònic Segueix informat de totes les novetats del COPC