Noves mesures de protecció del treball autònom i de reactivació de l'ocupació fins al 30 de setembre

30-06-2020   |  Barcelona

El servei d’assessoria jurídica del COPC resumeix les principals afectacions de la nova norma per als col·legiats i col·legiades autònoms i per compte aliè.

Publicat al BOE del dia 27/06/2020, amb entrada en vigor el mateix dia, el Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, de medidas sociales de reactivación del empleo y protección del trabajo autónomo y de competitividad del sector industrial acorda, en primer lloc, prorrogar l’aplicació de les mesures de protecció dels ERTO de força major fins al proper 30 de setembre. En aquest sentit, continua exigint-se que les empreses mantinguin d’alta, com a mínim durant sis mesos, els treballadors i treballadores que s’hagin vist afectats per un ERTO, tot i que els podran acomiadar si existeix risc per a l’empresa d’entrar en concurs de creditors.

També quedaran prorrogades fins a la mateixa data les condicions especials per accedir al subsidi d’atur, entre les quals el dret a percebre el subsidi encara que la persona treballadora no hagi cotitzat el temps suficient per ser-ne beneficiària, i els mesos cobrats no es descomptaran del total de mesos de prestació als quals es tingui dret més endavant per part del treballador o treballadora.

Les empreses acollides a aquests ERTO per causes de força major tindran les següents limitacions: a) durant aquest any no podran repartir dividends al seu accionariat, excepte si tenen menys de cinquanta treballadors; b) no podran accedir a un ERTO si tenen el seu domicili social en un paradís fiscal; c) no podran realitzar hores extres ni noves contractacions o subcontractacions.

L’actual exempció total de cotitzacions per a empreses de menys de 50 treballadors i treballadores que mantinguin a data 1 de juliol les seves activitats suspeses, es veu modificada. Passa a ser del 70% durant el mes de juliol, del 60% durant el mes d’agost, i del 35% durant el mes de setembre.

Per a les empreses amb 50 o més persones de plantilla, serà del 50% durant el mes de juliol, del 40% durant el mes d’agost, i del 25% durant el mes de setembre.

Per a les companyies que reprenguin parcialment la seva activitat (part de la plantilla en ERTO i part treballant), també es modifiquen les bonificacions. A partir del dia 1 de juliol, a les empreses de menys de cinquanta treballadors seran del 60% per a les persones treballadores que prestin serveis i del 35% per a les persones treballadores que es mantinguin en suspensió.

Per a les empreses amb 50 o més persones en plantilla, seran del 40% per als treballadors i treballadores que prestin serveis i del 25% per als qui es mantinguin en suspensió.

Aquestes bonificacions també seran aplicables a les empreses que hagin decidit la suspensió de contractes o reducció de la jornada per causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció relacionades amb la COVID-19.

Com a novetat, es preveu la possibilitat de demanar ERTO en cas de restriccions d’activitat acordades per un rebrot de la COVID-19. En aquests casos es preveuen les següents bonificacions de la cotització empresarial: 80% durant el període de tancament, i fins al 30 de setembre (si es tracta d’empreses de menys de 50 persones en plantilla), o 60% durant el període de tancament, i fins al 30 de setembre (si es tracta d’empreses de 50 o més persones treballadores).

D’altra banda, la norma acorda prorrogar fins al 30 de setembre les ajudes als treballadors i treballadores autònoms, però amb modificacions substancials. Per una banda, a partir del dia 1 de juliol, els les perones treballadores autònomes que, a data 30 de juny, estiguessin percebent la prestació extraordinària de cessament d’activitat, tindran dret a una exempció de cotització del 100% durant el mes de juliol, del 50% durant el mes d’agost i del 25% durant el mes de setembre.

A més, la prestació extraordinària per cessament d’activitat de les persones treballadores autònomes es converteix en una nova prestació amb característiques diferents. En concret, els treballadors o treballadores autònoms que estiguessin percebent fins al 30 de juny la prestació extraordinària per cessament d'activitat, hauran d’acreditar una reducció en la facturació durant el tercer trimestre del l'any 2020 de, almenys, el 75% en relació amb el mateix període del l'any 2019, així com no haver obtingut durant el tercer trimestre del 2020 uns rendiments nets superiors a 5.818,75 euros. Per determinar el dret a la prestació mensual es prorratejaran els rendiments nets de trimestre, no podent excedir 1.939,58 euros mensuals.

Aquesta prestació es podrà percebre com a màxim fins al 30 de setembre de 2020. A partir d'aquesta data només es podrà continuar percebent aquesta prestació de cessament d'activitat si concorren tots els requisits que preveu la Llei General de la Seguretat Social per a la prestació ordinària de cessament d’activitat.

El reconeixement de la nova prestació es durà a terme per les mútues col·laboradores, amb caràcter provisional amb efectes d'1 de juliol de 2020 si se sol·licita abans del 15 de juliol, o amb efecte des del dia següent a la sol·licitud en un altre cas.

Finalment, una altra novetat és que es reconeix una prestació extraordinària de cessament d’activitat a les persones treballadores autònomes de temporada.


Subscriure's al butlletí electrònic Segueix informat de totes les novetats del COPC